Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-211/1988 od 27. prosinca 1989.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-211/1988 od 27. prosinca 1989.

USTAVI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 27. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukidaju se odredbe člana 45. točke 5a) i b) Samoupravnog sporazuma o rješavanju stambenih potreba radnika Osnovne organizacije udruženog rada "Boško Buha" u sastavu Centra za društvenu brigu o djeci predškolske dobi "Tatjana Marinić" Split, iz travnja 1979, ožujka 1984. i svibnja 1987. godine.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Osnovnoj organizaciji na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Odredbama člana 45. u izreci navedenog Samoupravnog sporazuma utvrđuju se osnove i mjerila prema kojima se određuje redoslijed prvenstva podnosilaca zahtjeva na prioritetnoj listi zadovoljavanja stambenih potreba. Odredbama točke 5. pod a) i b) invalidnost rada radnika, podnosioca zahtjeva i člana njegove obitelji utvrđuje se u kategorijama - I, II i III i prema tim kategorijama različiti broj bodova. Ove je odredbe Sud ocjenjivao u postupku pokrenutom rješenjem donesenim na sjednici 1. lipnja 1989. godine i utvrdio da su suprotne odredbama članova 40. i 41. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 48/83, 5/86 i 42/87). Tim se zakonskim odredbama invalidnost utvrđuje kao gubitak ili smanjenje radne sposobnosti za obavljanje određenih poslova. Radnici Osnovne organizacije mogli su invalidnost utvrditi kao jedan od osnova zadovoljavanja stambenih potreba, ali ne suprotno navedenom Zakonu o kategorijama invalidnosti, jer postojanje takve invalidnosti radnici koji traže zadovoljavanje stambenih potreba ne bi mogli dokazati. Stoga je Sud odlučio kao u izreci. Navedenim rješenjem Suda pokrenut je postupak i za ocjenu odredaba točke 2a) i b) člana 45. Samoupravnog sporazuma kojim se radni staž radnika mjeri različito, ovisno o tome da li je ostvaren u Centru ili u nekoj drugoj radnoj organizaciji. Međutim, u toku postupka je utvrđeno da su te odredbe izmijenjene lzmjenama i dopunama Samoupravnog sporazuma o rješavanju stambenih potreba radnika iz ožujka 1984. godine. Odredbama izmijenjene točke 2. radni staž se jednako mjeri, bez obzira gdje je ostvaren. S obzirom na to, a u skladu s odredbom člana 54. Poslovnika Ustavnog suda Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/83), valjalo je obustaviti postupak za ocjenu te odredbe. Inicijativom, povodom koje je postupak pokrenut, tražila se ocjena i odredbe točke 3. pod b) člana 45. Samoupravnog sporazuma. Prema toj odredbi radnik-podnosilac zahtjeva za dodjelu stana odnosno kredita - s bračnim drugom dobiva 10 bodova, samo ako bračni drug nije u radnom odnosu. Sud nije prihvatio inicijativu za tu određenu odredbu jer nije našao da bi bila nesuglasna s ustavom ili da je suprotna zakonu. Pri tom je imao u vidu odredbu člana 80. stava 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85 i 42/86) prema kojoj radnici samostalno određuju osnove i mjerila za dodjelu stana odnosno kredita.

Broj: U/I-211 /1988

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.