Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALlSTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa:011-01/90-01/09

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjenama Krivičnog zakona Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Krivičnom zakonu Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 25/77, 50/78, 25/84, 52/87 i 43/88) u članu 103. u stavu 1. riječi "pet milijuna" zamjenjuju se riječima "pet tisuća". U stavu 2. riječi "pedeset milijuna" zamjenjuju se riječima "pedeset tisuća".

Član 2.

U članu 113. u stavu 4. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 3.

U članu 118. u stavu 2. riječi "petsto tisuća" zamjenjuju se riječima "petsto".

Član 4.

U članu 119. u stavu 1. riječi "pet milijuna" zamjenjuju se riječima "pet tisuća". U stavu 2. riječi "dvadeset i pet milijuna" zamjenjuju se riječima "dvadeset i pet tisuća".

Član 5.

U članu 131. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 6.

U Članu 134. u stavu 3. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 7.

U članu 137. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 8.

U članu 138. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 9.

U članu 139. u stavu 1. riječi "pet milijuna" zamjenjuju se riječima "pet tisuća". U stavu 2. riječi "pedeset milijuna" zamjenjuju se riječima "pedeset tisuća".

Član 10.

U članu 142. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća"

Član 11.

U članu 143 u stavu 1. riječi "pedeset milijuna" zamjenjuju se riječima "pedeset tisuća".

Član 12.

U članu 144. u stavu 2. riječi "petsto tisuća" zamjenjuju se riječima "petsto".

Član 13.

U članu 163. u stavu 1. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 14.

U članu 222. u stavu 4. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 15.

U članu 225. u stavu 1. riječi "pet milijuna" zamjenjuju se riječima "pet tisuća". U stavu 2. riječi "pedeset milijuna" zamjenjuju se riječima "pedeset tisuća".

Član 16.

U članu 229. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 17.

U članu 231. u stavu 2. riječi "petnaest milijuna" zamjenjuju se riječima "petnaest tisuća".

Član 18.

Predmete primljene u rad kod sudova do stupanja na snagu ovoga zakona u kojima će doći do izmjene kvalifikacije djela ili do izmjene stvarne nadležnosti suda dovršit će ti sudovi. Ako viši sud nakon stupanja na snagu ukine odluku nižeg suda, predmet će se ustupiti nadležnom sudu.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". Broj: 740-03/89-O1 /01 Zagreb. 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALlSTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.