Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana

NN 2/1990 (17.1.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 388. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990. na sjednici Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/04

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 12. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana

Član 1.

U Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima gradna ("Narodne novine"), br. 7/82, 5/85 i 31/86) član 2. mijenja se i glasi: "Građani se slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja političke, kulturne, prosvjetne, umjetničke, naučne, zdravstvene, socijalne, fiskulturne, tehničke. humanitarne i druge aktivnosti. U društvene organizacije udružuju se radni ljudi i građani radi ostvarivanja aktivnosti od šireg društvenog interesa, a u udruženja građana radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajedničkih potreba Izuzetno, organizracije osnovane radi političke aktivnosti mogu se osnovati i kao društvene organizacije i kao udruženja građana."

Član 2.

U članu 3. dodaje se novi stav 2, koji glasi: "Članovi društvenih organizacija i udruženja građana s političkim ciljevima mogu biti samo državljani SFRJ."

Član 3.

U Članu 4. u stavu 1. točka 5. briše se.

Član 4.

U Članu 11. u stavu 2. rijeći "i po prethodno pribavljenom mišljenju Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske" brišu se.

Član 5.

Član 14. briše se.

Član 6.

U Članu 16. riječi "ili organizacije odnosno zajednice koje daju inicijativu za osnivanje društvene organizacije" brišu se.

Član 7.

Član 17. briše se.

Član 8.

Član 21. mijenja se i glasi: "Društvene organizacije i udruženja građana mogu obavljati privrednu i drugu djelatnost, u skladu s posebnim propisima".

Član 9.

Član 22. briše se.

Član 10.

Član 28. mijenja se i glasi: "Financijsko i materijalno poslovanje udruženja građana kontrolira organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda odgovarajuće društveno-političke zajednice u suradnji s organom nadležnim za registraciju".

Član 11.

Član 29. mijenja se i glasi: "Registar društvenih organizacija vode:

- općinski organ uprave nadležan za poslove opće uprave za društvene organizacije koje djeluju na području općine;

- organ uprave gradske zajednice općina nadležan za poslove opće uprave za društvene organizacije koje djeluju na području dvije ili više općina u sastavu gradske zajednice općina;

- republički organ uprave nadležan za poslove opće uprave za društvene organizacije koje djeluju na području više općina od kojih je najmanje jedna općina izvan područja gradske zajednice općina ili na čitavom području Republike te za društvene organizacije koje imaju sjedište na području Republike, a djeluju i na području drugih republika ili autonomnih pokrajina ili na cijelom području SFRJ.

Član 12.

U Članu 32. u stavu 3. riječi "dva mjeseca- zamjenjuju se riječima od 30 dana Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

-Ukoliko organ nadležan za registraciju ne donese rješenje u predviđenom roku, smatrat će se da je društvena organizacija registrirana idućeg dana nakon isteka roka.

Član 13.

Član 33. mijenja se i glasi: "Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da priloženi statut ili programska orijentacija društvene organizacije nisu u skladu sa ovim zakonom, upozorit će na to podnosioce zahtjeva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti duže od 15 dana". Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da društvena organizacija nije osnovana u skladu sa zakonom ili ako podnosioci zahtjeva nisu otklonili nedostatke u statutu ili programskoj orijentaciji na koje su upozoreni. organ nadležan za registraciju donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u registar društvenih organizacija.

Član 14.

Član 34. mijenja se i glasi: "U registar društvenih organizacija neće se upisati društvena organizacija čijisu statut ili programska orijentacija usmjereni na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom odnosno krivićnim zakonom".

Član 15.

Član 37. mijenja se i glasi: "Registar udruženja građana vode organi uprave iz člana 29. ovoga zakona, ovisno o području djelovanja udruženja građana. Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave propisat će obrasce i način vođenja registra udruženja građana".

Član 16.

U članu 39. u stavu 3. rijeći "dva mjeseca" zamjenjujuse rijećima"od 30 dana". Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Ukoliko organ nadležan za registraciju ne donese rješenje u predviđenom roku, smatrat će se da je udruženje građana registrirano idućeg dana nakon isteka roka."

Član 17.

Član 40. mijenja se i glasi: "Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da priloženi statut ili programska orijentacija udruženja građana nisu u skladu sa ovim zakonom, upozorit će na to podnosioce zahtjeva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti duži od 15 dana. Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da udruženje građana nije osnovano u skladu sa zakonom ili ako podnosioci zahtjeva ne otklone nedostatke u statutu ili programskoj orijentaciji na koje su upozoreni, donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za upis u registar udruženja građana".

Član 18.

Član 41. mijenja se i glasi: "U registar udruženja građana neće se upisati udruženje građana čiji su statut ili programska orijentacija usmjereni na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom odnosno krivičnim zakonom.

Član 19.

Član 44. mijenja se i glasi: "Društvena organizacija i udruženje građana prestaju:

1. odlukom nadležnog organa upravljanja društvene organizacije odnosno udruženja građana;

2. ako se utvrdi da su društvena organizacija odnosno udruženje građana prestali djelovati ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine, a skupština nije održana;

3. ako se broj Članova društvene organizacije odnosno udruženja građana smanji ispod broja određenog za osnivanje društvene organizacije odnosno udruženja građana;

4. ako djeluju suprotno odredbama statuta ili ako ne ispunjavanju zadatke radi kojih su osnovani;

5. ako je djelovanje društvene organizacije odnosno udruženja građlana zabranjeno.

