Zakon o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni (prečišćeni tekst)

NN 5/1990 (13.2.1990.), Zakon o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni (prečišćeni tekst)

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni "Narodne novine", br. 57/89) Zakonodavno-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. veljače 1890. godine utvrdila je prečišćeni tekst Zakona o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni. Prečišćeni tekst Zakona o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni obuhvaća Zakon o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni "Narodne novine", br. 46/83) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 57/89 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Broj: 8305-89-63

Zagreb, 2. veljače 1990.

Predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Zrinjka Ščirković, v. r.


ZAKON

o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni (prečišćeni tekst)

Član 1.

Ovim zakonom osiguravaju se uvjeti za trajnu zaštitu, održavanje, čuvanje, unapređivanje i korištenje prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti objekata i područja otočja Brioni, kao izuzetne prirodne i kulturno-povijesne cjeline. kojoj poseban značaj daje dugogodišnja prisutnost i djelovanje predsjednika Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita na tim otocima, te stvaraju uvjeti da ih građani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i građani drugih zemalja mogu posjećivati i razgledati.

Član 2.

Otočje Brioni koje čine otoci Veliki Brioni, Mali Brioni, Sv. Marko, Gaz, Okrugljak, Supin, Supinić, Galija, Grunj, Vanga, Madona, Vrsar, Jerolim i Kozada. zajedno s okolnim morem i podmorjem, proglašavaju se Nacionalnim parkom "Brioni" (u daljem tekstu: Nacionalni park). Granica Nacionalnog parka teče crtom koja spaja točke: svjetlo na grebenu Kabula pozicija 44" 56,8'N, 13" 42,6'E; pozicija 44"54,0'N, 13043,1'E; pozicija 0,3 milje u smjeru 180" od svjetionika Peneda 44"42,9'N.13"45.2'E; južni rt otoka Jerolim pozicija 44"54,9'N, 13"47,2'E; svjetlo na plićini Kozada požicija 44"54,4'N, 13047,6'E; pozicija 44"55,4'N, 13"44,1'E i pozicija 44056,9'N, 13"44.7'E.

Član 3.

Radi trajnog obilježavanja boravka i rada Josipa Broza Tita i povijesnih zbivanja u tim prostorima i objektima, otok Vanga proglašava se spomen-područjem u okviru Nacionalnog parka.

Član 4.

Radi obavljanja poslova zaštite, održavanja, očuvanja, unapređivanja i korištenja Nacionalnog parka, te objekata i predmeta na njegovom području, uključujući i prostor i objekte iz člana 3. ovoga zakona osniva se Poduzeće "Nacionalni park Brioni" (u daljem tekstu: Poduzeće) kao javno poduzeće sa sjedištem na Brionima.

Član 5.

Djelatnost Poduzeća iz člana 4. ovoga zakona je od posebnog društvenog interesa.

Član 6.

Poduzeće obavlja i ugostiteljsko-turističke djelatnosti i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz člana 4. ovoga zakona, a u skladu s odredbama Statuta Poduzeća.

Član 7.

Poduzeće. u suradnji s nadležnim organima i organizacijama federacije i drugim organima i organizacijama, sudjeluje u organizirariju i ostvarivanju programa aktivnosti Pokreta nesvrstanih na Brionima koji se odnose na unapređivanje ideja i ciljeva nesvrstanosti.

Član 8.

U ostvarivanju svoje djelatnosti, u dijelu koji se odnosi na život i rad Josipa Broza Tita, Poduzeće surađuje s Memorijalnim centrom "Josip Broz Tito" u Beogradu.

Član 9.

"Bijela vila", "Vila Brionka" i "Vila Jadranka", kao i prostor i prateći objekti, koji neposredno služe tim objektima, na korištenju su i upravljanju nadležnom organu faderaćije za reprezentativne potrebe federacije. Sporazumom izmedu nadležnog organa federacije i Poduzeća mogu se urediti međusobna prava i obveze u pogledu uvjeta i načina održavanja i korištenja objekata i prostora iz stava 1. ovoga člana. Obveze federacije u troškovima korištenja, održavanja i unapređivanja objekata infrastrukture na području Nacionalnog parka, kao i u pogledu održavanja i unapređivanja Nacionalnog parka u cjelini, uredit će se posebnim sporazumom između nadležnog organa federacije i Poduzeća. Objekti i prostor koje je na dan stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni ("Narodne novine", br. 46/83) koristila Jugoslavenska narodna armija u obrambene svrhe na korištnju su i upravljanju Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Ugovorom izmedu Jugoslavenske narodne armije i Poduzeća uredit će se međusobna prava i obveze u pogledu korištenja, održavanja i unapređivanja objekata infrastrukture na području Nacionalnog parka, kao i druga pitanja od zajedničkog interesa u skladu s posebnim saveznim propisima.

