Odluka o proglašenju amandmana LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 7/1990 (17.2.1990.), Odluka o proglašenju amandmana LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 438. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1990, donosi

ODLUKU

o proglašenju Amandmana LIV do LXIlI na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašavaju se Amandmani LIV do LXIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koje je usvojio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1990.

Broj: 021-03/90-08/01

Zagreb, 14. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


AMANDMANI

LIV do LXIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Ovi su amandmani sastavni dio Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i stupaju na snagu na dan njihova proglašenja.

AMANDMAN LIV

Ukida se stav 11 odjeljka IV i odjeljak IX Osnovnih načela Ustava. U stavu 15. odjeljka III Osnovnih načela Ustava riječi "u načelu" i "u osnovi" brišu se.

AMANDMAN LV

1. Građani su jednaki u pravima i dužnostima bez obzira na nacionalnost, rasu, spol, jezik, vjeroispovijest, obrazovanje, političko uvjerenje i društveni položaj.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 1. člana 229. Ustava.

AMANDMAN LVI

1. Jamči se sloboda štampe i drugih oblika informiranja i javnog izražavnja, sloboda političkog i drugog udruživanja, sloboda govora i javnog istupanja, sloboda zbora i drugog javnog okupljanja.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 1. člana 244. Ustava.

AMANDMAN LVII

1. Predsjednici izvršnih vijeća skupština općina i gradskih zajednica općina biraju se na četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta uzastopce na istu funkciju.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 7. točke 1. Amandmana III na Ustav.

AMANDMAN LVIII

1. Građani i radni ljudi i njihove organizacije predlažu i utvrđuju kandidate za delegate u odgovarajuća vijeća skupština društveno-političkih zajednica na osnovi određenog broja potpisa u skladu s uvjetima i na način određen zakonom.

2. Ustavni sud Hrvatske može davati prijedloge Saboru i poduzimati mjere radi osiguravanja ustavnosti i zakonitosti i zaštite prava građana u izbornom postupku.

3. Točkom 1. zamjenjuju se stavovi 1. i 3. točke 2. Amandmana XLIV na Ustav, a točkom 2. dopunjuje se član 414. Ustava: Ukida se stav 1. člana 209. Ustava i stav 1. točke 5. Amandmana XLIV na Ustav.

AMANDMAN LIX

1. U Saboru se osniva Komisija za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Komisija se sastoji od pripadnika naroda i narodnosti, a bira se iz redova zastupnika, te znanstvenih, stručnih i javnih radnika i drugih građana, na način utvrđen odlukom Sabora. Predsjednik Sabora po položaju je predsjednik Komisije. Komisija prati i razmatra ostvarivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti i drugih njihovih prava utvrđenih ustavom i zakonom, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, razmatra mišljenja i prijedloge koje o tim pitanjima daju organi, organizacije i građani i pokreće raspravu o ustavnoj i zakonskoj zaštiti ravnopravnosti naroda i narodnosti. Kada je na dnevnom redu vijeća Sabora prijedlog akta ili drugo pitanje od interesa za ravnopravnost naroda i narodnosti, nadležno vijeće, na zahtjev Komisije ili na zahtjev deset zastupnika, ovakvom prijedlogu ili pitanju odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja svojih članova. Na zahtjev Komisije nadležno vijeće Sabora odgodit će odlučivanje o prijedlogu akta ili drugom pitanju za koje komisija smatra da je od interesa za ravnopravnost naroda i narodnosti. U skupštini općine i gradske zajednice općina osniva se komisija za zaštitu i unapređivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti. Položaj i djelokrug komisije utvrđuje se statutom u skladu s ovim amandmanom.

2. Ovim amandmanom zamjenjuju se članovi 219. i 380. Ustava.

AMANDMAN LX

1. U Saboru se osniva Komisija za izbor i imenovanja koju čine predsjednik i osamnaest članova. Svako vijeće Sabora bira po šest članova Komisije, tako da njen sastav približno odgovara stranačkom rasporedu zastupnika u vijećima Sabora. Komisija osigurava demokratsko predlaganje i utvrđivanje kandidata za nosioce funkcija u državnim organima koje bira ili imenuje Sabor.

2. Prijedlog kandidature za izbor Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predsjednika i članova Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske i člana Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije podnosi Komisija Sabora za izbor i imenovanja, a može ga podnijeti i trideset zastupnika u Saboru.

3. Točkom 1. dopunjuje se Glava IX, Poglavlje A, odjeljak 7. Ustava; točkom 2. zamjenjuju se stavovi 2. i 4. točke 10. Amandmana XLIX i stav 3. točke 1. Amandmana L. U stavu 3. točke 10. Amandmana XLIX riječi "ili na prijedlog Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske", te "a nakon provedene prethodne rasprave u Socijalističkom savezu radnog naroda Jugoslavije" brišu se. U stavu 6. točke 1. Amandmana L na Ustav riječi "na prijedlog Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske ili na vlastitu inicijativu, a nakon provedene prethodne rasprave u Socijalističkom savezu radnog naroda Hrvatske" brišu se.

AMANDMAN LXI

1. Sabor bira predsjednika Izvršnog vijeća Sabora na prijedlog Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. Predsjedništvo je dužno mandat povjeriti osobi za koju, na osnovi konsultacija i stranačkog rasporeda zastupnika smatra da uživa povjerenje većine zastupnika u Saboru. Kandidat za predsjednika Izvršnog vijeća izlaže svoj program na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora i predlaže sastav Izvršnog vijeća.

2. Izvršno vijeće kojemu mandat istječe, ostaje na dužnosti do izbora novog Izvršnog vijeća.

3. Ako se u roku od šest mjeseci od dana konstituiranja novoizabranog Sabora ne izabere novo Izvršno vijeće, predsjednik Sabora raspisuje nove izbore za zastupnike Sabora, a Predsjedništvu Socijalističke Republike Hrvatske prestaje mandat. Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske kojemu je prestao mandat ostaje na dužnosti do izbora novog Predsjedništva.

4. Točkom 1. zamjenjuju se stavovi 2, 3. i 6. Amandmana VII na Ustav; točkom 2. dopunjuje se stav 3. člana 397. a točkom 3. dopunjuje se Glava IX Ustava.

AMANDMAN LXII

1. Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće raspravljaju i ravnopravno odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Sabora, osim o onima o kojima po ovom ustavu odlučuje pojedino vijeće samostalno ili Vijeće općina i Društveno-političko vijeće ravnopravno ili o kojima odlučuje Sabor na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća. Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće odlučuju ravnopravno i o davanju suglasnosti za donošenje saveznih zakona i drugih akata o kojima odlučuje Skupština Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na osnovi suglasnosti skupština republika i autonomnih pokrajina.

2. Ovim amandmanom zamjenjuju se točke 6. i 7. i stavovi 1. i 3. točke 9. Amandmana XLIX i ukidaju alineje 1, 2, 3. i 8. točke 3, alineja 5. točke 4. i alineja 10. točke 8. Amandmana XLIX, a u stavu 2. točke 3. Amandmana XLIX riječi "guvernera Narodne banke Hrvatske" brišu se.

AMANDMAN LXIII

Za provodenje Amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske donosi se Ustavni zakon. Vijeća Sabora utvrđuju Prijedlog ustavnog zakona i odlučuju o njemu. Ustavni zakon proglašava se na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća i stupa na snagu istovremeno s ovim amandmanima.