Zakon o proglašenju parka prirode »Lonjsko polje«

NN 11/1990 (20.3.1990.), Zakon o proglašenju parka prirode »Lonjsko polje«

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"

Proglašava se Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje", što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990. i na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/15

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje"

Član 1.

Područje Lonjskog i Mokrog polja s pojavom uz lijevu, obalu Save u ukupnoj površini od 50650 ha proglašuje se parkom prirode.

Član 2.

Granica parka prirode ide od utoka Česme u Lunju, Lonjom do ustave "Brezovica" na južnom obrambenom nasipu retencije Lonjsko polje. Zatim južnim obrambenim nasipom do ceste Gušće - Čigoć, te tom cestom do Save. Južnu granicu parka prirude "Lonjsko polje" čini dalje, lijeva obala Save, nizvodno do ušća M. Struga u Savu. Istočna granica teče od ušća M. Struga istočnim obrambenim nasipom retencije Mokro polje do odušnog kanala Lonja Strug (Nova Sava), dalje nasipom uz odušni kanal LonjaStrug do zapadnog ruba ribnjaka "Vrbovljani". Zatim sjevernim rubom šume do autoputa Zagreb - Beograd, autoputom do izlaska autoputa iz šume kod Novske, nadalje rubum šume do Velikog Struga Sjeverno rubom šume g.j. Trstika I do lateralnog kanala Novska, dalje lateralnim kanalom Novska do autoputa, autuputom do kanala Muratovica. Zatim, prema jugu rubom šume do ceste Stara Subocka - Plesmo i cestom do izlaska iz šume i rubom šume g.j. Trstika II do Velikog Struga. Uzvodno Velikim Strugom du ruba šume g.j. "Žaborski bok". Dalje rubom šume sjeverno do autuputa. Rubom šume g.j. "Josip Kozarac" do Pakre i Pakrom do autoputa. Autoputom do Ilove, zatim rijekom Ilovom do kanala koji vodi prema ustavi "Trebež". Dalje pravcem do spoja s postojećom šumskom cestom - na udaljenosti oko 1.600 m južno od sjevernog obrambenog nasipa retencije Lonjsko polje te šumskom cestom do starog korita potoka Kutinica. Lijevom obalom potoka Kutinica do autoputa pa autoputom do ceste za Osekovo. Iz Osekova putem preko Bjelovine do sela Stružec. Od Stružeca nasipom do utoka Česme u Lonju.

Granice iz stava 1. ovoga člana ucrtane su na topografskoj karti, koja je sastavni dio ovoga zakona, a čuva se u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 3.

Posebno zaštičeni objekti prirode na području parka prirode i to specijalni ormitološki rezervati "Krapje dol" i "Rakita" te spomen-područje "Jasenovac" ostaju i dalje pod posebnom zaštitom u svojim kategorijama zaštite.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 351-02/89-03 /01

Zagreb, 6. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALlSTlČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.