Činjenice iz stava 1. ovoga člana utvrđuje organ nadležan za registraciju po službenoj dužnosti. Rješenje o prestanku društvene organizacije odnosno udruženja građana donosi organ nadležan za registraciju.

Član 20.

Član 45, briše se.

Član 21.

Član 4B. mijenja se i glasi: "Djelovanje društvenih organizacija odnosno udruženja građana zabranit će se presudom okružnog suda nadležnog prema sjedištu društvene organizacije odnosno udruženja građana, ukoliko je usmjereno na vršenje aktivnosti koje su zabranjene ustavom odnosno krivičnim zakonom. Postupak za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana pokreće se na prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca".

Član 22.

Iza člana 46. dodaju se novi članovi koji glase:

Član 46a.

Na prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca sud će održati raspravu u roku tri dana od primitka prijedloga. Na rasparvu će se kao stranke pozvati predstavnik organa nadležnog za registraciju odnosno javni tužilac i osoba ovlaštena za zastupanje društvene organizacije odnosno udruženja građana.

Član 46b.

U postupku o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana sud može održati raspravu i donijeti odluku i ako uredno pozvane stranke nisu došle na raspravu, na što će se stranke u pozivu za raspravu izrićito upozoriti.

Član 46c.

Na prijedlog za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, sud presudom izriće zabranu djelovanja ili odbija prijedlog organa nadležnog za registraciju odnosno nadležnog javnog tužioca.

Član 46d.

Ako sud izrekne zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, u obrazloženju mora naznaćiti aktivnosti društvene organizacije odnosno udruženja građana koje su zabranjene ustavom odnosno krivićnim zakonom. Presudom kojom se izriće zabrana djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana sud će narediti raspuštanje društvene organizacije i udruženja građana i odrediti mjere u pogledu imovine društvene organizacije i udruženja građana. u skladu sa zakonom. Sud može, u skladu sa svim okolnostima slučaja, odrediti i druge mjere nužne za provedbu presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana, kao što su pečaćenje službenih prostorija, gašenje računa kod ovlaštenih organizacija i oduzimanje sredstava kojima je vršena zabranjena aktivnost. Sud će odrediti hoće li se oduzeta sredstva uništiti, prodati ili predati određenom organu ili organizaciji.

Član 46e.

Presudu o prijedlogu za zabranu djelovanja društvene organizacije odnosno udrženja građana sud će donijeti odmah nakon održane rasprave, a predsjednik vijeća objavit će je bez odgađanja. Presuda se mora izraditi pismeno i njezin ovjereni prijepis mora biti dostavljen strankama u roku tri dana od dana objave.

Član 46f.

Protiv presude okružnog suda kojom se odlučuje o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana stranke mogu podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske u roku osam dana od dana primitka presude. Žalba protiv presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana ne zadržava njezino izvršenje. Žalba se ne dostavlja na odgovor. Pravovremnu i dopuštenu žalbu sud će dostaviti Vrhovnom sudu Hrvatske zajedno sa svim spisima u roku tri dana od primitka žalbe. Vrhovni sud Hrvatske može pozvati i saslušati stranke Vrhovni sud Hrvatske odlučuje o žalbi u roku tri dana od primitka žalbe sa spisima.

Član 46g.

Izreka pravomoćne presude o zabrani djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana objavljuje se u"Narodnim novinama".

Član 46h.

U postupku zabrane djelovanja društvene organizacije odnosno udruženja građana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o krivićnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 23.

Član 47. mijenja se i glasi: "O žalbi protiv prvostepenog rješenja općinskog organa uprave odnosno organa uprave gradske zajednice općina rješava republički organ uprave nadležan za poslove opće uprave. Iznimno, o žalbi protiv prvostepenog rješenja općinskog organa uprave s područja gradske zajednice općina, rješava organ uprave gradske zajednice općina nadležan za poslove opće uprave.

Član 24.

Član 5. mijenja se i glasi "Nadzor nad zakonitošću rada društvenih organizacija i udruženja građana obavljaju organ nadležan za registraciju i organ uprave u čiji djelokrug, s obzirom na svrhu i ciljeve osnivanja, spada djelatnost društvene organizacije odnosno udruženja građana".

Član 25.

Postupci za registraciju udruženja građana u kojima do dana stupanja na snagu ovoga zakona nije doneseno prvostepeno rješenje dovršit će se po odredbama ovoga zakona. Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove i rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove opće uprave sporazumno će odrediti rokove i način predaje dokumentacije koja se odnosi na udruženja građana.

Član 26.

Do donošenja propisa iz stava 2. Člana 15. ovoga zakona, ostaje na snazi Pravilnik o registru udruženja građana ("Narodne novine", br. 7/82).

Član 27.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u"Narodnim novinama".

Broj: 007-02/89-01/02

Zagreb. 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

mr. Mirko Šetina v.r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Rujnić, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.