Zakon o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 11 siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/05

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 12. siječnja 1989.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske

Član 1.

U Zakonu o doprinosu Samoupravnoj interesnoj zajednici potrošača električne energije Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/88 i 13/89) u Članu 1. riječi" do 31. ožujka 1990. godine "zamjenjuju se riječima"do 31. ožujka 1991. godine".

Član 2

U Članu 2. u stavu 1. u točki 1. iznos "41,00" zamjenjuje se iznosom "492,00" u točki 2. iznos "47,50" zamjenjuje se iznosom "570,00" u točki 3. iznos "54,OO" zamjenjuje se iznosom "648.00" u točki 4.

pod a) iznos "58,70" zamjenjuje se iznosom "704,00"

pod b) iznos "6520" zamjenjuje se iznosom "782,00"

pod c) iznos "16,80" zamjenjuje se iznosom "202,00"

pod d) u alineji 1. iznos "49.40" zamjenjuje se iznosom "593,00"

u alineji 2. iznos "60,60" zamjenjuje se iznosom "727,00"

u alineji 3. iznos "76,40" zamjenjuje se iznosom "917,00"

u alineji 4. iznos "91,30" zamjenjuje se iznosom "1,096,00"

u alineji 5. iznos "106,20" zamjenjuje se iznosom "1,274,00"

u alineji 6. iznos "11,20" zamjenjuje se iznosom "134,00"

U stavu 2. u petom i sedmom retku iznos "11,20" zamjenjuje se iznosom "134,00" .

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: 411-02/89-03/01

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženo rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.