Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Slavonije i Baranje u 1990. godini

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Slavonije i Baranje u 1990. godini

ZADRUŽNI SAVEZI

Izvršni odbor Zadružnog saveza Slavonije i Baranje, na sjednici 22. prosinca 1989. godine donosi

ODLUKU

o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Slavonije i Baranje u 1990. godini

1. Utvrđuje se stopa članskog doprinosa za 1990. godinu u visini od 0,50% od dohotka članica Zadružnog saveza Slavonije i Baranje.

2. Doprinos naveden u točki 1. ove odluke plaćaju članice Saveza čije je sjedište na području Slavonije i Baranje obavezne na udruživanje po članu 94. Zakona o udruživanju poljoprivrednika i to:

- osnovne organizacije kooperanata,

- radne organizacije kooperanata koje u svom sastavu nemaju osnovne organizacije kooperanata,

- osnovne organizacije udruženog rada za kooperaciju,

- radne organizacije za kooperaciju koje u svom sastavu nemaju osnovne organizacije,

- osnovne zadružne organizacije,

- poljoprivredne zadruge koje u svom sastavu nemaju osnovne zadružne organizacije.

3. Mjesečnu akontaciju doprinosa uplačuju članice Saveza na žiro-račun Zadružnog saveza Slavonije i Baranje br. 33600-803-3754 kod Službe društvenog knjigovodstva do 10. u mjesecu za protekli mjesec.

Akontacija se utvrđuje i odgovarajuća stopa primjenjuje:

- za sijećanj i veljaću na dohodak ostvaren u razdoblju sijećanj-rujan prethodne godine dvostruko uvećan;

- za ožujak na dohodak ostvaren zaključnim računom za prethodnu godinu;

- za travanj, svibanj i lipanj na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj-ožujak tekuće godine;

- za srpanj, kolovoz i rujan na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj-lipanj tekuće godine i

- za listopad, studeni i prosinac na dohodak ostvaren u razdoblju siječanj - rujan tekuće godine.

Obveznik doprinosa nakon utvrdene obveze periodičnim obračunom ili zaključnim računom uplaćuje odnosno vraća razliku doprinosa dostavom naloga za prijenos uz periodični obračun, odnosno zakljućni račun SDK kod koje vodi žiro-račun.

4. Iznos doprinosa i način plaćanja za organizacije koje su dobrovoljno učlanjene u Savez utvrđuje Izvršni odbor posebnom Odlukom i o tome obavještava korisnika društvenih sredstava i SDK kod koje se vodi žiro-račun radi naplate doprinosa.

5. Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za uplatu doprinosa, SDK će izdati nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", 11/86).

6. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Broj: 9/1990

Osijek, 8. siječnja 1990.

Predsjednik

Stevo Banić, dipl. inž., v. r.