Član 10.

Nacionalni park i objekti na njegovom području pod posebnom su društvenom zaštitom.

Član 11.

Radi ostvarivanja posebnog društvenog interesa u djelatnosti Poduzeća iz člana 4. ovoga zakona, osniva se Savjet Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni (u daljem tekstu : Savjet).

Član 12.

Savjet ima 11. članova. Savjet čine dva predstavnika federacije, dva predstavnika koje imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske i po jedan predstavnik Jugoslavenske narodne armije, Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice kulture, Skupštine općine Pula, Skupštine Samoupravne interesne zajednice kulture općine Pula, Radne organizacije "Memorijalni centar Josip Broz Tito", Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Članovi Savjeta imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Savjet bira predsjednika iz reda svojih članova. Savjet donosi poslovnik o svom radu.

Član 13.

Savjet suodlučuje s radnicima Poduzeća:

- o utvrdivanju i ostvarivanju programa zaštite, održavanja, očuvanja i unapređivanja Nacionalnog parka i o drugim uvjetima i načinu obavljanja njegove djelatnosti,

- o osnovnim uvjetima stjecanja dohotka i osnovnoj namjeni korištenja sredstava.

- o utvrđivanju prijedloga statuta Poduzeća,

- o utvrđivanju prijedloga odluke o unutrašnjem redu.

- o zaključivanju sporazuma i ugovora iz člana 9. ovoga zakona. Savjet sudjeluje u razmatranju stanja i rezultata rada Poduzeća, te potiće i pomaže njegov razvoj kao i razvoj Nacionalnog parka i daje mišljenje o prijedlogu prostornog plana Nacionalnog parka.

Član 14.

Ako se ne postigne suglasnost u odlučivanju o pojedinom pitanju iz člana 13. ovoga zakona, odluku o tom pitanju donosi Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 15.

U Poduzeću se osniva nadzorni odbor. Četiri člana nadzornog odbora imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske a tri člana radnički savjet Poduzeća.

Član 16.

Radnici stječu dohodak Poduzeća iz ukupnog prihoda što ga ono ostvari svojom djelatnošću. Sredstva za zaštitu, održavanje, očuvanje, unapređivanje i korištenje spomenika kulture osigurava Republička samoupravna interesna zajednica kulture. Sredstva za muzejsku djelatnost na Brionima osigurava Samoupravna interesna zajednica kulture općine Pula. Dio sredstava za potrebe iz stava 2. i 3. pvoga člana osigurava Poduzeće iz svog dohotka do visine u kojoj svojim djelovanjem ostvsruje prihod od tih djelatnosti. Sredstva za održavanje, čuvanje te uzgoj šuma. parkova, divljači, održavanje infrastrukture na otočju te održavanje saobraćajne tehnike i rad zajedničkih službi osiguravaju se iz dohotka Poduzeća, sredstava odgovarajućih samoupravnih interesnih zajednica, sredstava organa federacije iz člana 9. ovoga zakona, te sredstava sudionika u financiranju iz stava 2. i 3. ovoga člana. Udio pojedinih sudionika u financiranju potreba iz ovoga člana, te međusobna prava i obaveze utvrđuju se samoupravnim sporazumima odnosno ugovorima.

Član 17.

Na Nacionalni park i upravljanje tim parkom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i odredbe Zakona o zaštiti spomenika kulture, ako ovim zakonom nije drugaćije odredeno.

Član 18.

Republički zavod za zaštitu prirode i nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture obavljaju stručni nadzor nad radom Poduzeća i pružaju mu stručnu pomoć, u dijelu koji se odnosi na zaštitu prirode i zaštitu spomenika kulture na području Nacionalnog parka, uključujući i prostor i objekte iz člana 3. ovoga zakona.

Član 19.

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donijet će najkasnije do 30. lipnja 1885. godine Prostorni plan Nacionalnog parka Brioni, kao prostorni plan područja posebne namjene, i to za područje Naćionalnog parka i priobalni pojas širine cca 500 metara od rta Barbarige do rta Proštine.

Član 20.

Izvrno vijeće Sabora uredit će način osiguravanja područja i objekata Nacionalnog parka najkasnije do 31. prosinca 1883.