Odluka o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske

NN 5/1990 (13.2.1990.), Odluka o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske

IZVRŠNO VIJEČE SABORA

Na temelju člana 13. Zakona o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", br. 57/76). Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 1990. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske

I

U Odluci o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", br. 18/89) u točki I riječi: "

- na svaku prodanu ulaznicu 200 dinara" zamjenjuju se riječima: "

- na ulaznice do 50,00 dinara 1,00 dinara

- na ulaznice preko 50.00 do 100,00 dinara 2,00 dinara

- na ulaznice preko 100,00 dinara 3,00 dinara".

II

U točki II podtočka 1. mijenja se i glasi: "1. Na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, autobusnom

- osim u gradskom prometu

- i zračnom prometu plaća se i to:

- na putničku kartu do 50,00 dinara 1,00 dinara

- na putničku kartu preko 50,00 do 100,00 dinara 2,00 dinara -

na putničku kartu preko 100,00 dinara 3,00 dinara".

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030104-90-4

Klasa: 411-08/90-01/01

Zagreb, 30. siječnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r.