Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prekršajima

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/07

Urbroj:71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o prekršajima

Član 1.

U Zakonu o prekršajima ("Narodne novine", br 2/73, 5/73, 9/80, 25/84, 52/87 i 43/89) u članu 7. u stavu 1. broj"15.000" zamjenjuje se brojem "15".

U stavu 2. broj "25.000.000" zamjenjuje se brojem "25.000", a broj "200,000.000" zamjenjuje se brojem "200.000".

U stavu 3. broj "5,000.000" zamjenjuje se brojem ˇ"5.000", broj "10,000.000" zamjenjuje se brojem "10.000", a broj "25,000.0000" zamjenjuje se brojem "25.000".

U stavu 4. broj "1,000.000" zamjenjuje se brojem "1.000", a broj "2,500.000" zamjenjuje se brojem "2.500".

U stavu 5. broj "500.000" zamjenjuje se brojem "500", a broj "1,000.000" zamjenjuje se brojem "1.000"

Član 2.

U članu 25. u stavu 3. broj "500.000" zamjenjuje se brojem "500"

Član 3.

U članu 134. u točki 1. broj "1,000.000" zamjenjuje se brojem "1.000", a broj "2,500.000" zamjenjuje se brojem "2.500".

Član 4.

Novčana kazna za prekršaj ne može se izreći u iznosu manjem od 15 dinara za prekršaje učinjene iza dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 5.

Na zahtjev za sudsku zaštitu podnesen do dana stupanja na snagu ovoga zakona primjenjivat će se dosadašnji propis.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 740-05/89-01/01

Zagreb, 15.veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac