Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

NN 11/1990 (20.3.1990.), Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389 Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu Proglašava se Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990. i na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/16

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v r.


ZAKON

o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se proizvodnja, promet i upotreba šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala.

Član 2.

Šumskim sjemenom, prema ovom zakonu, smatraju se generativni dijelovi biljke šumskog drveća i grmlja, koji služe za sjetvu i proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Šumskim sjemenom smatraju se i vegetativni dijelovi šumskog bilja, ako služe istoj svrsi.

Član 3.

Šumskim sadnim materijalom, prema ovom zakonu, smatraju se sadnice uzgojene iz generativnih ili vegetativnih dijelova šumskog bilja, a služe za podizanje i obnovu šuma.

Član 4.

Republička stručna komisija za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo u republičkom organu uprave nadležnom za poslove šumarstva prati razvoj šumskog sjemenarstva i

rasadničarstva, te daje stručna mišljenja i prijedloge za donošenje propisa i poduzimanje mjera u šumskoj sjemenarskoj odnosno rasadničarskoj proizvodnji, prometu i njihovoj upotrebi.

Član 5.

Rpublički organ uprave nadležan za poslove šumarstva

1. vodi:

- registar proizvođača šumskog sjemena;

- registar dorađivača šumskog sjemena;

- registar proizvođača šumskog sadnog materijala;

- popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena;

- popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena;

- popis znanstvenih i znanstveno-nastavnih organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala;

2. donosi rješenje o upisu u registre i popise iz točke 1. ovoga stava i brisanju iz njih.

Rješenje na osnovi stava 1. točke 2. ovoga člana donosi republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva po pribavljenom stručnom mišljenju komisije iz člana 4. ovoga zakona.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva donijet će propise o registrima i o načinu i postupku utvrđivanja da su ispunjeni uvjeti propisani članom 12. stavom 1, članom 15. stavom 1, članom 22. stavom 2, članom 28. stavom 2, članom 33. stavom 2 i članom 35. stavom 2 ovoga zakona za upis u registre i popise iz stava 1. točke 1 ovoga člana.

Član 6.

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika republičke stručne komisije iz člana 4. ovoga zakona i upis u odgovarajući registar odnosno popis na osnovi pravomoćnog rješenja iz člana 5. stava 1. točke 2. ovoga zakona, objavljuje se u "Narodnim novinama".

Član 7.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva brisat će poduzeće, organizaciju udruženog rada odnosno drugu društvenu pravnu osobu iz registra ili popisa iz člana 5. stava 1. točke 1. ovoga zakona, na njezin zahtjev ili kada utvrdi da je ta organizacija prestala ispunjavati uvjete propisane ovim zakonom ili da poslove za koje je ovlaštena obavlja suprotno propisima o šumskom sjemenu odnosno šumskom sadnom materijalu i kada zbog abiotskih ili biotskih razloga nastupi nemogućncst dalje proizvodnje šumskog sjemena.

II. KATEGORIJE ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 8.

Šumsko sjeme proizvodi se u priznatim šurnskim sjemenskim objektima (sjemenske sastojine i sjemenske plantaže) i izabranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena, a može biti normalno i selekcionirano.

Normalnim šumskim sjemenom smatra se sjeme proizvedeno u priznatim šumskim sjemenskim sastojinama i izabranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena.

Selekcioniranim šumskim sjemenom smatra se priznato, odobreno odnosno utvrđeno šumsko sjeme proizvedeno u priznatim klonskim i generativnim sjemenskim plantažama.

Član 9.

Kategorije šumskog sjemena su:

1. selekcionirano šumsko sjeme na osnovi genetske verifikacije roditeljskih stabala u testovima potomstva (ispitano sjeme) proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama;

2. selekcionirano šumsko sjeme na osnovi fenotipske procjene roditeljskih stabala proizvedeno u klonskim i generativnim sjemenskim plantažama:

3. normalno šumsko sjeme proizvedeno od plus stabala iz priznatih šumskih sjemenskih sastojina određenog šumskog sjemenskog rajona;

4. normalno šumsko sjeme proizvedeno u priznatim šumskim sjemenskim sastojinama;

5. normalno šumsko sjeme proizvedeno u izabranim sastojinama za sakupljanje šumskog sjemena.

Član 10.

Šumski sadni materijal može biti normalan i selekcioniran.

Normalnim šumskim sadnim materijalom smatra se sadni materijal proizveden od normalnog šumskog sjemena iz priznatih šumskih sjemenskih objekata i izabranih sastojina za sakupljanje šumskog sjemena i vegetativno od autohtonih fenotipski superiornih priznatih matičnih stabala iz lokalnih populacija, kao i samonikle biljke iz prirodnog podmlatka iz priznatih šumskih sjemenskih objekata.

Selekcioniranim šumskim sadnim materijalom smatra se sadni materijal proizveden od priznatog, odobrenog odnosno utvrđenog selekcioniranog šumskog sjemena iz priznatih šumskih sjemenskih objekata i vegetativno od priznatih selekcioniranih matičnih stabala.

