Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama

NN 11/1990 (20.3.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990, na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990 godine.

Klasa: 011-01/90-01/14

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o sudskim taksama

Član 1.

U Zakonu o sudskim taksama ("Narodne novine", br.20/87, 55/88, 13/89 i 47/89) u članu 28. iznos "2.000.000" zamjenjuje se iznosom "600".

Član 2.

U članu 29. u stavu 1. i 2. iznosi "2.000.000" zamjenjuju se iznosom "600".

Član 3.

U članu 30. u stavu 1. u točki 1. iznos " 1.000.000" zamjenjuje se iznosom "300".

U točki 3. iznos "1.000.000" zamjenjuje se iznosom "300".

U točki 4. iznos "250.000" zamjenjuje se iznosom "75".

U točki 5. iznos "2.000.000" zamjenjuje se iznosom "600".

U točki 6. iznos "2.000.000" zamjenjuje se iznosom "600".

U točki 7. iznosi "1.500.000" i "6.000.000" zamjenjuju se iznosima "450" i "1.800".

U stavu 3. iznosi "1.000.000" i "6.000.000" zamjenjuju se iznosima "300" i "1.800".

Član 4.

U članu 31. iznosi "1.000.000" i "6.000.000" zamjenjuju se iznosima "300" i "1.800".

Član 5.

U članu 34. iznos " 1.500.000" zamjenjuje se iznosom "450".

Član 6.

U članu 39. u stavu 1. i 2. iznosi "200.000" i "400.000" zamjenjuju se iznosima "60" i "120".

Član 7.

U članu 40. iznos "50.000" zamjenjuje se iznosom "15".

Član 8.

U članu 42. u stavu 5. iznos "250.000" zamjenjuje se iznosom "75".

Član 9.

U članu 44. iznos "25.000" zamjenjuje se iznosom "10".

Član 10.

U članu 46. u stavu 1. iznos "50.000"zamjenjuje se iznosom "15".

Član 11.

Taksena tarifa mijenja se i glasi:

"TAKSENA TARIFA"

I. PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora, slijedeća sudska taksa (u daljem tekstu: taksa):

preko do dinara dinara

200 20

200 400 40

400 600 60

600 800 80

800 1.000 100

1000 6.000 120

i još 2% na iznose preko 1000 dinara, preko 6.000 dinara do 30.000 dinara plaća se taksa u iznosu od 220 dinara i još 1,5% na iznose preko 6.000 dinara, preko 30.000 dinara plaća se taksa u iznosu od 580 dinara i još 1% ali ne više od 3.000 dinara.

(2) Za tužbu s prijedlogom da se izda platni nalog, za prijedlog za izvršenje, protuizvršenje, izvršenje temeljem vjerodostojne isprave i za osiguranje po Zakonu o izvršnom postupku (založno pravo na nekretnini, prethodne mjere i privremene mjere), za prigovor protiv platnog naloga, rješenje o izvršenju, protuizvršenju i osiguranju, rješenje o izvršenju izdanog temeljem vjerodostojne isprave (član 21. i član 55. Zakona o izvršnom postupku), za prigovor protiv naloga o otkazu poslovne zgrade ili poslovne prostorije, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za osiguranje dokaza, za odgovor na prijedlog za ponavljanje postupka, za odgovor na tužbu, za odgovur na žalbu i reviziju plaća se polovica takse iz stava 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za pokušaj nagodbe prije pokretanja postupka, za prijedlog za priznanje odluke inozemnog suda, za prijedlog za odgodu ili obustavu izvršenja plaća se taksa od 15 dinara.

Napomena:

1. Ako oba bračna druga suglasno zahtijevaju razvod braka zajedničkim prijedlogom za razvod braka ili zahtjevom za sporazumni razvod braka, plaća se samo jedna taksa.

2. Ako su podnesci primljeni za zapisnik kod suda, uključujući i one koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak Taksa iz stava 2. ovog Tar. br. plaća se i za odgovor na tužbu primljen na zapisnik u toku usmene rasprave, ako tuženi nije prije ročišta podnio odgovor na tužbu, a bio je pozvan da to učini.

3. Kada je već u tužbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene mjere ili kad se u žalbi stavi prijedlog za povrat u prijašnje stanje, plaća se osim takse za tužbu odnosno žalbu i taksa za odnosni prijedlog, osim ako je predloženo izdavanje privremene mjere u statusnim sporovima (razvod ili poništenje braka, utvrđivanje vanbračnog očinstva i drugo) ili u sporovima za uzdržavanje djece.

4. Za prijedlog za izvršenje, protuizvršenje ili osiguranje plaća se jedna taksa i onda kada se predlaže više sredstava izvršenja, protuizvršenja ili osiguranja, bez obzira da li naknadno ili istovremeno.

5. Ako je u kojem od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati i taksa predviđena za podnesak kojim setraži upis u zemljišne knjige.

6. Otkaz poslovne zgrade ili poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse. Za ovaj otkaz plaća se polovica takse iz stava 1. ovog Tar. br.

7. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. kao i za prijedloge uz podneske ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tar. br. 2

(1) Za prvostepenu presudu kao i za rješenje u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se prema vrijednosti predmetnog spora taksa iz stava 1. Tar. br. 1.

(2) Za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije osim ako je tim odlukama u cijelosti ili djelomično usvojena žalba odnosno revizija, plaća se prema vrijednosti predmetnog spora taksa iz stava 1. Tar. br. 1.

