Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

NN 4/1990 (6.2.1990.), Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

REPUBLIČKA GEODETSKA UPRAVA

Na temelju člana 17. alineje 1. Zakona o naseljima ("Narodne novine" br. 54/88) direktor Republičke geodetske uprave u suglasnosti s Republičkim komitetom za građevinarstvo; stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline i direktorom Republičkog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način označavanja imena naselja, ulica i trgova, te obilježavanja zgrada brojevima.

Član 2.

Imena naselja, ulica i trgova označavaju se pločom s imenom naselja, ulice ili trga, a zgrade se obilježavaju pločicom s brojem zgrade.

Član 3.

Imena naselja, ulica i trgova ispisuju se na ploči onako kako je to navedeno u aktu kojim je ime određeno.

II. OZNAČAVANJE IMENA NASELJA

Član 4.

Ime naselja označava se pločom s imenom naselja. Pločom s imenom naselja smatra se prometni znak "naziv naseljenog mjesta" koji se izrađuje i postavlja prema propisima o prometnim znakovima.

Član 5.

Na cestama na kojima nije postavljen prometni znak "naziv naseljenog mjesta", ime naselja označava se na ploči od trajnog materijala, veličine ne manje 100 x 50 cm, postavljenoj na posebnim stupovima s desne strane ceste na ulazu u građevinsko područje naselja.

III. OZNAČAVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Član 6.

Imena ulica i trgova označavaju se bijelim natpisom imena ulice ili trga na ploči izrađenoj od trajnog materijala veličine najmanje 50 x 30 cm, iste boje za sva naselja na području jedne općine odnosno za grad koji se nalazi na području dviju ili više općina.

Iznimno od stava 1. ovoga člana, u pojedinim naseljima odnosno dijelovima naselja imena ulica i trgova mogu se označavati na pločama prema programima uređenja naselja odnosno dijela naselja.

Član 7.

Ploča s imenom ulice postavlja se na početku i na kraju ulice kao i na važnijim križanjima, na desnoj strani ulice, odnosno na strani na kojoj je ploča uočljivija, a prema potrebi i na obje strane ulice.

Član 8.

Ploča s imenom trga postavlja se na desnoj strani trga od ulaza iz glavnih ulica na trg.

Član 9.

Ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na zgrade po mogućnosti na visini 3 m od tla. Ako na mjestu gdje je potrebno ploču postaviti nema zgrade, ako je zgrada zaklonjena ili udaljena od nogostupa tako da natpis na ploči nije uočljiv, ploča s imenom ulice ili trga postavlja se na zaseban nosač (stup, okvir i sl.).

IV. OBILJEŽAVANJE ZGRADA BROJEVIMA

Član 10.

Stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste obilježavaju se brojevima. Kao stambeni odnosno poslovni objekti u smislu stava 1. ovoga člana smatraju se i planinske kolibe, vinogradske kuće, kuće za odmor, planinski domovi, stalne barake za smještaj radnika i sl. Ne obilježavaju se brojevima poljoprivredni objekti koji služe isktjučivo za smještaj poljoprivrednih mašina i alata, smještaj i čuvanje stoke ili hrane i sl., te objekti koji po svojoj prirodi mogu mijenjati mjesto kao što su prikolice, željeznički vagoni, stanovi na plovilu i sl.

Član 11.

Zgrade se obilježavaju arapskim brojevima bijele boje na pločici izrađenoj od trajnog materijala, veličine najmanje 20 x 15 cm. boje jednake boji ploča kojima su u naselju označena imena ulica i trgova. U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, na pločici ispod broja zgrade ispisuje se ime naselja, a boja pločica jednaka je boji ploča kojima su u naseljima na području općine označena imena ulica i trgova.

Član 12.

Pločica s brojem zgrade postavlja se na zgradu tako da je vidljiva s ulice odnosno javne ili druge ceste od koje se pristupa zgradi i to desno od ulaza, neposredno iznad ulaza ili na dijelu zgrade koji je bliži ulazu.

Član 13.

Obilježavanje zgrada brojevima vrši se zasebno za svako naselje, a u naseljima podijeljenim na ulice i trgove, zasebno za svaku ulicu i trg.

Član 14.

Zgrada se obilježava brojem u okviru ulice odnosno trga iz kojeg ima glavni ulaz. Ako zgrada ima dva ili više glavnih ulaza svaki ulaz obilježava se brojem. Ako zgrada na uglu ima dva ili više glavnih ulaza svaki se ulaz obilježava brojem u ulici odnosno trgu koiem pripada. Ako u jednom dvorištu ima više zgrada, svaka zgrada u dvorištu ubilježava se brojem zgrade uz ulicu odnosno trg, s odgovarajučim podbrojem (npr. 16/1, 16/2 itd.).

Član 15.

Zgrade koje pripadaju tvornicama, bolnicama, kasarnama, domovima, poljoprivrednim gospodarstvima i sl. te čine zaokruženu prostornu i gospodarsku cjelinu obilježavaju se tako da zgrada uz ulicu, zgrada najvećeg značaja ili upravna zgrada dobiva broj, a ostale zgrade isti broj s dodatkom slova a, b, c itd.

Član 16.