Kategorije šumskog sadnog materijala određuju se prema kategorijama šumskog sjemena iz člana 9. ovoga zakona iz kojeg je proizveden.

III. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 11.

Šumsko sjeme može proizvoditi odnosno sakupljati poduzeće, organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba upisana u Registar proizvodača šumskog sjemena (u daljem tekstu: proizvodač sjemena).

Član 12.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upisat će u Registar proizvođača šumskog sjemena podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti:

1. da je korisnik odnosno vlasnik priznatog šumskog sjemenskog objekta;

2. da raspolaže opremom za proizvodnju, zaštitu odnosno sakupljanje šumskog sjemena;

3. da raspolaže skladišnim prostorom za smještaj i čuvanje nedorađenog i dorađenog šumskog sjemena;

4. da poslove i radne zadatke rukovođenja u proizvodnji šumskog sjemena obavlja radnik sa stručnom spremom sedmog (VII/1) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera s radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima i radnim zadacima kojima se stječe iskustvo u pogledu elemenata proizvodnje.

Proizvodač sjemena dužan je osigurati obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskng sjemena.

Član 13.

Proizvođač sjemena koji sakuplja šumsko sjeme za upis u Registar proizvođača šumskog sjemena mora ispunjavati uvjete iz člana 12. stava 1 točke 2, 3 i 4 ovoga zakona.

Član 14.

Šumski sadni materijal može proizvoditi poduzeće, organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba upisana u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala (u daljem tekstu: proizvođač sadnog materijala).

Član 15.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upisat će u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti:

1. da je korisnik odnosno vlasnik rasadničarske površine odnosno objekta koji odgovara za proizvodnju šumskog sadnog materijala;

2. da raspolaže opremom za pripremu, obradu, njegu i zaštitu bilja u rasadniku, te njegovo vađenje i pakiranje;

3. da raspolaže prostorijama za smještaj i pakiranje šumskog sadnog materijala, ovisno o vrsti i obimu proizvodnje;

4. da poslove i radne zadake rukovođenja u proizvodnji šumskog sadnog materijala obavlja radnik sa stručnom spremom sedmog (VII/1) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera s radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima i radnim zadacima kojima se stječe iskustvo u pogledu elemenata proizvodnje.

Odredba člana 12. stava 2. ovoga zakona primjenjuje se i na proizvođača sadnog materijala.

Član 16.

Proizvođač sjemena odnosno proizvođač sadnog materijala može proizvoditi šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal u kooperaciji s drugim proizvođačem sjemena odnosno proizvođačem sadnog materijala ili s individualnim proizvođačem na osnovi zaključenog ugovora, ali svoja prava i obaveze iz kooperantskog odnosa ne može ustupiti drugom proizvođaču sjemena odnosno sadnog materijala.

Član 17.

Za proizvodnju šumskog sadnog materijala kooperant smije koristiti samo reprodukcijski sadni materijal koji je dobio od proizvodača sadnog materijala za tu namjenu.

Proizvođač sadnog materijala ne smije preuzeti od kooperanta sadni materijal koji nije proizveden od njegovog reprodukcijskog sadnog materijala.

Proizvodnja šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala prema odredbi člana 16. ovoga zakona i stava 1. ovoga člana smatra se proizvodnjom odnosnog proizvođača sjemena i sadnog materijala.

Član 18.

Proizvođač sjemena odnosno proizvođač sadnog materijala može za račun inozemnog kupca od njegovog uvezenog šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala razmnožavati sjeme određenog porijekla koje nije odobreno odnosno utvrđeno ili sadni materijal proizveden od sjemena određenog porijekla koje nije odobreno odnosno utvrđeno, na temelju prethodne suglasnosti republičkog organa uprave nadležnog za poslove šumarstva i zaključenog ugovora s inozemnim kupcem prema kojem inozemni kupac preuzima cjelokupnu količinu proizvedenog sjemena i sadnog materijala.

Član 19.

Proizvođač sjemena odnosno proizvodač sadnog materijala dužan je voditi knjigu proizvodnje za svaki sjemenski objekt odnosno rasadnik u kojoj se evidentira proizvedeno, prodano, za vlastite potrebe upotrebljeno i uništeno šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal, u svrhu dovršenja proizvodnje nabavljeni šumski sadni materijal i kooperanti za proizvodnju šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva propisat će obrazac i način vođenja knjige proizvodnje za sjemenski objekt odnosno rasadnik.

Član 20.

Proizvođač sjemena može zatražiti brisanje upisane proizvodnje šumskog sjemena iz Registra proizvođača šumskog sjemena samo kada zbog abiotskih ili biotskih razloga nastupi nemogućnost dalje proizvodnje ili ako zatraži upis proizvodnje iste vrste šumskog sjemena u novom kvalitetnijem sjemenskom objektu.