(3) Za presudu zbog izostanka i za presudu na osnovu priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovica takse iz stava 1. Tar. br. 1.

(4) Za rješenje o odbacivanju tužbe koje se donosi po članu 288. stavu 2. Zakona o parničnom postupku ili u toku prvostepenog postupka, plaća se polovica takse iz stava 1. Tar br. 1., ali ne više od 75 dinara.

(5) Za rješenje o izdavanju platnog naloga i za nalog o otkazu poslovne zgrade ili poslovne prostorije plaća se polovica takse iz stava 1. Tar. br. 1.

(6) Rješenje o prijedlogu za izvršenje, protuizvršenje, osiguranje dokaza ili osiguranje po Zakonu o izvršnom postupku, plaća se polovica takse iz stava 1. ovog Tar. br., a ako se ovo rješenje donosi na osnovu inozemnlh izvršnih isprava, plaća se puna taksa iz stava 1. Tar br 1.

(7) Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovica takse iz stava 1. Tar. br. 1., ali ne više od 75 dinara.

(8) Za rješenje o prijedlogu za priznanje odluke inozemnog suda, za rješenje o prijedlogu za odgodu ili obustavu izvršenja plaća se taksa od 15 dinara.

Napomena:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga je li odluka postala pravomoćna.

2. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br. ne plaća se taksa.

3. Kada se usvoji u cijelosti ili djelomično žalba odnosno revizija, taksu ne plaćaju za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije i drugi podnosioci žalbe odnosno revizije u istom predmetu.

4. Ako viši sud ukine odluku nižeg suda i predmet vrati na novo raspravljanje nižem sudu, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za nagodbu. Tako će se postupiti i onda kada se prihvati zahtjev za zaštitu zakonitosti ili reviziju (član 406. Zakona o parničnom postupku). Isto tako, uračunat će se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvojenog prijedloga za povraćaj u prijašnje stanje ili prijedloga za ponavljanje postupka, u taksu za novu odluku koja bude donesena poslije povraćaja u prijašnje stanje odnosno ponavljanje postupka. U slučaju uračunavanja ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku, neće se vraćati razlika ovih taksa, a ako je manja, tada se plaća razlika takse.

5. Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrijednosti spora.

6. Ako je u toku parnice donesena međupresuda plaća se taksa na puni iznos vrijednosti predmetnog spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konaćnu odluku koja bude donesena poslije međupresude.

7. Ako je u toku parnice donesena djelomična presuda, plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva o kojem je odlučeno. Taksa za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen djelomičnom presudom

8. Taksa za platni nalog i za nalog za otkaz poslovne zgrade ili poslovne prostorije uračunava se u taksu za odluku suda koja bude donesena povodom prigovora protiv platnog naloga ili naloga za otkaz poslovnih prostorija, odnosno u taksu za nagodbu ako se spor ne završi presudom. Taksa za rješenje o izvršenju na temelju vjerodostojne isprave se uračunava u taksu, za odluku (presudu) odnusno nagodbu (član 55. stav 3. Zakona o izvršnom postupku).

9. Taksa za odluku o prijedlogu za izvršenje, protuizvršenje, osiguranje dokaza ili osiguranje po Zakonu o izvršnom postupku kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen prijedlog za izdavanje platnog naloga plaća se prilikom podnošenja prijedloga odnosno tužbe.

10. Za rješenje o izvršenju, protuizvršenju ili osiguranju plaća se jedna taksa i onda kada je bilo odlučeno o više sredstava za izvr-šenje, protuizvršenje ili osiguranje bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

11. Za presudu suda prvog stepena koja je donesena u vezi s protutužbom plaća se taksa kao da je u protutužbi posebno raspravljano

12. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu kao da ne postoji spajanje više parnica, ali ne više od 2.400 dinara.

3. Pravna sredstva

Tar. br. 3

(1) Za žalbu i reviziju protiv presude, te za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se dvostruka taksa iz stava 1. Tar. br. 1, s tim da najviša taksa može iznositi 6.000 dinara.

(2) Za žalbu i reviziju protiv rješenja te prijedlog za ponavljanje postupka plaća se taksa iz stava 1. Tar. br. 1.

(3) Za žalbu protiv rješenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju takse po Tar. br. 2.

(4) Za žalbu protiv rješenja kojim se tužba odbacuje, kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje i kojim se odlučuje o priznanju odluke stranog suda, plaća se polovica takse iz stava 1. Tar br. 1, ali ne više od 150 dinara.

4. Nagodba

Tar br. 4.

(1) Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se prema vrijednosti na koju su se stranke nagodile, polovica takse iz stava 1. Tar. br. 1. ali ne više od 450 dinara.

(2) Ako je predmet nagodbe neprocjenjiv, za nagodbu se plaća 30 dinara.

Napomena:

Ako je međupresudom odlučeno o osnovu zahtjeva, a zatim se zaključi nagodba o iznosu zahtjeva, ne plaća se taksa za nagodbu.

II. VANPARNIČNl POSTUPAK

A. OPĆE ODREDBE

Tar. br. 5.

(1) Za prijedlog da se pokrene postupak odnosno za povrat u prijašnje stanje u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 15 dinara.

(2) Za odluku prvostepenog suda u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 30 dinara.

(3) Za žalbu i reviziju protiv odluke prvostepenog suda u vanparničnoj stvari plaća se taksa od 60 dinara.

