Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni i četiri člana Nadzornog odbora Poduzeća Nacionalni park "Brioni"

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni i četiri člana Nadzornog odbora Poduzeća Nacionalni park "Brioni"

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XII točke 1. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske te člana 12. stava 2. i člana 15 stava 2. Zakona o Nacionalnom parku i spomen-području Brioni - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 7. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju dva člana Savjeta Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni i četiri člana Nadzornog odbora Poduzeća Nacionalni park "Brioni"

U Savjet Nacionalnog parka i spomen-područja Brioni imenuju se:

EMA DEROSI-BJELAJAC, član Savjeta Republike, dosadašnji član Savjeta Nacionalnog parka Brioni,

PETKO KOSORIĆ, zastupnik u Vijeću udruženog rada Sabora.

II

U Nadzorni odbor Poduzeća Nacionalni park "Brioni" imenuju se:

RATKO DIMINIĆ, rukovodilac Sektora za dugoročna sredstva Istarske banke - Pula,

ALEKSA LADAVAC, član Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske,

prof. dr ŠIME MEŠTROVIĆ, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

SILVANO RADOLOVIĆ, zastupnik u Vijeću udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Broj: 119-02/90-04/02

Zagreb, 7. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.