IV. OBAVEZNI STRUČNI NADZOR NAD PROIZVODNJOM ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 21.

Pod obaveznim stručnim nadzorom nad proizvodnjom šumskog sjemena podrazumijeva se:

1. priznavanje šumskih sjemenskih objekata i matičnih stabala;

2. izbor sastojina za sakupljanje šumskog sjemena;

3. stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena u toku vegetacije.

Član 22.

Obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena obavlja znanstvena i znanstveno-nastavna organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba koju za to ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva i upiše u popis iz člana 5. stava 1. točke 1. alineje 4. ovoga zakona (u daljem tekstu: ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena).

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upisat će u popis iz stava 1. ovoga člana podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete :

1. da za obavljanje poslova i radnih zadataka priznavanja šumskih sjemenskih objekata, matičnih stabala i izbor sastojina za sakupljanje šumskog sjemena ima zaposlenog radnika sa stručnom spremom osmog (VIII) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera;

2. da za obavljanje poslova i radnih zadataka stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena ima zaposlenog radnika sedmog (VII/2) stupnja obrazovanja kojom se stječu znanja za obavljanje specijalističkih visokostručnih poslova iz šumsko-gospodarskog smjera;

3. da radnik koji obavlja poslove i radne zadatke obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena ima radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima i radnim zadacima kojima se stječe iskustvo u pogledu elemenata obavljanja obaveznog stručnog nadzora iz točke 1. odnosno 2 ovoga stava;

4. da raspolaže opremom za obavljanje poslova obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sjemena.

Ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena ne može biti ovlaštena za obavljanje stručnog nadzora nad vlastitom proizvodnjom šumskog sjemena.

Član 23.

Priznavanje šumskih sjemenskih objekata (u daljem tekstu: priznati sjemenski objekt), matičnih stabala i izbor sastojina za sakupljanje šumskog sjemena (u daljem tekstu: izabrana sastojina) obavlja se na zahtjev proizvođača sjemena.

Član 24.

Stručnim nadzorom nad proizvodnjom šumskog sjemena u toku vegetacije utvrđuje se:

1. porijeklo, vrsta i kategorija sjemena;

2. kontrola prostorne izolacije i provođenje selektivnih proreda;

3. primjena agrotehničkih i zaštitnih mjera radi poboljšanja kakvoće i količine uroda sjemena;

4. količina uroda sjemena.

Stručnim nadzorom u izabranim sastojinama utvrđuje se:

1. porijeklo. vrsta i kategorija sjemena:

2. kakvoća i količina uroda sjemena.

Član 25.

Obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena provodi se na način i po postupku koji propisuje republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva.

Član 26.

Ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena izdaje uvjerenje o priznavanju sjemenskih objekata, matičnih stabala, o izabranim sastojinama i o porijeklu sakupljenog šumskog sjemena.

Organizacija iz stava 1. ovoga člana dužna je voditi registre priznatih sjemenskih objekata, matičnih stabala i izabranih sastojina te evidenciju o izvršenim obaveznim stručnim nadzorima nad proizvodnjom šumskog sjemena u priznatim sjemenskim objektima i izabranim sastojinama, kao i nad priznatim matičnim stablima.

Organizacija iz stava 1. ovoga člana dužna je dostaviti izvještaje o izvršenim obaveznim stručnim nadzorima nad proizvodnjom šumskog sjemena u priznatim sjemenskim objektima i izabranim sastojinama kao i nad priznatim matičnim stablima, općinskom organu uprave nadležnom za poslove šumarstva one općine na području koje se nalazi sjemenski objekt odnosno priznato matično stablo i republičkom organu uprave nadležnom za poslove šumarstva.

Oblik uvjerenja iz stava 1. ovoga člana, oblik i način vođenja registara i način vođenja evidencije iz stava 2. ovoga člana i obrazac izvještaja iz stava 3. ovoga člana propisat će republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva.

Član 27.

Obaveznim stručnim nadzorom nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala utvrđuje se porijeklo, vrsta, starost, kvaliteta, količina i način uzgoja šumskog sadnog materijala.

Član 28.

Obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala obavlja znanstvena i znanstveno-nastavna organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba koju za to ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva i upiše u popis iz člana 5 stava 1. točke 1. alineje 6 ovoga zakona (u daljem tekstu ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala).

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upisat će u popis iz stava 1 ovoga člana podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete:

1. da za obavljanje poslova i radnih zadataka obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala ima zaposlenog radnika sa stručnom spremom sedmog (VII/2) stupnja obrazovanja kojom se stječu znanja za obavljanje specijalističkih visokostručnih poslova iz šumsko-gospodarskog smjera;

2. da radnik koji obavlja poslove i radne zadatke obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala ima radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima i radnim zadacima obavljanja obaveznog stručnog nadzora iz točke 1. ovoga stava;

3. da raspolaže opremom za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala.

Odredba člana 22. stava 3. ovoga zakona primjenjuje se i na ovlaštenje za obavljanje obaveznog stručnog nadzora nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala.

Član 29.

Obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala obavlja se na način i po postupku koji propisuje republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva.

Član 30.

Ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala izdaje uvjerenje o porijeklu, vrsti i kvaliteti nadziranog šumskog sadnog materijala, ako odgovara vrsti i kategoriji iz odredaba člana 10 stava 2, 3 i 4 ovoga zakona.

Proizvođač sadnog materijala dužan je uništiti proizvedeni šumski sadni materijal za koji nije izdano uvjerenje iz stava 1. ovoga člana, pod nadzorom nadležnog šumarskog inspektora.

Član 31.

Ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala dužna je voditi evidenciju o rasadničarskoj proizvodnji po vrsti rasadničarskog materijala i broju matičnih stabala.

Odredba člana 26. stava 3. ovoga zakona primjenjuje se i na ovlaštenu organizaciju za stručni nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala.

Sadržaj i način vođenja evidencije o rasadničarskoj proizvodnji, obrazac izvještaja i vrijeme izvještavanja propisat će republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva.

V. DORADA ŠUMSKOG SJEMENA

Član 32.

Proizvedeno šumsko sjeme prije upotrebe odnosno stavljanja u promet, mora biti dorađeno.

Pod doradom šumskog sjemena podrazumijeva se njegovo sušenje, trušenje, čišćenje, kalibriranje, određivanje elemenata kakvoće, pakiranja i deklariranje.

Član 33.

Proizvedeno šumsko sjeme može dorađivatl poduzeće, organizacija udruženog rada odnosno druga društvena

pravna osoba koja je upisana u Registar dorađivača šumskog sjemena (u daljem tekstu dorađivač sjemena).

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upisat će u registar iz stava 1. ovoga člana podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete djelatnosti:

1. Da raspolaže radnim prostorom opremljenim za doradu šumskog sjemena i prostorom za odvojeno uskladištenje pojedinih vrsta i kategorija šumskog sjemena:

2. da ima osiguranu zdravstveno-tehničku zaštitu na radu (sprečavanje štetnog djelovanja kemijskih sredstava, odstranjivanja prašine i sl.):

3. da poslovima i radnim zadacima dorade šumskog sjemena rukovodi radnik sa stručnom spremom sedmng (VII/ 1 ) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera s radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima i radnim zadacima kojima se stječe iskustvo u pogledu elemenata dorade šumskog sjemena;

4. da raspolaže opremom za doradu šumskog sjemena.

Dorađivač sjemena dužan je voditi knjigu ulaza i izlaza šumskog sjemena u kojoj se evidentira vrsta, kategorija, porijeklo, mjesto sakupljanja i količina zaprimljenog i dorađenog šumskog sjemena.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva propisat će obrazac i način vođenja knjige ulaza i izlaza šumskog sjemena dorađivača.

VI. KVALITETA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 34.

Dorađeno šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal mora odgovarati određenim normama kvalitete prema propisima o kvaliteti šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala.

Član 35.

Kvalitetu šumskog sjemena utvrđuje znanstvena i znanstveno-nastavna organizacija udruženog rada odnosno druga društveno pravna osoba koju za to ovlasti republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva i upiše u popis iz člana 5. stava 1. točke 1. alineje 5. ovoga zakona (u daljem tekstu: ovlaštena organizacija za utvrđivanje kvalitete sjemena).

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva upist će u popis iz stava 1. ovoga člana podnosioca zahtjeva koji ima na poslovima i radnim zadacima utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena zaposlenog radnika sa stručnom spremom sedmog (VII/1) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera s radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima i radnim zadacima kojima se stječe iskustvo u pogledu elemenata utvrđivanja kvafitete šumskog sjemena i potrebnu opremu.

Član 36.

Kvalitetu šumskog sadnog materijala utvrđuje proizvođač sadnog materijala u rasadniku.

Član 37.

Kvaliteta šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala utvrđuje se prije njegovog stavljanja u promet odnosno upotrebu.

VII PROMET ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 38.

Prorietom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala može se baviti samo poduzeće, organizacija udruženog rada odnosno druga društvena pravna osoba kao proizvođač odnosno dorađivač sjemena odnosno proizvođač sadnog materijala ili drugi proizvođač koji je dovršio proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Prometom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala na malo mogu se baviti i druge društvene pravne osobe koje su za to registrirane, kao i građani koji imaju odobrenje za obavljanje te djelatnosti.

Član 39.

U poduzeću, organizaciji udruženog rada odnosno drugoj društvenoj pravnoj osobi koja se bavi prometom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala mora biti zaposlen radnik sa stručnom spremom sedmog (VII/1) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera s radnim iskustvom od najmanje tri godine koji vodi brigu o smještaju, čuvanju i izdavanju šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala i daje stručne upute kupcima

U pravnoj osobi koja se bavi prometom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala na malo mora biti zaposlen radnik s najmanje stručnom spremom četvrtog (IV) stupnja obrazovanja šumsko-gospodarskog smjera.

Građnin koji se bavi prometom šumskog sjemena i šumskog materijala na malo mora biti stručno osposobljen, u skladu s odredbama stava 2. ovoga člana ili koristiti dopunski rad druge osobe koja je odgovarajuće stručno osposobljena.