Općinski organ uprave nadležan za geodetske poslove (dalje u tekstu: nadležni organ) u suradnji s općinskim organom uprave nadležnim za prostorno planiranje rezervirat će odgovarajuće brojeve za zgrade u izgradnji, te za zemljišta predviđena za izgradnju. Naknadno izgrađena zgrada, za koju odgovarajući broj nije rezerviran, obilježava se neposredno manjim brojem susjedne zgrade u odgovarajućem sistemu obilježavanja, s dodatkom slova a, b, c itd.

Član 17.

U naseljima ili dijelovima naselja podijeljenim na ulice i trgove, obilježavanje zgrada brojevima počinje na onom kraju ulice koji je bliži glavnom ili središnjem dijelu naselja ili glavnoj ulici u odnosu na ulicu u kojoj se obilježavaju zgrade. U naseljima ili djelovima naselja smještenim pretežno uz jednu cestu, obilježavanje zgrada brojevima u ulici na toj cesti počinje i teče u smjeru oznake kilometara, a ako smjer označavanja kilometara nije utvrđen, obilježavanje zgrada brojevima počinje od kraja koji je bliži glavnoj cesti. Zgrade s lijeve strane ulice, odakle obilježavanje počinje, obilježavaju se neparnim brojevima od broja 1 na više, a zgrade s desne strane ulice parnim brojevima od broja 2 na više.

Član 18.

Zgrade izgrađene samo jednom stranom ulice, ukoliko drugom stranom izgradnja nije moguća ili nije predviđena (ulice uz obalu i sl.), obilježavaju se uzastopnim brojevima od broja 1 na više.

Član 19.

Obilježavanje zgrada brojevima na trgu počinje od ugla koji je najbliži glavnom dijelu naselja ili od ulaza najznačajnije ulice na trg i vrši se uzastopnim brojevima od 1 na više lijevo u krugu oko trga, zgrade koje se nalaze u sredini trga obilježavaju se slijedećim brojevima iza posljednjeg broja u krugu trga.

Član 20.

U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, zgrade se obilježavaju uzastopnim brojevima od 1 na više i to onim redom, koji je najpogodniji za najkraći odnosno najprirodniji prijelaz od broja do broja. Ako se naselje iz stava 1. ovoga člana nalazi uz cestu, zgrade se obilježavaju brojevima prema članu 17. stavu 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 21.

U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, a sastavljena su iz više dijelova (zaseoci, majuri, salaši, kuće za odmor i sl.) ubilježavaju se zgrade brojevima prema članu 20. ovoga pravilnika najprije u jednom dijelu, a zatim nastavnim brojevima u drugom i tako redom do posljednjeg dijela tog naselja onim redom, koji je najpogodniji za najkraći odnosno najprirodniji prijelaz od jednog do drugog dijela naselja.

Član 22.

Ako naselje podijeljeno na ulice i trgove obuhvaća i dijelove naselja s uobičajenim nazivima, u kojima nisu formirane ulice i trgovi (zaseoci, majuri, salaši, kuće za odmor i sl.); zgrade u tim dijelovima naselja obilježavaju se na način određen članom 21. ovoga pravilnika, uzimajući kod toga naziv dijela naselja odnosno naziv rudine kao ime ulice. Dijelovi naselja iz stava 1. ovoga člana koji se nalaze u neposrednoj blizini neke od ulica, mogu se priključiti kod obilježavanja zgrada brojevima toj ulici.

Član 23.

Nadležni organ će odrediti broj zgrade na zahtjev stranke, nakon što ustanovi da je zgrada stavljena pod krov. Nadležni organ će odrediti broj zgrade po službenoj dužnosti kada ustanovi da se zgrada kojoj nije određen broj trajno ili povremeno koristi. Rješenje kojim se određuje broj zgrade sadrži i oznaku katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

Član 24.

Nadležni organ će ukinuti broj zgrade koja je srušena. Ukinuti broj zgrade može se odrediti novosagrađenoj zgradi ako se uklapa u način obilježavanja zgrada utvrđen ovim pravilnikom.

Član 25.

Broj zgrade će se promijeniti:

- ako zgrada promijeni pripadnost ulici ili trgu,

- ako dode do spajanja ili razdvajanja ulica odnosno trgova,

- ako dode do podjele naselja na ulice i trgove.

- ako to nalažu promjene nastale u područjima naselja. Rješenje kojim se mijenja broj zgrade sadrži i dosadašnji broj zgrade, novi broj zgrade te oznaku katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Zgrade obilježene brojevima po dosadašnjim propisima zadržavaju svoje brojeve, osim u slučajevima iz člana 25. ovoga pravilnika. Brojevi zgrada određeni prema dosadašnjim propisima mogu se promijeniti radi usklađivanja načina obilježavanja zgrada brojevima s odredbama ovoga pravilnika, ako se obilježavanjem zgrada u znatnoj mjeri otežana orijentacija odnosno snalaženje po brojevima zgrade u naselju, ulici odnosno trgu.

Član 27.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu označavanja imena naseljenih mjesta, ulica i trgova i obilježavanju kuća brojevima ("Narodne novine", br. 33/52).

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana, nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/89-01/01

Urbroj : 541-01-89-3

Zagreb, 25. rujna 1989.

Direktor

Vjekoslav Hlad, inž. geod., v. r.