(4) Za drugostepenu odluku i odluku suda povodom revizije, osim ako je tim odlukama u cijelosti ili djelomično usvojena žalba odnusno revizija, plaća se taksa od 30 dinara.

(5) Za sudsku nagodbu plaća se polovica takse propisane za odluku.

Napomen:

1. Taksa iz ovog Tar. br. plaća se u vanparničnim postupcima koji nisu predviđeni u posebnim odredbama za pojedine vanparnične postupke.

2. Ne plaća se taksa na žalbu protiv rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti ako je podnosi osoba lišena poslovne sposobnosti odnosno njezin zakonski zastupnik ili staratelj.

3. U svim vanparničnim postupcima primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe napomene 5. i 6. uz Tar. br. 1. odnosno 1, 2, 3. i 4. uz Tar. br. 2.

B. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE VRSTE VANPARNIČNOG POSTUPKA

1. Postupak za diobu

Tar. br. 6.

(1) Za prijedlog da se provede dioba suvlasništva i zajedničke imovine plaća se taksa prema vrijednosti imovine i to:

preko do dinara dinara

1.500 30

1.500 6.000 60

6.000 15.000 120

i još l% na iznose preko 15.000 dinara, ali ne više od 300 dinara.

(2) Za odluku sudu i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa iz stava 1. ovoga Tar. br.

(3) Za sudsku nagodbu u ovom vanparničnom postupku plaća se taksa 25% od vrijednosti iz stava 1. ovog Tar. br.

2. Uređenje odnosa među suvlasnicima i sukorisnicima

Tar. br. 7

(1) Za prijedlog da se urede odnosi među suvlasnicima, nosiocima prava korištenja i drugim sukorisnicima plaća se taksa od 30 dinara.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa 60 dinara.

(3) Za sudsku nagodbu u ovim postupcima plaća se polovica takse iz stava 1. ovoga Tar. br.

3. Postupak za uređenje međa, osnivanje nužnog prolaza, prelaganje služnosti odnosno nužnog prolaza

Tar. br. 8.

(1) Za prijedlog da se uredi međa, osnuje nužni prolaz, preloži služnost ili nužni prolaz plaća se taksa od 30 dinara.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda plaća se taksa od 60 dinara.

(3) Za sudsku nagodbu u ovim postupcima plaća se polovica takse iz stava 1. ovoga Tar. br.

4. Ovjera isprava koje su namijenjene za upotrebu u inozemstvu

Tar br. 9.

(1) Za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka plaća se taksa od 3 dinara.

(2) Za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama organa društveno-političkih zajednica ili organizacija udruženog rada i ostalih društveno-pravnih osoba plaća se taksa od 6 dinara.

(3) Za ovjeravanje rukopisa plaća se od svakog poluarka rukopisa taksa od 6 dinara.

(4) Za ovjeravanje prijepisa plaća se od svakog poluarka taksa od 6 dinara.

(5) Za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na izvršenom prijevodu odnosno vještačkom nalazu i mišljenju plaća se taksa od 9 dinara.

Napomena:

1. Potpisi na ispravi koju izdaje državni organ, organizacija udurženog rada ili druga društvenopravna osoba smatraju se kao jedan potpis, ako je propisima ovlašteno na potpisivanje više osoba.

2. Taksu za ovjeravanje potpisa, rukopisa ili prijepisa plaća osoba koja traži ovjeravanje. Prije nego što se položi taksa ne smije se izvršiti ovjeravanje.

3. U potvrdi o ovjeravanju prijepisa treba označiti s koliko je takse taksiran izvornik isprave čiji se prijepis ovjerava.

4. Taksa za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa lijepi se na samoj molbi kojom je traženo ovjeravanje a u slučaju usmene molbe na samoj ispravi odnosno primjerku prijepisa koji ostaje kod suda. Na isti se način postupa i u pogledu ljepljenja takse za samu molbu.

5. Pod poluarkom se razumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak računa se kao cijeli poluarak.

6. Za ovjeravanje isprava potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u inozemstvu ne plaća se taksa.

7. Ne plaća se posebna taksa samo na molbu bilo usmenu ili pismenu kojom se traži ovjeravanje.

5. Upis brodova u upisnik brodova

Tar. br. 10.

(1) Za prijedlog za dozvolu prvog upisa broda u upisnik brodova plaća se taksa od 200 dinara.

(2) Za rješenje o upisu plaća se polovica takse iz stava 1. ovog Tar. br.

(3) Za prijedlog za druge daljnje upise u upisnik brodova i za rješenje o tim upisima plaća se polovica takse iz stava 1. odnosno stava 2. ovog Tar. br.

(4) Za žalbu protiv rješenja o upisu plaća se taksa od 300 dinara.

Napomena:

Ako se u podnesku zahtijeva prvi upis za više brodova, plaća se taksa za svaki brod posebno.

6. Osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara

Tar. br. 11

(1) Za prijedlog za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stava 1. Tar br. 1

(2) Za prijedlog za diobu fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stava 1. Tar. br. 1

(3) Za rješenje o osnivanju fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa iz stava 1. Tar. br 2.

(4) Za rješenje o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se dvostruka taksa iz stava 1. Tar. br 2.

(5) Za žalbu protiv rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara plaća se taksa kao kod rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara.

III. OSTAVINSKI POSTUPAK

1. Postupak za raspravljanje ostavine

Tar br. 12.