Član 40.

Proizvođači i dorađivači sjemena odnosno proizvođači sadnog materijala koji obavljaju promet šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala dužni su sjeme odnosno sadni materijal koji stavljaju u promet držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete.

Član 41.

U prometu se može staviti samo selekcionirano i normalno šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal koji je proizveden u skladu s odredbama ovoga zakona, a za koje je izdano uvjerenje o priznavanju sjemenskih objekata i o porijeklu sakupljenog šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana, u slučaju nedovoljnih količina šumskog sjemena i radi očuvanja genofonda šumskog bilja, republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva može dozvoliti stavljanje u promet pojedinih vrsta šumskog sjemena proizvedenog u izabranim sastojinama, za određeno vrijeme i na određenom području.

Član 42.

U promet se može staviti šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal koji je pakiran i plombiran, a uz ispravu o otpremi mora imati deklaraciju o porijeklu i kvaliteti šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala.

Pakiranje, plombiranje i deklariranje šumskog sadnog materijala obavlja proizvođač sadnog materijala

Šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal mora odgovarati porijeklu i kvaliteti označenoj u deklaraciji.

Šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal koji se zateče u prometu protivno odredbama stava 1. i 3. ovoga člana, uništit će proizvođač sjemena odnosno sadnog materijala pod nadzorom nadležnog šumarskog inspektora.

Član 43.

Šumski sadni materijal čija proizvodnja nije dovršena, prilikom prijenosa iz jednog rasadnika u drugi radi daljeg uzgoja, mora imati uvjerenje o njegovom porijeklu od ovlaštene organizacije za stručni nadzor nad proizvodnjom

sadnog materijala, ako u drugom rasadniku stručni nadzor nad proizvodnjom tog sadnog materijala obavlja druga ovlaštena organizacija.

Uvjerenje iz stava 1. ovoga člana izdaje se na zahtjev proizvođača sadnog materijala čija proizvodnja nije dovršena.

Član 44.

Uvezeno šumsko sjeme može se staviti u promet, ako se radi o sjemenu čije je uvođenje u proizvodnju odobreno.

Uvezeni šumski sadni materijal može se staviti u promet, ako se radi o sadnom materijalu proizvedenom od sjemena čije je uvođenje u proizvodnju odobreno odnosno utvrđeno, te ako je u izvornom pakiranju ili ga uvoznik sam pakira i plombira.

Uvezeno šumsko sjeme i šumski sadni materijal mora imati deklaraciju i uvjerenje o porijeklu izdano od ovlaštenog organa odnosno organizacije zemlje izvoznice.

Član 45.

Prometom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala ne smatra se slanje nedorađenog sjemena na doradu, kao i uvoz i izvoz šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala koji znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije udruženog rada primaju ili šalju u pokusne svrhe ili radi istraživanja.

VIII. UPOTREBA ŠUMSKOG SJEMENA I ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 46.

Pojedine vrste šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala upotrebljavaju se za šumsku proizvodnju na površinama koje su utvrđene šumskim sjemenskim rajonima.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva utvrdit će površine šumskih sjemenskih rajona na teritoriju Republike.

Član 47.

Za proizvodnju šumskog sadnog materijala te podizanje i obnovu šuma, može se upotrebljavati samo normalno i selekcionirano šumsko sjeme koje je proizvedeno u priznatim sjemenskim objektima, a izuzetno šumsko sjeme sakupljeno u izabranim sastojinama, koje je u prometu u skladu s odredbama ovoga zakona.

Šumsko sjeme i šumski sadni materijal koji proizvođač sjemena odnosno sadnog materijala i dorađivač sjemena upotrebljava za vlastite potrebe ne mora biti pakiran odnosno plombiran, ali mora imati deklaraciju o porijeklu i kvaliteti šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala.

Član 48.

Za prirodnu obnovu šumskih sastojina koristi se šumsko sjeme proizvedeno od odnosne matične sastojine.

Ako je izostala prirodna obnova šumskih sastojina, a sastojinu se želi obnoviti sjemenom iste vrste, upotrijebit će se normalno šumsko sjeme proizvedeno u priznatom sjemenskom objektu istog šumskog sjemenskog rajona.

Ako se šumska sastojina obavlja sa šumskim sadnim materijalom iz rasadničarske proizvodnje, upotrijebit će se sadni materijal dobiven iz normalnog šumskog sjemena proizvedenog u priznatom sjemenskom objektu istog šumskog sjemenskog rajona ili iz selekcioniranog šumskog sjemena proizvedenog u priznatom sjemenskom objektu od roditelja iz populacija koje pripadaju istom šumskom sjemenskom rajonu ili vegetativno od priznatih matičnih stabala.

Član 49.

Za podizanje šuma upotrijebit će se selekcionirano šumsko sjeme i šumski sadni materijal ili normalno šumsko sjeme i šumski sadni materijal dobiven iz sjemena proizvedenog u priznatim sjemenskim objektima istog šumskog sjemenskog rajona.

