Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-22/1988 od 27. prosinca 1989.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-22/1988 od 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 27. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

1. Ukida se Samoupravni sporazum o kriterijima prvenstva pri zapošljavanju ("Službeni vjesnik" općine Slavonski Brod, br. 7/86).

2. Ova će se Odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" općine Slavonski Brod.

Obrazloženje:

Samoupravnim sporazumom, navedenim u izreci, kojeg su zaključile organizacije udruženog rada i radne zajednice s područja općine Slavonski Brod, Skupština općine, Samnupravna interesna zajednica za zapošljavanje te Općinsko vijeće Saveza sindikata Slavonski Brod, utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju i postupak izbora radnika. Postupak za ocjenu ovog SAS-a pokrenut je prijedlogom Radne zajednice Zajedničke stručne službe USIZ-a za zapošljavanje Slavonski Brod. Predloženo je da se SAS ukine, jer je suprotan Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba ("Narodne novine", br. 50/88). Ocjenjujuči osporeni SAS, Sud je utvrdio da je zaključen temeljem odredbe člana 21. stava 1. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 53/74,12/75,14/78, 33/82, 31 /86 i 55/86). Prema toj odredbi radnici u organizacijama udruženog rada i radnim zajednicama samoupravnim sporazumom utvrđuju kriterije i postupak za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju tom odredbom određenih kategorija nezaposlenih radnika. Prema odredbi stava 2. istog člana utvrđena je obavezna primjena SAS-om utvrđenih kriterija za sve potpisnike sporazuma. Taj zakon, medutim, prestao je važiti stupanjem na snagu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i materijalno-pravnoj zaštiti nezaposlenih osoba, na koji se poziva i predlagač. Ovim zakonom ukinuto je ovlaštenje za utvrđivanje odnosnih kriterija i postupaka samoupravnim općim aktom. Odredbama člana 22. Zakona prioritet pri zapošljavanju utvrđen je, pod određenim uvjetima, samo za radnicu s djetetom, ako joj je radni odnos prestao prije nego je dijete navršilo godinu dana života. Dakle, utvrđivanje kriterija za ostvarivanje prvenstva pri zapošljavanju, kao što su utvrđeni osporenim SAS-om, suprotno je odredbama toga zakona.

Stoga je, u skladu s odredbom člana 419. Ustava SR Hrvatske. valjalo odlučiti kao u izreci.

Broj: U/I-22/1989

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.