(1) Za raspolaganje ostavine ukoliko je postupak završen rješenjem o nasljedivanju, plaća se paušalna taksa prema čistoj vrijednosti ostavine i to:

preko do dinara dinara

1.500 15

1.500 6.000 30

6.000 15.000 60

15.000 30.000 120

30.000 150

i još 0,5% ali ne više od 600 dinara.

(2) Za dopunsko rješenje o nasljeđivanju plaća se taksa prema vrijednosti naknadno utvrđene ostavine.

(3) Za legat se plaća taksa prema vrijednosti legata iz stava 1 ovog Tar. br.

Napomena:

1. Taksa se plaća kad je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno odnosno u roku 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

2. Sud utvrđuje vrijednost mjerodavno za odmjeravanje takse po slobodnoj ocjeni, na osnovi izjave nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljedni podnijeli. Po potrebi, sud može narediti da se izvrši procjena putem vještaka na trošak nasljednika po odredbama o procjeni ostavine radi razreza poreza na nasljedstvo. Vrijednost čiste ostavine radi naplate takse utvrđuje se po vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.

3. Nasljednici plaćaju taksu u omjeru naslijeđenih dijelova.

4. Prilikom utvrđivanja vrijednosti čiste ostavine radi odmjeravanja takse odbit će se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi teret, troškovi popisa i procjena ostavine i drugi troškovi.

5. Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i, sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju

6. Za prijedlog da se provede ostavinska rasprava i za druge podneske u toku prvostepenog postupka ne plaća se taksa.

Tar. br. 13.

Za žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju, protiv dopunskog rješenja o nasljeđivanju i rješenja o legatu plaća se taksa od 15 dinara.

2. Sastavljanje i čuvanje oporuke

Tar. br. 14.

(1) Za sastavljanje sudske oporuke plaća se taksa od 24 dinara.

(2) Za čuvanje oporuke u sudu, za opozivanje oporuke pred sudom i vraćanje oporuke koja se nalazi na čuvanju u sudu plaća se taksa od 24 dinara.

Napomena:

1. Ne plaća se nova taksa za čuvanje ako se vrši zamjena oparuke, ali se naplaćuje taksa za vraćanje oporuke koja se zamjenjuje.

2. Ne plaća se taksa za podnesak za sastavljanje sudske oporuke

3. Ne plaća se taksa za čuvanje isprava u usmenoj uporuci niti za davanje izjava svjedoka u usmenoj oporuci o uporučiteljevoj posljednjoj volji.

4. Ne plaća se taksa za opozivanje ako se kasnijom uporukom opoziva prijašnja i ujedno sastavlja nova oporuka.

IV. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar br 15.

(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu uknjižbe ili predbilježbe ili njihovo brisanje iz zemljišne knjige plaća se prema vrijednosti prava kojeg treba upisati ili brisati i to:

preko do dinara dinara

3.000 15

3.000 15.000 30

15.000 60

(2) Ako vrijednost prava što ga treba upisati ili brisati nije procjenjiva ili ako se traži upis ili brisanje samo zabilježbe (adnotacije) ili upis nosioca prava korištenja ili prava korištenja na društvenoj imovini plaća se taksa od 9 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova plaća se taksa onoliko puta koliko ima sudova kod kojih upis ili brisanje treba izvršiti. To vrijedi i onda kad u slučaju zajedničkog založnog prava treba provesti upise i u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira na to što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.

2. Ako se jednim podneskom traži više upisa procjenjivih prava naplaćuje se jedna taksa prema ukupnoj vrijednosti ovih prava. Ali ako se jednim podneskom traži ujedno upis procjenjivih i neprocjenjivih prava ili još i upis jedne ili više zabilježbi, taksa za podnesak će se platiti samo prema vrijednosti procjenjivih prava. Za podneske kojima se traži upis samo neprocjenjivih prava i zabilježbi, plaća se samo jedna taksa iz stava 2. ovog Tar. br.

3. Ako je zahtjev za upis stavljen u nekom od podnesaka iz Tar. br.1. stava 1. i 2. ove taksene tarife, neće se naplaćivati i taksa za podnesak iz ovog Tar br.

4. Ne plaća se taksa iz ovog Tar. br. u stvarima navedenim u napomeni 6. u točkama 3, 6, 7, 9, 12,13, 14. i 15 uz Tar. br. 16.

5. Za podneske koji nisu označeni u ovom Tar br. kao i za priloge uz podneske ne plaća se taksa.

2. Upisi

Tar. br. 16.

(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva, plaća se taksa prema vrijednosti i to:

do 6.000 dinara 30 dinara

preko 6.000 dinara 60 dinara

i još 0,5%, ali ne više od 300 dinara.

(2) Za uknjižbu ili predbilježbu drugih stvarnih prava ili njima jednakih prava plaća se taksa:

a) ako je predmet prava procjenjiv, od vrijednosti 2%, ali ne više od 300 dinara,

b) ako je predmet prava neprocjenjiv - 9 dinara,

c) za upis nosioca prava korištenja ili prava korištenja na društvenoj imovini - 30 dinara.

(3) Za zabilježbu (adnotaciju) plaća se taksa i to:

a) za zabilježbu rješenja o izvršenju i dozvoli prodaje nekretnina, ako za istu tražbinu već nije upisano založno pravo na nekretninama koje su predmet izvršenja - od

vrijednosti vjerovnikovog traženja - 1%, ali ne više od 300 dinara.