Izuzetno od odredbe člana 48. stava 2. i 3 ovoga zakona i stava 1. ovoga člana, može se za obnovu i podizanje šuma upotrijebiti i šumsko sjeme sadni materijal koji je u prometu u skladu s odredbom člana 41. stava 2. ovoga zakona.

Član 50.

Za vlastite potrebe podizanja i obnove šuma može se upotrijebiti i dorađeno šumsko sjeme i samoniklo bilje iz prirodnog podmlatka iz izabranih sastojina istog šumskog sjemenskog rajona, pod uvjetom da proizvođač sjemena ima dovoljne površine priznatih sjemenskih objekata za proizvodnju šumskog sjemena za vlastite potrebe, a:

- u toj godini zbog ekoloških i biloških razloga nije bilo uroda ili ga nije bilo dovoljno;

- ako zbog više sile (saniranje ciklonom zahvaćenih površina, opožarenih površina i sl.) mora izvršiti povećane radove biološke reprodukcije šuma;

- ako od drugog proizvođača sjemena odnosno sadnog materijala ne može nabaviti šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal koji je proizveden od šumskog sjemena iz priznatog sjemenskog objekta iz istog šumskog sjemenskog rajona.

IX. NAKNADA ZA OBAVEZNI STRUČNI NADZOR NAD PROIZVODNJOM ŠUMSKOG SJEMENA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

Član 51.

Proizvođači sjemena i proizvođači sadnog materijala plaćaju naknadu za obavljeni obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala ovlaštenoj organizaciji za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena odnosno sadnog materijala koja je obavila nadzor.

X. NADZOR

Član 52.

Općinski organ uprave odnosno organ uprave gradske zajednice općina nadležan za poslove šumarske inspekcije obavlja neposredno sve poslove nadzora nad primjenom odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi njega.

Organ uprave iz stava 1. ovoga člana ima pravo i dužnost da:

1. pregledava šumsko zemljište, objekte, opremu, prijevozna sredstva i odgovarajuće isprave šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;

2. nadzire proizvodnju, promet i upotrebu šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;

3. uzima uzorke šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala, radi davanja na analizu;

4. naredi otklanjanje neispravnosti u pogledu kvalitete i drugih uvjeta koje mora ispunjavati šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal; ako je to moguće;

5. naredi izmjenu deklaracije, ako ustanovi da šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal nije deklarirane kvalitete;

6. zabrani stavljanje u promet odnosno upotrebu šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala ako utvrdi da ne odgovara određenoj kvaliteti ili drugim uvjetima propisanlm ovim zakonom;

7. privremeno oduzme, do konačnog rješenja nadležnog organa, šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal i druge predmete u vezi s njegovom proizvodnjom odnosno doradom, ako je to potrebno u zaštiti općeg interesa;

8. nadzire uništenje i nadzire postupak uništenja šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala čija proizvodnja, promet i upotreba nije dozvoljena;

9. prikuplja podatke i obavještenja od odgovornih osoba. svjedoka i vještaka;

10. poduzme druge mjere za koje je ovlašten drugim propisima.

Član 53.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarske inspekcije :

1. nadzire ovlaštene organizacije za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena odnosno sadnog materijala te ovlaštene organizacije za utvrđivanje kvalitete sjemena u odnosu na način obavljanja stručnog nadzora odnosno utvrđivanja kvalitete, kao i ispunjavanje uvjeta za obavljanje tih poslova;

2. nadzire doradu šumskog sjemena;

3. nadzire rad općinskih organa uprave odnosno organa uprave gradske zajednice općina nadležnih za poslove šumarske inspekcije;

4. rješava o žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave odnosno organa uprave gradske zajednice općina nadležnih za poslove šumarske inspekcije;

5. vodi službene podatke o povredama odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na njegovoj osnovi.

Član 54.

Poduzeća, organizacije udruženog rada, druge društvene pravne osobe i građani čiji rad podliježe nadzoru šumarskog inspektora, dužni su mu omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavještenja.

Član 55.

U slučaju kada je izvršeno uništavanje materijala šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala na osnovi ovoga zakona, oštećenik nema pravo na naknadu.

Član 56.

Ako šumarski inspektor utvrdi da proizvođač, odnosno dorađivač sjemena ili proizvođač sadnog materijala odnosno ovlaštena organizacija za stručni nadzor nad proizvodnjom sjemena, sadnog materijala, ili za utvrđivanje kvalitete sjemena ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, naredit će da se ustanovljeni nedostatak otkloni u određenom roku.

Ako ustanovljeni nedostatak iz stava 1 ovoga člana ne bude otklonjen u određenom roku, šumarski inspektor donijet će rješenje o zabrani proizvodnje, sakupljanja odnosno dorade sjemena, proizvodnje sadnog materijala, o obavljanju stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena odnosno sadnog materijala, ili o utvrđivanju kvalitete sjemena te o tome obavijestiti republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva, radi brisanja odnosnog proizvođača, dorađivača ili ovlaštene organizacije iz odgovarajućeg registra odnosno popisa iz člana 5. stava 1. točke 1. ovoga zakona.

