Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-111/1988 od 27. prosinca 1989.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-111/1988 od 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 27. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukida se član 12. stav 1. Pravilnika o poslovodnim knjigama poreznih obveznika ("Narodne novine", broj 54/85).

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Osporenom odredbom člana 12. stava 1. Pravilnika, citiranog u izreci, propisano je da se poslovnim knjigama smatraju knjiga prihoda i rashoda, knjiga prometa, knjiga nabavke i utroška alkoholnih i bezalkoholnih pića, mineralne i soda vode, knjiga nabavke i utroška prehrambenih i drugih proizvoda te pruženih ugostiteljskih usluga, knjiga nabavke proizvoda za obračun poreza na promet, te pomoćne evidencije o nabavki i utrošku materijala, podaci o inventaru, gotovim proizvodima i slično. Navedenu odredbu Sud je ocjenjivao u postupku pokrenutom rješenjem Suda broj U/I-111/1988 od 16. studenoga 1989. godine, donesenim povodom inicijative M. i Z. Maksimiljanovića iz Zagreba, te je utvrdio da je suprotna Zakonu o porezima građana ("Narodne novine", br. 47/85, 12/86 i 52/87). Prema članu 74. Zakona o porezima građana obveznici poreza od privredne djelatnosti prema stvarnom osobnom dohotku dužni su voditi knjigu prihoda i rashoda. Pored knjige prihoda i rashoda samostalni ugostitelji kao i drugi obveznici koji imaju dozvolu za stavljanje u promet alkoholnih i bezalkoholnih pića dužni su voditi i knjigu nabavke i utroška alkoholnih i bezalkoholnih pića, mineralne vode i soda vode, prehrambenih i drugih proizvoda te pruženih ugostiteljskih usluga. Republički sekretar za financije propisuje kada nastaje odnosno prestaje obaveza vođenja poslovnih knjiga te način njihova vođenja i zaključivanja. Slijedom citirane odredbe Zakona o porezima građana Republički sekretar za financije nije ovlašten navedenim Pravilnikom, odredbom člana 12. stava 1. propisati obavezu vođenja poslovnih knjiga mimo onih propisanih Zakonom. Naime, Zakon o porezima građana je u odredbama člana 74. propisao vrste poslovnih knjiga koje je dužan voditi obveznik poreza od privredne djelatnosti prema stvarnom osobnom dohotku. On istovremeno ni u jednoj odredbi Zakona nije dao ovlaštenje Republičkom sekretaru za financije da propiše obavezu vođenja i drugih poslovnih knjiga, kako je to učinjeno osporenom odredbom. Na osnovi izloženog Sud je donio odluku kao u izreci.

Broj: U/I-111/ 1988

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.