Ovako plaćena taksa uračunat će se u taksu što je treba plaćati za naknadni upis založnog prava zbog iste tražbine ako se takav upis zatraži prije brisanja odnosno zabilježbe.

b) za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva, kao i za ostale zabilježbe - 30 dinara.

Napomena:

1. Taksu za upis dužna je platiti osoba u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži osoba čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugu osobu prenosi, plaća taksu solidarno s osobom u čiju se korist upis vrši.

2. Ako se na osnovi jedne molbe upisuje više prava u korist jedne iste osobe kod istog suda taksa se plaća po ukupnoj vrijednosti ovih prava u času upisivanja.

3. Kad se upisuje tražbina, taksa se odmjerava prema iznosu tražbine sa svim sporednim potraživanjima (kamate, dospjeli troškovi i dr.) računajući kamate od dana predaje molbe za upis, ako je naznačen iznos svih potraživanja ili postotak od glavnice.

4. Taksa za upis plaća se i onda kad se upis vrši u toku parničkog, vanparničkog ili izvršnog postupka.

5. Taksa za upis prema ovom Tar. br. plaća se uz taksu za podnesak i lijepi se na samom podnesku.

Ako ova taksa nije plaćena uz podnesak kojim se zahtijeva upis, sud će po izvršenom upisu postupiti po Zakonu o sudskim taksama.

6. Ne plaća se taksa za slijedeće upise:

1. Za upis opravdanja predbilježbe;

2. Za potpuno ili djelomično brisanje nekog upisnog prava;

3. Za službene radnje u postupku uređenja, osnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom titulara prava kao i za usklađivanje zemljišnih knjiga s faktičnim stanjem, te u postupku komasacije. U ovom postupcima oslobađanje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posjedovnih listova, razne potvrde i ovjeravanje prijepisa.

Ovo oslobađanje vrijedi i za postupak za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis prije bio proveden i da je prema tome bila plaćena taksa za taj upis.

4. Za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava uslijed parničnog ili izvršnog postupka, u korist iste osobe. Ako je vrijednost ponovno upisanog prava veća, plaća se na višak vrijednosti propisana taksa;

5. Za upis istog prava makar djelomično i utrnulog na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika; za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela. To oslobađanje vrijedi samo onda ako nisu nastupile promjene u pogledu opsega prava ili ovlaštene osobe.

6. Za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja, ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici odnosno suovlaštenici tih prava. To oslobađanje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama;

7. Za upis na osnovi rješenja o nasljeđivanju;

8. Za upis založnog prava na nekretnini jamca ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena taksa;

9. Za sve upise u korist društveno-političkih zajednica;

10. Za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prisilne javne prodaje, kao i za zabilježbu prisilne uprave određene umjesto prisilne javne prodaje;

11. Za naknadni upis suvlasništva bračnog druga na osnovi sudske odluke, ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označuje idealni dio svakog bračnog druga na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu;

12. Za upis prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima, to oslobađanje vrijedi samo za one osobe i njihove nasljednike koji su to zemljište držali prije razrješenja kmetskih odnosa, a ne i za osobe koje su zemljište stekle kupnjom, i odnosi se na sve podneske, isprave i dokumente koji se pribavljaju radi dokazivanja prava vlasništva na tom zemljištu;

13. Za sve upise u zemljišne knjige na osnovi Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta i Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta;

14. Za sve upise u vezi s razmjenom zemljišta u svrhu arondacije kao i na osnovi Zakona o eksproprijaciji;

15. Za upis založnog prava novčanih zavoda ili radnih organizacija za zajmove radnicima zaposlenima u zemlji ili u inozemstvu kod inozemnih poslodavaca, umirovljenicima i invalidima za gradnju, adaptaciju ili kupnju stanova te individualnim poljoprivrednicima udruženim u poljoprivredne zadruge ili druge oblike udruživanja poljoprivrednika za gradnju ili adaptaciju gospodarskih zgrada, te kupnju poljoprivrednih strojeva (kombajn, traktor i dr.);

16. Za upis prava vlasništva za obiteljsku stambenu kuću ili za etažno vlasništvo stana kao dijela zgrade podignute na zemljištu u društvenom vlasništvu u korist radnika zaposlenih u zemlji ili u inozemstvu kod inozemnih poslodavaca i njihovog bračnog druga, učesnika NOR-a, umirovljenika i invalida, ako je zgrada sagrađena radi rješavanja stambenog pitanja.

3. Žalba

Tar. br. 17

Za žalbu protiv odluke o prijedlogu kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige plaća se taksa od 15 dinara.

Napomena:

Taksa se plaća samo onda ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju takse po Tar. br. 16.

4. Zemljišnoknjižni izvadak

Tar. br. 18.

Za izvode iz zemljišnih knjiga ako se izdaju na zahtjev stranke plaća se taksa po poluarku od 18 dinara.

Napomena:

1. Kad je izvod sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu, plaća se polovica takse iz ovoga Tar. br.

2. Za pismeni ili usmeni zahtjev stranke da joj se izda izvod ne plaća se taksa.

3. Za izvode iz zemljišnih knjiga koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na dječji doplatak ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći ne plaća se taksa prema ovom Tar. br.

V. KRIVIČNI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI

1. Podnesci

Tar. br. 19.

(1) Za privatnu tužbu i za protutužbu plaća se taksa od 30 dinara.