Član 57.

Šumarski inspektor donosi rješenje o poduzetim odnosno naređenim mjerama kad je za to ovlašten ovim zakonom.

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana ne zadržava izvršenje.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 58.

Novčanom kaznom od 1.000 do 45.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće, organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba:

1. ako obavlja djelatnost proizvodnje odnosno dorade šumskog sjemena ili proizvodnje šumskog sadnog materijala za koju nije registrirana (član 11, 14. i 33. stav 1);

2. ako ne osigura obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala (član 12. stav 2. i član 15. stav 2.);

3. ako za proizvodnju šumskog sadnog materijala ne koristi reprodukcijski sadni materijal za tu namjenu ili preuzima sadni materijal koji nije proizveden od njegovog reprodukcijskog sadnog materijala (član 17. stav 1. i 2);

4. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal ne odgovara propisanoj kvaliteti sjemena odnosno sadnog materijala (član 34);

5. ako neovlašteno obavlja djelatnost prometa šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala (član 38);

6. ako stavi u promet šumsko sjeme odnosno šumski sadni materijal protivno odredbi člana 41. ovoga zakona;

7. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal u prometu ne odgovara porijeklu, kvaliteti ili drugim podacima označenim u deklaraciji (član 42. stava 3);

8. ako uvezeno šumsko sjeme ili šumski sadni materijal u prometu ne odgovara uvjetima iz člana 44. ovoga zakona;

9. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal upotrijebi izvan utvrđenih šumskih sjemenskih rajona (član 46. stav 1);

10. ako za proizvodnju šumskog sadnog materijala, podizanje ili obnovu šuma upotrijebi šumsko sjeme odnosno ako za vlastite potrebe upotrijebi šumsko sjeme ili šumski sadni materijal protivno odredbi člana 47. ovoga zakona;

11. ako kod obnove šumskih sastojina upotrijebi šumsko sjeme ili šumski sadni materijal protivno odredbi člana 48. stava 2. i 3. ovoga zakona;

12. ako za podizanje šuma odnosno za obnovu i podizanje šuma upotrijebi šumsko sjeme ili šumski sadni materijal protivno odredbi člana 49. ovoga zakona;

13. ako za vlastite potrebe podizanja i obnove šuma upotrijebi dorađeno šumsko sjeme i samonikle biljke iz prirodnog podmlatka protivno odredbi člana 50, ovoga zakona.

Za privredni prijestup iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću, organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 100 do 2.500 dinara.

Član 59.

Novčanom kaznom od 1.000 do 20.0000 dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće, organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba:

1. ako obavlja poslove razmnožavanja šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala bez odobrenja nadležnog organa ili bez zaključenog ugovora s inozemnim kupcem (član 18);

2. ako obavlja obavezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala, a za to nije ovlaštena (član 22. stav 1. i član 28. stav 1.);

3. ako utvrđuje kvalitetu šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala, a za to nije ovlaštena (član 35. stav 1. i član 36.);

4. ako ne utvrdi kvalitetu šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala prije njegovog stavljanja u promet odnosno upotrebu (član 37.);

5. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal u prometu nije pakiran, plombiran ili nema deklaraciju o porijeklu i kvaliteti (član 42. stav 1.);

6. ako se neovlašteno bavi pakiranjem, plombiranjem ili deklariranjem šumskog sadnog materijala (član 42. stav 2.);

7. ako uvezeni šumski sadni materijal koji stavlja u promet nije u izvornom pakiranju ili ga sam uvoznik nije pakirao, plombirao i deklarirao (član 44. stav 2. i 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću, organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobni novčanom kaznom od 100 do 2.500 dinara.

Član 60.

Novčanom kaznom od 500 do 2.500 dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće, organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba:

1. ako ustupi svoja prava i obaveze iz kooperantskog odnosa u proizvodnji šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala (član 16);

2. ako ne vodi knjigu proizvodnje (član 19. stav 1);

3. ako ne vodi propisane registre i evidenciju ili ne dostavi izvještaje nadležnim organima o izvršenim obaveznim stručnim nadzorima nad proizvodnjom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala (član 26. stav 2. i 3. i član 31. stav 1. i 2);

4. ako ne vodi knjigu ulaza i izlaza šumskog sjemena (član 33. stav 3);

5. ako se bavi prometom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala a nema zaposlenog radnika s propisanom stručnom spremom (član 39. stav 1. i 2.);

6. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal koji stavlja u promet drži u uvjetima koji ne osiguravaju održavanje njegove normalne kvalitete (član 40);

7. ako šumski sadni materijal čija proizvodnja nije dovršena prenosi iz jednog rasadnika u drugi radi daljeg uzgoja bez uvjerenja o porijeklu protivno odredbi člana 43. stava 1. ovoga zakona;

8. ako šumarskog inspektora onemogućuje u obavljanju nadzora ili mu ne pruža potrebne podatke (član 54);

9. ako ne postupi po rješenju šumarskog inspektora (član 57);

10. ako u određenom roku ne uskladi svoje samoupravne opće akte (član 65).

