Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-394/1988 od 25. siječnja 1990.

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-394/1988 od 25. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

1. Za rješavanje zahtjeva Dragana Drakulića i drugih, da se dozvoli otvaranje nužnog prolaza preko zemljišta čkbr. 855/1 upisanog u zemljišno knjižni uložak 303 katastarska općina Subocka, nadležan je Općinski sud u Pakracu.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Komitet za komunalno-stambene poslove, građevinarstvo i urbanizam Općine Pakrac podnio je ovom Sudu prijedlog da riješi sukob nadležnosti između tog Komiteta i Općinskog suda u Pakracu za dozvolu otvaranja nužnog prolaza.

Iz spisa priloženih predmeta Sud je utvrdio da su Drakulić Dragan i drugi vlasnici određenih zemljišnih parcela u katastarskoj općini Subocka podnijeli zahtjev Općinskom sudu u Pakracu da za korist tih nekretnina dozvoli otvaranje nužnog prolaza preko zemljišta čkbr. 855/1 upisanog u zk. uložak 303 k. o. Subocka koje je u društvenom vlasništvu na raspolaganju Općine Pakrac.

Općinski sud u Pakracu, rješenjem br. R1-21/88, od 29. siječnja 1988. godine, oglasio se nenadležnim za rješavanje zahtjeva i ustupio ga Imovinsko-pravnoj službi odnosno navedenom Komitetu.

Nakon primitka ustupljenog zahtjeva Komitet je utvrdio, kako to proizlazi iz podataka spisa predmeta urbr. 2162-07-88-01, da se parcela na kojoj se traži otvaranje nužnog prolaza, kao i nekretnine Drakulić Dragana i drugih, nalaze izvan građevinskog područja. Dakle, ne radi se o građevinskom već o poljoprivrednom zemljištu. Budući da se ne radi o građevinskom zemljištu, Komitet je zaključio da nije nadležan rješavati predmetni zahtjev nakon čega ga je odbacio, svojim zaključkom urbr. 2162-07-88-01 od 7. ožujka 1989. godine, i predložio da se riješi sukob nadležnosti.

U rješavanju ovog sukoba nadležnosti Sud je pošao od odredaba člana 75. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - prečišćeni tekst) kojim je uređeno ustanovljavanje, ukidanje i prelaganje stvarnih služnosti u svrhu prolaza, prijevoza, crpljenja vode i drugog, na građevinskom zemljištu. Prema odredbi stava 4. tog člana služnosti na građevinskom zemljištu, a time i nužni prolaz, ustanovljava općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove i to, kako se odredbom izričito određuje, u provođenju provedbenog plana.

Dakle, organ uprave je nadležan pod uvjetom da se radi o građevinskom zemljištu i da je za to zemljište donesen provedbeni plan.

Budući da se u konkretnom slučaju traži otvaranje nužnog prolaza na zemljištu koje se nalazi izvan građevinskog područja, pa se u smislu odredbe člana 3. navedenog zakona ne smatra građevinskim, to je Komitet pravilno zaključio da nije nadležan rješavati predmetni zahtjev. Za rješavanje tog zahtjeva nadležan je općinski sud. Ustavni sud je tako odlučio temeljem odredbe člana 33. stava 1. točke 4 a) Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prečišćeni tekst). Prema toj odredbi općinski sudovi u prvom stepenu rješavaju vanparnične stvari, a što uključuje i otvaranje nužnog prolaza.

S obzirom na to valjalo je odlučiti kao u izreci.

Broj: U/IV-394/1988

Zagreb, 25. siječnja 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.