Ustavni zakon o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 11/1990 (20.3.1990.), Ustavni zakon o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim, UKAZ o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Ustavni zakon o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990, na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa 011-01/90-01/13

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r


USTAVNI ZAKON

o izmjenama i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Ustavnom zakonu za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 28/89 i 2/90) u članu 2. riječi 30. lipnjan zamjenjuju se riječima 31. "prosinca".

Član 2.

Član 3. briše se

Član 3.

U članu 4. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Prilikom izbora novih delegata u skupštine društveno-političkih zajednica u 1990. godini rok iz stava 1. člana 213. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske neće se primjenjivati ."

Član 4.

U članu 5. u stavu 3 riječi "u oblastima u kojima obaveza njihova osnivanja prestaje 1. siječnja 1991. godine" brišu se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 012-02/90-01/02

Zagreb, 7. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.


Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.