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba u poduzeću, organizaciji udruženog rada ili drugoj društvenoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 do 1.000 dinara.

Član 61.

Novčanom kaznom od 100 do 1.000 dinara kaznit će se za prekršaj građanin

1. ako neovlašteno proizvodi odnosno dorađuje šumsko sjeme ili proizvodi šumski sadni materijal protivno odredbama člana 11. i 14. i člana 33. stava 1. ovoga zakona;

2. ako za proizvodnju šumskog sadnog materijala ne koristi reprodukcijski sadni materijal za tu namjenu (član 17. stav 1 );

3. ako neovlašteno obavlja djelatnost prometa šumskog sjemena ili šumskog sadnog materijala (član 38);

4. ako se bavi prometom šumskog sjemena odnosno šmskog sadnog materijala na malo, a nije za to stručno osposobljen ili ne koristi rad druge stručno osposobljene osobe (član 39. stav 3);

5. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal u prometu ne odgovara porijeklu i kvaliteti označenim u deklaraciji (Član 42. stav 3);

6. ako šumsko sjeme ili šumski sadni materijal upotrijebi izvan utvrđenih šumskih sjemenskih rajona (član 46. stav 1);

7. ako za podizanje ili obnovu šuma upotrijebi šumsko sjeme protivno odredbi člana 47. stava 1. ovoga zakona;

8. ako učini koju od radnji iz člana 59. stava 1. točke 5. i 6. i člana 60. stava 1. točke 1, 6. i 9. ovoga zakona.

Član 62.

Novčanom kaznom od 50 dinara kaznit će se za prekršaj na licu mjesta osoba koja prodaje šumsko sjeme ili šumski sadni materijal bez deklaracije (član 42. stav 1).

Novčanu kaznu na licu mjesta iz stava 1. ovoga člana ovlašten je naplačivati šumarski inspektor.

Član 63.

Uz kaznu za počinjeni privredni prijestup iz člana 58. stava 1. točke 1, 11, 12. i 13. ovoga zakona i za prekršaj iz člana 59. stava 1. točke 2, 3. i 6. i člana 60. stava 1. točke 1. ovoga zakona izreći će se zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene tim privrednim prijestupom odnosno prekršajem.

Član 64.

Uz kaznu za počinjeni privredni prijestup iz člana 58. stava 1. točke 1, 4, 6, 7, 8. i 9. ovoga zakona i za prekršaj iz člana 59. stava 1. točke 6, člana 60. stava 1. točke 1. i člana 61. stava 1. točke 1, 5, 6. i 8. ovoga zakona izreći će se zaštitna mjera oduzimanja šumskog materijala koji se odnosi na privredni prijestup odnosno prekršaj.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65.

Poduzeća, organizacije udruženog rada i druge društvene pravne osobe koje se bave proizvodnjom odnosno doradom šumskog sjemena i proizvodnjom šumskog sadnog materijala te poduzeća, organizacije udruženog rada, druge društvene pravne osobe i građani koji se bave prometom šumskog sjemena odnosno šumskog sadnog materijala dužni su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Član 66.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva donijet će u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona propise iz člana 5. stava 3, člana 19. stava 2, člana 25, člana 26. stava 4, člana 29, člana 31, stava 3. i člana 33. stava 4. ovoga zakona.

Član 67.

Republički organ uprave nadležan za poslove šumarstva utvrdit će površinu šumskih sjemenskih rajona u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovoga zakona (član 46 stav 2).

Član 68.

Do dunošenja propisa iz člana 66. i 67 ovoga zakona ostaje na snazi

1. Pravilnik o vršenju stručne kontrole nad proizvodnjom šumskog sjemena i vršenja zdravstvenog pregleda

šumskih sastojina za proizvodnju šumskog sjemena ("Službeni list SFRJ", br. 20/67);

2. Pravilnik u obliku i načinu vođenja registra proizvođača i dorađivača sjemena ("Narodne novine", br. 22/67);

3. Pravilnik o uvjetima za priznanje objekata za proizvodnju normalnog šumskog sjemena ("Narodne novine", br. 13/68);

4. Pravilnik o obliku i načinu vođenja registra proizvođača i obrascima za vođenje evidencije sadnog materijala ("Narodne novine", br. 5/69).

Do donošenja propisa na temelju Zakona u standardizaciji ostaje na snazi:

1. Pravilnik u normama kvalitete i drugim uvjetima za stavljanje u promet šumskog sjemena i o jedinstvenoj metodi za vršenje analize šumskog sjemena ("Službeni list SFRJ", br. 45/68);

2. Pravilnik o normama kvalitete i drugim uvjetima za stavljanje šumskog sadnog materijala u promet ("Službeni list SFRJ", br. 45/68 i 47/68).

Član 69.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu ("Narodne novinea", br. 1/74).

Član 70.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 321-07 /89-01 /01

Zagreb, 6. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.