(2) Za prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se taksa od 15 dinara.

Napomena:

1. Ako se krivični postupak vodi zajednički, nema utjecaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužitelja ili više okrivljenih ili što podnesak obuhvaća više krivičnih djela jednog okrivljenog.

2. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična djela istog okrivljenog, za koje se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa po stavu 1. ovoga Tar. br,

3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br., kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tar. br. 20.

(1) Za presudu prvostepenog suda i za rješenje kojim se izriče sudska opomena plaća se taksa od 30 dinara.

(2) Za drugostepenu odluku, osim ako je žalba u cijelosti ili djelomično usvojena, plaća se dvostruka taksa iz stava 1. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Taksa za prvostepenu presudu plaća se samo jedanput bez obzira na broj privatnih tužitelja i broj krivičnih djela koja su obuhvaćena jednom presudom.

2. Ako je za više krivičnih djela jedne iste osobe, uslijed razdvajanja postupka, donesena posebna presuda od strane istog suda, plaća se taksa za presudu samo jedanput.

3. Ako se presuda uslijed žalbe ili ponavljanja krivičnog postupka ukine, uračunat će se taksa plaćena za ukinutu presudu u taksu za novu prvostepenu presudu.

4. Za prvostepene odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br. ne plaćaju se takse.

3. Pravna sredstva

Tar. br. 21.

(1) Za žalbu protiv presude prvostepenog suda i za žalbu protiv rješenja kojim se izriče sudska opomena plaća se taksa od 60 dinara.

(2) Za odgovor na žalbu plaća se polovica takse iz stava Tar. br. 19.

(3) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i za zahtjev za ponavljanje krivičnog postupka plaća se taksa kao i na žalbu.

VI. TAKSE U POSTUPKU STEČAJA I REDOVNE LIKVIDACIJE

1. Podnesci

Tar. br. 22.

(1) Za prijedlog da se otvori stečajni postupak odnosno da se pokrene postupak redovne likvidacije nad organizacijom udruženog rada plaća se taksa od 15 dinara.

(2) Za prijavu vjerovnika svake pojedine tražbine plaća se taksa prema vrijednosti:

do 300 dinara 9 dinara

preko 300 dinara do 1.500 dinara 24 dinara

preko 1.500 dinara 45 dinara

za žalbu protiv odluke stečajnog ili likvidacionog vijeća plaća se dvostruka taksa iz stava 2. ovoga Tar. br.

Napomena:

1. Kao taksena osnovica na prijave vjerovnika uzima se iznos tražbine koji vjerovnik prijavljuje. Pri tom će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina. Ako vjerovnik naknadno snizi prijavljenu tražbinu, taksa se plaća prema visini tražbine od časa sniženja.

2. Taksa se ne plaća:

a) na podneske stečajnog ili likvidacionog upravitelja,

b) za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br i za priloge uz podneske.

3. Taksa prema ovom Tar. br. i Tar. br. 23. ove taksene tarife plaća se u postupku stečaja ili redovne likvidacije nad drugim organizacijama i zajednicama nad kojima se po zakonu provodi postupak stečaja ili redovne likvidacije.

2. Paušalna taksa

Tar. br. 23.

Paušalna taksa plaća se:

a) u stečajnom postupku od zbroja iznosa koji su upotrijebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase (diobne mase) - 2%,

b) u postupku prisilne nagodbe od zbroja iznosa koji su osnova za postignutu pogodbu - 1%.

Napomena:

1. Paušalna taksa smatra se kao dug stečajne mase. Ovu taksu dužan je položiti stečajni upravitelj nakon donošenja rješenja o glavnoj diobi.

2. Paušalnu taksu za prisilnu nagodbu, plaća organizacija udruženog rada u čiju je korist odobrena nagodba.

3. Paušalna taksa prema ovom Tar. br. plaća se u roku od 15 dana od dana dostave naloga za plaćanje takse.

4. Paušalna taksa u postupku redovne likvidacije plaća se po ovom Tar. br.

VII. UPISI U SUDSKI REGISTAR

1. Podnesci

Tar. br. 24.

(1) Za podnesak (prijavu) za upis u sudski registar plaća se taksa od 20 dinara.

(2) Ako se zahtijeva s istim podneskom više upisa za isti organizaciju, plaća se jedna taksa iz stava 1. ovoga Tar. br.

2. Upis u sudski registar

Tar. br. 25.

(1) Za upis osnivanja poduzeća ili radne organizacije plaća se taksa od 30 dinara

(2) Za obavještavajuće upise ili brisanja plaća se taksa od 20 dinara.

(3) Za upis konstituiranja osnovne organizacije ili radne organizacije koja nema u svom sastavu osnovnih organizacija plaća se taksa od 60 dinara.

(4) Za upis konstituiranja radne organizacije koja ima u svom sastavu osnovne organizacije, plaća se pored takse iz stava 3. ovoga Tar. br. još za svaku osnovnu organizaciju ili radnu zajednicu koja se upisuje, taksa od 20 dinara.

(5) Za upis organiziranja ili osnivanja složenog oblika poduzeća odnosno složene organizacije udruženog rada udruživanja u poslavne zajednice, osnivanja zajednice imovinskog i osobnog osiguranja i reosiguranja ili banke plaća se taksa od 90 dinara.

(6) Za upis djelatnosti plaća se taksa od 30 dinara.

