Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-110/1989 od 7. prosinca 1989.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-110/1989 od 7. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 7. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukidaju se odredbe članova 12, 18. stava 2, 21. i 23. Odluke o uvjetima i mjerilima za sudjelovanje u financiranju izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu Skupštine općine Rovinj ("Službene novine" Zajednice općina Rijeka. broj 7/87).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama Zajednice općina Rijeka".

Obrazloženje:

Odredbama člana 12. u izreci navedene Odluke propisuju se koeficijenti za utvrđivanje visine troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja koji terete investitora drugog objekta na način da su za vikend-objekte utvrđeni veći koeficijenti nego za ostale objekte u osobnom vlasništvu.

Odredbom člana 18. stava 2. Odluke propisano je da je investitor drugog objekta dužan naknadu, kao učešče za financiranje izgradnje komunalnih objekata i uređaja, uplatiti prije ishođenja građevinske dozvole.

Članom 21. odluke propisano je da je investitor dužan sudjelovati u financiranju komunalnih objekata. i uređaja i kod rekonstrukcije postojećeg objekta kada se tom rekonstrukcijom povećava neto površina postojećeg objekta, i to u visini utvrđenoj kao kod gradnje novog objekta za neto površinu dobivenu rekonstrukcijom.

Prema članu 23. Odluke ona stupa na snagu danom donošenja.

Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline predlaže da se ukinu navedene odredbe odluke.

Ustavni sud Hrvatske prihvatio je prijedlog i ukinuo nvedene odredbe iz slijedećih razloga: Prema ocjeni Suda vlasnici kuća za odrnor imaju u pogledu urcđenja naselja te izgradnje i održavanja komunalnih objekata i uređaja iste obaveze kao i građani sa stalnim prebivalištem na području općine. To proizlazi iz odredbe člana 34 Zakona o komunalnirn djelatnostima ("Narodne novine", br. 15/79), člana 61. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80 i 16/86) i člana 25. Zakona o građevinskorn zemljištu ("Narodne novine", br. 54/80, 42/86 i 41/88).

Citirani propisi ne prave razliku između vlasnika kuća za odmor i stalnih stanovnika u odnosu na podmirenje troškova za sudjelovanje u financiranju izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu. Stoga Skupština općine Rovinj nije imala ustavno ni zakonsko ovlaštenje utvr-diti veće koeficijente za određivanje visine učešća u pokrivanju troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja za vikend objekte, kako je to propisala članokom 12. Odluke.

Prema članu 37. stavu 3. Zakona o komunalnim djelatnostima investitor je obavezan zaključiti sa zajednicom komunalnih djelatnosti ugovor o visini učešća u troškovima izgradnje komunalnih objekata i uređaja prije početka građenja objekta.

Stoga je po ocjeni Suda, odredba člana 18 stava 2 Odluke kojom se propisuje obaveza investitora drugog objekta da tu naknadu plati prije ishođenja gradevinske dozvole suprotna navedenoj odredbi Zakona.

U ocjenjivanju člana 21. Odluke Sud je pošao od odredbe člana 37. stava 2. Zakona o komunalnim djelatnostima. Prema navedenoj odredbi Zakona dužnost sudjelovanja investitora u financiranju komunalnih objekata i uredaja kod rekonstrukcije postojećeg objekta ili rušenja postojećeg radi izgradnje novog, utvrđuje se samo u slučaju ako postojeći objekt nije priključen na komunalne objekte uređaje i ako korištenje novog ili rekonstruiranog objekta znatnije utječe na kapacitet komunalnih objekata i uređaja.

Obvezivanje investitora, kako je to učinjeno osporenom odredbom člana 21. Odluke, da sudjeluje u financiranju komunalnih objekata i uređaja kod svake rekonstrukcije postojećeg objekta kada se tom rekonstrukcijom povećava neto površina postojećeg objekta, Skupština općine postupila je suprotno navedenoj odredbi Zakona.

Ustavni sud Hrvatske ukinuo je i član 23. Odluke kojom je propisano da stupa na snagu danom njezina donošenja.

Prema članu 290 Ustava SR Hrvatske zakoni i drugi propisi i opći akti organa društveno-političkih zajednica objavljuju se prije nego što stupe na snagu.

U članu 291 Ustava SR Hrvatske urđeno je pitanje stupanja na snagu zakona i drugih propisa i općih akata. Oni stupaju na snagu najranije osam dana od dana njihove objave a sarno iz naročito opravdanih razloga mogu stupiti na snagu u roku kraćem od osam dana ili istog dana kada se objave.

Iz navedenih ustavnih odredaba proizlazi da je za stupanje na snagu zakona i drugih propisa i općih akata obavezna objava u službenom glasilu kao i određeni rok izmedu njihove objave i stupanja na snagu.

Osporenom odredbom, međutim, uređuje se stupanje na snagu Odluke suprotno spomenutim ustavnim odredbama, jer se njeno stupanje na snagu veže uz dan njezinog donošenja a ne uz njenu objavu u službenom glasilu.

To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj : U/I-110/ 1989

Zagreb, 7. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac Jadranko Crnić, v. r.