Zakon o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o doplatku za djecu, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 27. prosinca 1989. i na sjednici Zajedničke skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske 23. siječnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/10

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o doplatku za djecu

Član 1.

U Zakonu o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77 i 52/85) u članu 37. u stavu 1. u točki 1. broj "1.578" zamjenjuje se brojem "23,10". U točki 2. broj "313" zamjenjuje se brojem "0,60". U točki 3. broj "476" zamjenjuje se brojem "6,50".

Član 2.

U članu 38. broj "15,78" zamjenjuje se brojem "0,231", broj "313" zamjenjuje se brojem "0,006" i broj "4,76" zamjenjuje se brojem "0,065".

Član 3.

U članu 39. u stavu 1. u točki 1. broj "438" zamjenjuje se brojem "10,70", a broj "998" zamjenjuje se brojem "14,60". U točki 2. broj "264" zamjenjuje se brojem "6,50", a riječi "998 do 1259" zamjenjuju se riječima "14,60 do 18,50". U točki 3. broj "236" zamjenjuje se brojem "5,80", a riječi "1,259 do 1.578" zamjenjuju se riječima "18,50 do 23,10". U stavu 2. broj "236" zamjenjuje se brojem "5,80".

Član 4.

U članu 40. u stavu 1. u točki 1. broj "2.047" zamjenjuje se brojem "30,00". U točki 2. broj "406" zamjenjuje se brojem "0,80". U točki 3. broj "609" zamjenjuje se brojem "8,30".

Član 5.

U članu 41. broj "20,47" zamjenjuje se brojem "0,30", broj "4,06" zamjenjuje se brojem "0,008", a broj "6,09" zamjenjuje se brojem "0,083".

Član 6.

U članu 42. u stavu 1. u točki 1. broj "635", zamjenjuje se brojem "15,60" a broj "1.299" zamjenjuje se brojem "19,00". U točki 2. broj "371" zamjenjuje se brojem "9,10" a riječi "1.299" do 1.624" zamjenjuju se riječima "19,00 do 23,80". U točki 3. broj "326" zamjenjuje se brojem "8,00" a riječi "1.624 do 2.047" zamjenjuju se riječima "23,80 do 30,00". U stavu 2. broj "326" zamjenjuje se brojem "8,00".

Član 7.

U članu 46. u stavu 2. riječi "može se" i riječi "počevši od mjeseca srpnja tekuće godine" brišu se, a riječ "usklađivati" zamjenjuje se riječima "usklađuje se". Stav 3. briše se. U stavu 4. koji postaje stav 3. riječi "stava 1,2, i 3 " zamjenjuju se riječima "stava 1, i 2.".

Član 8.

U članu 74. u stavu 1. riječi "od 25.000 do 100.000" zamjenjuju se riječima "od 25,00 do 100,00". U stavu 2. riječi od "5.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima "od 5,00 do 20,00".

Član 9.

U članu 75. riječi "od 5.000 do 20.000" zamjenjuju se riječima "od 5,00 do 20,00".

Član 10.

U članu 76. riječi "od 5.000 do 10.000" zamjenjuju se riječima "od 5,00 do 10,00".

Član 11.

Skupština Zajednice izvršit će svojom odlukom usklađivanje cenzusa prihoda i visine doplatka za djecu prema odredbama ovoga zakona za 1990. godinu.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 143-01 /89-01/01

Zagreb, 23. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada,

Milan Janus, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.

Predsjednik Zajedničke skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i invalidskog osiguranja individalnih poljoprivrednika Hrvatske

Dušan Janjić, v.r.