Zakon o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici

NN 11/1990 (20.3.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim UKAZ o progiašenju Zakona o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici, što ga je Sabor Sucijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990, na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/12

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici

Član 1.

U Zakonu o rasporedu i korištenju prihoda od osnovnog poreza na promet naftnih derivata i duhana koji pripada Republici ("Narodne novine", br.13/88 i 18/89) u nazivu zakona i u članu 1. riječi "i duhana" brišu se.

Član 2.

Član 9a. briše se.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 410-19/90-01/02

Zagreb, 6. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.