Zakon o izmjeni Zakona o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakone o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 15. veljače 1990., na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/05

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o privemenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Član 1.

U Zakonu o privremenom prestanku primjenjivanja odredaba članova 289. i 291. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstveno osiguranju ("Narodne novine", br. 33/89 i 57/89) u članu 1. riječi "28. veljače 1990." zamjenjuje se riječima "31. svibnja 1990. godine".

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. ožujka 1990.

Broj: 500-01/89-01/02

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik vijeća općina

mr. Mirko Šetina, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr. Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr.Mato Crkvenac, v.r.