(7) Za upis obavljanja vanjskotrgovačkog prometa i drugih podataka što ih određuje zakon, plaća se taksa od 30 dinara.

(8) Za upis promjene podataka plaća se za svaki registarski list taksa od 20 dinara.

(9) Za upis prestanka subjekta upisa plaća se taksa od 20 dinara.

(10) Odredbe ovog Tar. br. primjenjuju se također za upis osnivanja i konstituiranja drugih subjekata upisa i za upis promjena kod tih subjekata.

Napomena:

1. Odredbe stava 3. i 4. ovog Tar. br. vrijede također za upis organiziranja i konstituiranja radne organizacije, koja nastane zbog promjena u organiziranju radne ili osnovne organizacije ili zbog izdvajanja osnovne organizacije iz sastava radne organizacije.

2. Ako se zahtijeva istim podneskom više upisa za istu organizaciju udruženog rada ili drugi subjekt upisa u sudski registar, plaća se taksa za svaki upis ili brisanje posebno.

3. Za upise u vezi s redovnom likvidacijom i stečajnim postupkom ne plaća se taksa.

3. Upis i evidentiranje poslovne jedinice

Tar. br. 26.

(1) Za podnesak za upis, evidentiranje ili upis promjena upisanih podataka poslovne jedinice odnosno dijela poduzeća koje posluje s posebnim ovlaštenjima u pravnom prometu plaća se polovica takse iz Tar. br. 24.

(2.) Za upis poslovne jedinice plaća se polovica takse iz stava 1. Tar. br. 25.

(3) Za upis promjene upisanih podataka kod upisane poslovne jedinice plaća se taksa iz stava 8. Tar. br. 25.

(4) Za evidentiranje poslovne jedinice i za brisanje evidentirane i upisane poslovne jedinice plaća se taksa od 9 dinara.

(5) Za upis promjena kod evidentirane poslovne jedinice plaća se taksa od 20 dinzara.

Napomena:

Ako se zahtijeva s istim podneskom evidentiranje više poslovnih jedinica, plaća se jedna taksa iz stava 1. ovog Tar. br.

Tar. br. 27.

(1) Za izdavanje izvoda iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici plaća se taksa od 10 dinara.

(2) Za izdavanje potvrda ili pismene obavijesti o podacima iz sudskog registra plaća se taksa od 10 dinara.

(3) Za ovjeravanje fotokopije registarskog lista po stranici plaća se taksa od 3 dinara.

Napomena:

Za podnesak za izdavanje izvoda, potvrde ili pismene obavijesti ne plaća se taksa.

VIII. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA I UPRAVNO-RAČUNSKIM SPOROVIMA

1. Podnesci

Tar. br.28.

(1) Za tužbu u upravnom sporu ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se taksa po Tar. br. 1., ali ne manje od 15 dinara.

(2) Ako vrijednost predmeta spora nije procjenjiva, plaća se taksa od 24 dinara.

2. Za zahtjev za sudsku zaštitu protiv konačnih pojedinačnih akata i za zahtjev za zaštitu zbog nezakonite radnje plaća se taksa od 9 dinara.

(4) Za tužbu za ponavljanje postupka plaća se taksa 9 dinara.

(5) Za žalbu protiv presude suda u postupku u upravnom sporu plaća se taksa od 45 dinara.

2. Odluke

Tar. br. 29.

(1) Za presudu u postupku u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se taksa po Tar. br. 2., ali ne manje od 15 dinara.

(2) Za presudu u postupku u upravnom sporu, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se taksa 36 dinara.

(3) Za odluku o zahtjevu za sudsku zaštitu protiv konačnih pojedinačnih akata i o zahtjevu za zaštitu zbog nezakonite radnje plaća se taksa od 15 dinara.

(4) Za presudu u stvarima socijalne zaštite ne plaća se taksa.

(5) Za rješenje kojim je tužba odbačena plaća se taksa od 15 dinara.

Napomena:

1. Taksa iz stava 1, 2. i 3. ovoga Tar. br. ne plaća se ako je tužba usvojena, te pobijana odluka ukinuta odnosno poništena.

2. Ako je više upravnih sporova radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaki upravni spor kao da ne postoji spajanje.

Tar. br. 30.

Po Tar. br. 28. i 29. ove Taksene tarife plaća se taksa za podneske i odluke u upravno-računskom sporu.

IX. ZAHTJEV ZA SUDSKU ZAŠTITU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Tar. br. 31.

Na odluku suda, kojom je zahtjev za sudsku zaštitu odbijen odnosno odbačen plaća se taksa od 45 dinara.

Napomena:

Za zahtjev za sudsku zaštitu ne plaća se taksa.

X. POSEBNI SLUČAJEVI

1. Sudska uvjerenja

Tar. br. 32.

(1) Za podnesak kojim se traži davanje uvjerenja plaća se taksa od 3 dinara.

(2) Za uvjerenja plaća se taksa od 6 dinara.

Napomena:

1. Ne plaća se taksa iz ovog Tar. br. za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču da su prisustvovali ročištu. ako su oni bili obavezni da prisustvuju iako im to uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.

2. Taksa za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži njegovo izdavanje.

3. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava na dječji dodatak ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ili radi socijalne zaštite, kao i za samo uvjerenje ne plaća se taksa prema ovom Tar. br.

2. Ovjeravanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Tar. br. 33.

Za ovjeru ugovora o doživotnom uzdržavanju plaća se taksa od 60 dinara.

