Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-62/1989 od 18. siječnja 1990.

NN 6/1990 (15.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-62/1989 od 18. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 18. siječnja 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Karlovcu da se ukine Pravilnik o raspoređivanju čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke, zajedničku potrošnju i za osobna primanja na teret materijalnih troškova, donesen u Medicinskom centru "Dr Dragomir Drakulić-Puba" u Karlovcu.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Medicinskom centru "Dr Dragomir Drakulić-Puba" na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Pravilnik naveden u izreci donesen je 28. travnja 1988. godine na sjednici radničkih savjeta osnovnih organizacija udruženog rada i radnih zajednica Medicinskog centra. Predlagač u ovom postupku smatra da je Pravilnikˇtrebalo donijeti referendumom, pozvavši se na odredbe čl. 438. Zakona o udruženom radu (prečišćeni tekst u "Službenom listu SFRJ", broj 11/1988), i stoga traži da ga se ukine. Ustavni sud Hrvatske nije prihvatio prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Karlovcu, jer je utvrdio da je u tom Medicinskom centru donesen i Samoupravni sporazum o uvjetima za stjecanje dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima za raspoređivanje čistog dohotka i raspodjelu sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju. Nadalje, Sud je zauzeo stajalište da se osporeni Pravilnik ne može ocjenjivati sam za sebe nego povezano s navedenim Samoupravnim sporazumom, a taj Sporazum. koji je bio donesen i mijenjan referendumom, sadrži zajedničke osnove i mjerila za raspodjelu sredstava za osobne dohotke i za zajedničku potrošnju, u smislu odredbe stava 1. čl. 438. Zakona o udruženom radu. Prema stajalištu Ustavnog suda, ako pored referendumom donesenog samoupravnog općeg akta o osnovama i mjerilima za raspodjelu sredstava za osobne dohotke i za zajedničku potrošnju postoji i drugi samoupravni opći akt, koji te osnove i mjerila samo konkretizira (npr. određuje broj bodova unutar raspona bodova koji je za neku osnovu ili mjerilo utvrđen referendumom), onda taj drugi samoupravni opći akt nije trebalo donijeti referendumom. U skladu s iznijetim odlučeno je kao u izreci.

Broj: U/I-62/1989

Zagreb, 18. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.