Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-17/1987 od 7. prosinca 1989.

NN 5/1990 (13.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-17/1987 od 7. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 7. prosinca i989. godine, donio je

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Udružene samoupravne interesne zajednice stanovanja i komunalnih djelatnosti Zagreba da se utvrdi da odredba člana 33. stava 1. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br: 51/85 i 42/86) nije u skladu s ustavom.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

Udružena samoupravna interesna zajednica, navedena u izreci, pokrenula je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 33. stava 1. Zakona o stambenim odnosima, kojim je odredeno da se samoupravne interesne zajednice u stambenoj oblasti mogu udruživati u saveze i druga udruženja samoupravnih interesnih zajednica, te uspostavljati druge oblike međusobne suradnje. Predlagač smatra da takva odredba nije suglasna odredbi člana 73. stava 2. Ustava, koja, za razliku od osporene zakonske, dopušta, udruživanje i u šire interesne zajednice.

Prijediog nije osnovan.

Ocjenjujući ustavnost osporene odredbe Sud je pošao od odredbe člana 73. stava 2. Ustava SR Hrvatske, na koju se poziva i predtagač, a koja se prema odredbi člana 5. stava 1. Ustavnog zakona za provodenje Amandmana XXVII. do LII. na Ustav SR Hrvatske primjenjuje do 1. siječnja 1991. godine. Tom je odredbom općenito utvrđeno pravo svih samoupravnih interesnih zajednica da se udružuju u šire interesne zajednice, da osnivaju saveze i druga udruženja te da uspostavljaju druge oblike međusobne suradnje. Osporena odredba uređuje to pravo samoupravnih interesnih zajednica u stambenoj oblasti na način da dopušta udruživanje u saveze i druga udruženja. Time, što se izričito ne utvrđuje mogućnost udruživanja u šire interesne zajednice, po stajalištu Suda, ne sprečava se takvo udruživanje. To više što i osporena odredba, a i navedena ustavna, uređuje pravo udruživanja na općenit način. S obzirom na izneseno Sud je utvrdio da je osporena odredba suglasna s Ustavom pa je odlučio kao u izreci.

Broj: U/I-17/1987 .

Zagreb, 7. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.