Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

NN 5/1990 (13.2.1990.), Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 71. stava 6. Zakona o porezima gradana ("Narodne novine., br. 47/85, 52/87, 13/89 i 57/89), Izvršno vijeće Sabora, na sjednici održanoj 23. siječnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja.

I

Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja vrijednosti i način revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (u daljem tekstu: poreznih obveznika).

II

Porezni obveznici iz točke I ove odluke, amortizacijsku osnovicu za osnovna sredstva utvrđuju na način propisan Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SFRJ, br.12/89 i 35/89) i Uredbom o nomenklaturi sredstava za amortizaciju s godišnjim amortizacijskim stopama ("Službeni list SFRJ", br. 21/89). Amortizacijska osnovica za poslovne zgrade i poslovne prostorije, te za osnovna sredstva koja je porezni obveznik sam izradio odnosno za osnovna sredstva kojima je rekonstrukcijom, adaptacijom, modernizacijom ili drugom dogradnjom povećao kapacitet, poboljšao kvalitetu ili promijenio namjenu, utvrđuje se procjenom: Procjenu vrijednosti osnovnog sredstva utvrđuje komisija koju imenuje općinska skupština.

III

Revalorizaciju osnovnih sredstava porezni obveznici vrše na način propisan Zakonom o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br.12/89 i 34/89) i Pravilnikom o revalorizaciji ("Službeni list SFRJ", br. 36/89 i 57/89).

IV

Obavijest o izvršenoj revalorizaciji porezni je obveznik dužan dostaviti općinskoj upravi društvenih prihoda na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o revalorizaciji I5 dana nakon izvršenog obračuna.

V

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja vrijednosti i revalorizacije osnovnih sredstava obveznika poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne, privredne i profesionalne djelatnosti i obveznika poreza iz naknada od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja ("Narodne novine", br. 54/85 i 5/87).

VI

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030110-90-3

Klasa: 410-07/89-02/07

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.