Zakon o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga

NN 11/1990 (20.3.1990.), Zakon o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990. na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/11

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.ZAKON

o dopuni Zakona o posebnom porezu na promet proizvoda i usluga

Član 1.

U Zakonu o posebnom republičkom porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 57/76, 17/80, 56/84, 47/87, 27/88 i 21/89) iza tarifnog broja 7. dodaje se novi tarifni broj 8. koji glasi:

"Na promet suvenira, rukotvorina, zlatnog, srebrnog i drugog filigranskog nakita na području općine Split, osim po stopi iz tarifnog broja 1. ove tarife, plaća se posebni republički porez na promet i po dodatnoj stopi ud 10%"

Dosadašnji tarifni brojevi 8. i 9. postaju tarifni brojevi 9. i 10.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakcon objave u "Narodnim novinama"

Broj: 410-19/89-01/06

Zagreb, 7 ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.