Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju, šta ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 15. veljače 1990, na sjednići Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01-06

Urbroj : 71-90-1

Zagreb. 16. veljače 1990:

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju

Član 1.

U Zakonu o javnom informiranju ("Narodne novine" br.11/82 i 28/87) u članu 2. u stavu 2. brišu se riječi "i idejno-političkih opredjeljenja Saveza komunista".

Član 2.

Član 5. briše se.

Član 3.

Član 9. briše se.

Član 4.

U Članu 12. u stavu 1. brišu se riječi "ili nanosi šteta interesima društvene zajednice".

Član 5.

Članovi 22. do 29. brišu se.

Član 6.

Član 35. briše se.

Član 7.

Član 43. briše se.

Član 8.

U članu 44. stav 2. briše se. Stav 3. koji postaje stav 2. mijenja se i glasi: "Gradani i građanske pravne osobe ne mogu osnovati radnu organizaciju radio-difuzne i filmsko-informativne djelatnosti".

Član 9.

Član 45. briše se.

Član 10.

Član 46. mijenja se i glasi: "Radne organizacije informativne djelatnosti bave se pripremanjem, štampanjem, izdavanjem i distribucijom štampe odnosno pripremanjem, emitiranjem i prijenosom radio-difuznih emisija te pripremanjem, prikazivanjem i distribucijom informacija putem filma, javnih glasila i drugih sredstava javnog informiranja i komuniciranja".

Član 11.

U članu 51. u stavu 2. iza riječi "sporazumom"dodaju se riječi "odnosno ugovorom".

Član 12.

Član 52. briše se.

Član 13.

U članu 53. u stavu 2. brišu se riječi "i udruženja gradana".

Član 14.

Član 54. briše se.

Član 15.

U članu 55. u alineji 8. brišu se riječi "način ostvarivanja posebnog društvenog interesa i".

Član 16.

Član 56. briše se.

Član 17.

U članu 57. u stavu 2. brišu se riječi "te o davanju suglasnosti iz člana 54. ovoga zakona."

Član 18.

Član 61. mijenja se i glasi: "Odluku o prestanku izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa donose osnivač i izdavač javnog glasila. Ako izdavač javnog glasila nije suglasan s prijedlogom osnivača o prestanku izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa, on može nastaviti s izdavanjem javnog glasila odnosno emitiranjem radio-difuznog programa. Ako osnivač nije suglasan s prijedlogom izdavača o prestanku izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa, on može poslove izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa povjeriti drugom izdavaču. U slučaju iz stava 2. ovoga člana izdavač javnog glasila vrši prava osnivača. Osnivač odnosno izdavač javnog glasila dužan je o odluci iz stava 1, 2, i 3. ovoga člana obavijestiti republički organ uprave nadležan za poslove informiranja u roku od osam dana od dana donošenja odluke."

Član 19.

Član 61a. briše se.

Član 20.

Član 62. mijenja se i glasi: "Međusobna prava, obveze i odgovornosti osnivač i izdavač javnog glasila uređuju samoupravnim sporazumom odnosno ugovorom."

Član 21.

U članu 65. stav 2. briše še:

Član 22.

U članu 75. stav 4. riječi "Radio-televizije Zagreb" zamjenjuju se riječima "radio-difuznih stanica".

Član 23.

Član 83. mijenja se i glasi: "Posebni društveni interes u poslovanju organizacija udruženog rada informativne djelatnosti ostvaruje se suodlučivanjem delegata organizacija i zajednica utvrđenih aktom o osnivanju radne organizacije (u daljnjem tekstu: delegati društvene zajednice) s delegatima radne organizacije informativne djelatnosti.

Član 24.

Iza člana 89. dodaje se novi član koji glasi: "Član 89. a Odredbe ovoga zakona o ostvarivanju posebnoga društvenog interesa u poslovanju organizacija udruženog rada informativne djelatnosti ne odnose se na poduzeća informativne djelatnosti."

Član 25.

Član 91. mijenja se glasi: "Savjet javnog glasila osniva se na način utvrđen aktom o osnivanju javnog glasila".

Član 26.

Član 93. briše se.

Član 27.

Član 97. briše se.

Član 28.

U članu 98. stav 1. iza riječi "dužnost da" brišu se riječi "angažirano, društveno-politički".

Član 29.

U član 99. stav 2. iza riječi "pravovremenost" dodaje se riječ "i", a brišu se riječi "pristupačnost te društvenu angažiranost".

Član 30.

U članu 101. brišu se riječi "i idejno-političko".

Član 31.

Član 105. mijenja se i glasi: "Glavnog i odgovornog urednika i odgovorne urednike javnog glasila imenuje ranički savjet odnosno drugi organ predviđen aktom o osnivanju javnog natječaja. Glavnog i odgovornog urednika i odgovorne urednike javnog glasila razrješava dužnosti radnički savjet odnosno drugi organ predviđen aktom o osnivanju javnog glasila".

Član 32.

Član 107. briše se.

Član 33.

Član 108. mijenja se i glasi: "lnokosni poslovodni organ odnosno predsjednika i članove kolegijalnog poslovodnog organa radne organizacije informativne djelatnosti imenuje i razrješava radnički savjet."

Član 34.

Član 110. mijenja se i glasi: "Za inokosnog poslovodnog organa, za predsjednika i člana kolegijalnog poslovodnog organa radne organizacije informativne djelatnosti, za glavnog i odgovornog urednika, odgovornog urednika i urednika redakcije ne može biti imenovana osoba koja je za krivično djelo protiv osnova socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja i sigurnosti zemlje osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora te osoba koja je za drugo krivično djelo učinjeno s umišljajem osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje tri godine. Zabrana za osobu iz stava 1. ovoga člana traje deset, odnosno pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne."

Član 35.

U članu 135. u točki 3. brišu se riječi "ili alarmantne."

Član 36.

U Članu 138. u stavu 1.točka 1. briše se. U točki 4. brišu se riječi "ako objavi oglas koji u svom sadržaju ima elemente političkog informiranja ili". Došadašnje točke 2. 3. 4. i 5. postaju točke 1, 2, 3. i 4. U stavu 4. brojke "3, 4. i 5." zamjenjuju se brojkama "2. 3. i 4."

Član 37.

U članu 139. u stavu 1. u točki 2. brišu se riječi "te o davanju suglasnosti".

Član 38. Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 008-02/90-02/01

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v.r.