Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Rijeka

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda Rijeka

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je ,

ODLUKU

o izboru suca Okružnog privrednog suda Rijeka

Za suca Okružnog privrednog suda Rijeka ponovo se bira NEVENKA HULJEV.

Broj: 711-02/89-23/02

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac