Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-85/1989 od 15. veljače 1990.

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-85/1989 od 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske je na sjednici 15. veljače 1990. godine donio ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Upravnog suda Hrvatske da se ukine odredba člana 5. stava 5. Odluke Skupštine općine Slavonski Brod o mjerilima za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ("Službeni vjesnik" općine Slavonski Brod br. 12/85 i 11/86).

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom vjesniku" općine Slavonski Brod.

Obrazloženje

Odredbom navedenom u dispozitivu određeno je da se nadoknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, kod izgradnje privremenih građevinskih objekata ili objekata koji se istekom određenog vremena moraju ukloniti, utvrđuje na isti način koji je propisan za građevinske objekte trajnog karaktera.

Postupak za ocjenu zakonitosti ove odredbe pokrenuo je Upravni sud Hrvatske, polazeći od odredaba članova 31. i 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Prema stanovištu pokretača iz odredbe člana 31. proizlazi da promjena namjene poljoprivrednog zemljišta može biti trajna i privremena, pri čemu se trajna promjena izjednačava s izgradnjom trajnih a privremena promjena namjene s izgradnjom privremenih građevinskih objekata na tom zemljištu. Nadalje, pravni subjekti koji mijenjaju namjenu poljoprivrednog zemljišta dužni su platiti nadoknadu samo u slučaju trajne promjene. Ako bi se ipak mogla uvesti nadoknada za privremenu promjenu namjene, morala bi biti u nižem iznosu.

Slijedom ovog stanovišta. Upravni sud predlaže da se osporena odredba ukine.

Skupština općine Slavonski Brod smatra da je osporena odredba donesena u smislu i okvirima člana 31. Zakona.

Ustavni sud Hrvatske nije našao osnove za ukidanje osporene odredbe iz slijedećih razloga.

Odredba člana 31. stava 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 26/84) određuje da kad građanin, građanska ili društvena pravna osoba mijenja s pravnom osnovom ili bez nje namjenu poljoprivrednog zemljišta tako da se ono više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju, plaća jednokratnu nadoknadu zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao prirodnog bogatstva. Stavom 3. tog člana ovlaštena je općinska skupština da, u skladu sa zakonskim uvjetima, propiše mjerila za utvrđivanje nadoknade.

Prema stanovištu Ustavnog suda Hrvatske, zakonodavac nije pojam promjene namjene poljoprivrednog zemljišta odredio u vremenskom smislu i ne poznaje trajnu i privremenu promjenu namjene. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta nastaje uvijek kad se zemljište više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju i u svakom takvom se slučaju plaća nadoknada.

U skladu s tim Skupština općine Slavonski Brod je, propisujući mjerila za utvrđivanje nadoknade, odredila da se nadoknada plaća u svakom slučaju kad se na poljoprivrednom zemljištu izgradi građevinski objekat. Pritom Skupština općine, polazeći od jednoznačnog pojma promjene namjene, ne pravi razliku između izgradnje trajnih i privremenih građevinskih objekata, jer se u oba slučaja poljoprivredno zemljište više ne iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju.

Odredba člana 39. Zakona, na koju se poziva predlagač, nije relevantna za ocjenu zakonitosti sporne odredbe. Ona regulira drugačiju činjeničnu i pravnu osnovu plaćanja nadoknade zbog drugih okolnosti, a ne promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. To nije predmet uređenja u osporenom članu 5. stavu 5. Odluke Skupštine općine Slavonski Brod.

Donoseći osporenu odredbu Skupština općine Slavonski Brod je, prema ocjeni Ustavnog suda Hrvatske, odlučila u skladu sa Zakonom. Stoga je odbijen prijedlog Upravnog suda Hrvatske za ukidanje te odredbe.

Broj: U/I-85/ 1989

Zagreb. 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.