Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

NN 2/1990 (17.1.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, na sjednici Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/03

Urbroj 71 -90- 1

Zagreb, 12. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

Član 1.

U Zakonu o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike i stabljike lana te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka ("Narodne novine". br. 14/82, 12/85, 23/87, 44/87, 30/88. 13/89, 33/89 i 46/89) član 1. mijenja se i glasi: Premije za kravlje, ovčje i kozje mlijeko isplačivat će se po obračunskoj litri mlijeka:

1. poduzećima i drugim društvenim pravnim osobama koje su mlijeko proizvele i isporučile doradivaćima odnosno preradivaćima mlijeka,

2. individualnim proizvođačima koji su proizveli i isporučili mlijeko poduzećima i drugim društvenim pravnim osobama, zanatskim radnjama samostalnih zanatlija ili zanatskim zadrugama, koje se bave otkupom mlijeka od individualnih proizvodaća (u daljem tekstu- otkupljivaći mlijeka). Premija za mlijeko određuje se od visine zaštitne cijene mlijeka, i to: - za brdsko-planinsko podrućje najviše do 15% zaštitne cijene,

- za ostala podrućja Republike najviše do 10% zaštitne cijene. Premija iz stava 2. ovoga člana isplačivat će se pod uvjetom da mlijeko isporućuju otkupljivaćima na osnovi pismenog ugovora o proizvodnoj suradnji i otkupu mlijeka.

Premija za mlijeko isplaćivat će se i:

1. organizaciji koja provodi program uzgoja goveda, svinja, ovaca i koza u Republici po obraćunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvodaći ostvarili premiju u visini najviše od 0,25% od zaštitne cijene,

2. organizaciji koja provodi program zdravstvene zaštite mlijeka po obraćunskoj litri mlijeka otkupljenog od individualnih proizvodaća i za koje im je isplaćena premija u visini najviše od 0.05% od zaštitne cijene,

3. organizaciji koja provodi mjere unapređenja reprodukcije u stočarstva u Republici po obraćunskoj litri mlijeka za koje količine su proizvodaći ostvarili premiju u visini najviše do 0,25% od zaštitne cijene.

Član 2.

U članu 3. iza riječi "cijeni" rijeći"u iznosu od 60,00 dinara po litri" brišu se, a iza rijeći "za" rijeć" navedeni" briše se. Dodaje se novi stav koji glasi:

"Nadoknada razlike u cijeni određuje se od visine zaštitne cijene mlijeka i to najviše do 2% od zsštitne cijene".

Član 3.

U Članu 5. stav 1. mijenja se i glasi: "Premija za vunu određuje se od visine zaštitne cijene vune, najviše do 10% zaštitne cijene kilograma oprane runske vune".

Iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi: "Visina premije određuje se ovisno o kvaliteti vune, koja se utvrđuje u skladu s Jugoslavenskim standardom JUS F.B1.012 utvrđenim u Rješenju o jugoslavenskim standardima u tekstilnoj industriji ("Službeni Iist SFR", br 14/89").

Stavovi 2, 3. i 4. postaju stavovi 3, 4. i 5.

Član 4.

Član 6. briše se.

Član 5.

U članu 7. stav 1. mijenjn se i glasi: "Premija za konopljine stabljike i stabljike lana isplaćivat će se proizvođačima tih stabljika s teritorija Republike po kilogramu stabljike I. i II. klase i uobićajene kvalitete u prometu". Iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi: "Premija za konoplje stabljike i stabljike lana određuje se prema prosjećnoj tržnoj cijeni u visini najviše do 3%, od tržne cijene."

Stav 2. postaje stav 3.

Član 6.

Iza člana 7. dodaje se novi član koji glasi

Član 7a.

Izvršno vijeće Sabora utvrđivat će visinu premije i nadoknada iz Člana 1, 3. i 5. ovoga zakona nakon stupanja na snagu propisa o zaštitnim cijenama, i visinu tržne cijene i premije iz Člana 7. ovoga zakona.

Član 7.

U Članu 8. stav 1. briše se.

Član 8.

U Članu 9. iza broja 3. briše se veznik "i", dodaje zarez, a iza broja 4. dodaju se rijeći "i 7".

Član 9.

U članu 2. stavu 1. u točki 3, u Članu 3. stavu 1, u članu 7. stavu 3 i u članu 11 rijeći "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. veljače 1990.

Broj: 420-03/89-01 /01

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.