3. Punomoć

Tar. br. 34.

(1) Za sastav punomoći na zapisnik pred sudom, bilo u toku nekog postupka, bilo odvojeno, plaća se taksa od 4,50 dinara.

(2) Za opoziv ili otkaz punomoći koja se sastavlja na sudu plaća se taksa od 9 dinara.

Napomena:

1. Za sam prijedlog bilo usmeni ili pismeni da se sastavi ili opozove odnosno otkaže punomoć ne plaća se posebna taksa.

2. Jedna taksa se plaća bez obzira na broj potpisnika na punomoći.

3. U krivičnom postupku taksa po ovom Tar. br. plaća se samo za krivična djela koja se gone po privatnim tužbama.

4. Naplaćena taksa lijepi se na primjerak sudskog zapisnika koji ostaje u sudu.

4. Razmatranje spisa

Tar. br. 35.

Za razmatranje sudskih spisa plaća se taksa od 6 dinara.

Napomena:

1. Ne plaća se taksa za razmatranje spisa u kojima je postupak u toku, ako spise razmatra stranka ili njen zastupnik odnosno punomoćnik.

2. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se dopusti razmatranje spisa ne plaća se taksa.

3. Taksa se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a radnik suda potvrđuje da je spis razmotren.

5. Prijepis

Tar. br. 36.

(1) Za prepisivanje ili fotokopiranje akta iz zbirke isprava ili prepisivanje i fotokopiranje drugih sudskih akata koje je sud izvršio na zahtjev stranaka plaća se po poluarku izvornika taksa od 6 dinara.

(2) Ako se istovremeno ovjerava sudski prijepis plaća se posebna taksa za ovjeravanje od 3 dinara.

(3) Za prijepis (kopiju) sudskog zapisnika koji je putem indiga napravljen sa samim izvornikom, plaća se za svaki list taksa od 0,60 dinara.

(4) Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku, taksa iz ovoga Tar. br. povećava se za 100%.

(5) Ako taksa nije plaćena prijepis se neće izdati.

6. Sudski depozit

Tar. br. 37.

(1) Za prijedlog da se osnuje depozit plaća se taksa od 9 dinara.

(2) Za rješenje kojim sud odobrava osnivanje depozita (novca, stvari ili vrijednosnih papira) plaća se godišnje od svakih započetih 15 dinara vrijednost takse od 0,50 dinara i to za prvu godinu unaprijed, a osoba u čiju se korist depozit osniva plaća od svakih započetih 15 dinara vrijednosti taksu od 0,50 dinara i to za sve ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cijela. U slučaju prijenosa depozita iz jednog u drugi sud, a na zahtjev deponenta, za prijenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

(3) Ako se vrijednost stvari može utvrditi tek procjenom, predlagatelj (deponent) je dužan predati procjenu izvršenu od strane organizacije udruženog rada koja se time bavi, a u pomanjkanju iste, od strane stalnog sudskog vještaka.

Napomena:

1. Kada je depozit osnovan po službenoj dužnosti ili na zahtjev društveno-političke zajednice i njezinih organa tada se depozitna taksa ne naplaćuje unaprijed, već se obračunava i naplaćuje za drugu, te iduće godine od korisnika (depozitara) u času preuzimanja deponirane vrijednosti.

2. Ukoliko je deponiran novčani iznos, a depozitna taksa nije naplaćena unaprijed za prvu godinu, ova depozitna taksa će se naplatiti od deponiranog iznosa.

3. Depozitna taksa se plaća i u slučaju kada predlagatelj (deponent) odustane od depozita i zatraži njegovo izručenje (povrat).

7. Protesti

Tar. br. 38.

(1) Za molbu (usmenu ili pismenu) za protest mjenice, čeka i drugih isprava zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja plaća se taksa od 6 dinara.

(2) Za protest plaća se taksa prema vrijednosti i to:

do 900 dinara 9 dinara

preko 900 dinara 24 dinara

Napomena:

1. Taksa iz ovog Tar. br. plaća se na proteste koji se podnose po propisima o mjenici i čeku, kao i na zamjene protesta. Taksa za protest lijepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe na prijepis protesta koji ostaje kod suda. Na isti način postupa se i u pogledu lijepljenja takse za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest odnosno zamjenu protesta.

8. Pravna pomoć

Tar. br. 39.

(1) Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u taksenoj tarifi za odnosni podnesak.

(2) Za sastav ugovora pred sudom plaća se taksa:

a) prema vrijednosti:

do 1.500 dinara 50 dinara

preko 1.500 do 15.000 dinara 100 dinara

preko 15.000 100 dinara

i još 0,5%, ali ne više od 300 dinara,

b) ako je vrijednost ugovora neprocjenjiva, kao i za sastav sporazuma o diobi zajedničke imovine bračnih drugova plaća se taksa od 45 dinara.

Napomena:

1. Osim takse iz stava 2. ovoga Tar. br. plaća se i taksa za odnosni podnesak, kao i taksa za upis u zemljišnu knjigu, ako se istovremeno sa sastavljanjem ugovora traži i upis.

2. Za sam sastavak podneska pred sudom iz stava 1. ovoga Tar. br. ne plaća se taksa.

Tar. br. 40.

Za svaki sudski izlazak na zahtjev stranke plaća se taksa od 30 dinara".

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u ("Narodnim novinama").

Broj: 412-03/89-01/01

Zagreb, 6. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.