Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-130/1989 od 22. veljače 1990.

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-130/1989 od 22. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 22. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba člana 9. stava 2. točke 1. i 7. Odluke Skupštine općine Medvešćak o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 25/86, 4/87 i 34/89).

2. Ukidaju se odredbe točke I. i III. Zaključka Izvršnog vijeća Skupštine općine Medveščak o utvrđivanju prosječnog iznosa troškova pripreme građevinskog zemljišta koje se daje na korištenje za stambenu izgradnju u skladu s planom uređenja prostora za 1989. godinu ("Službeni glasnik" grada Zagreba, br. 10/89).

3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" grada Zagreba

Obrazloženje

Odredbama člana 9. stava 2 .točke 1. i 7. Odluke navedene u izreci određeno je da troškovi pripreme zemljišta za gradnju, među ostalim, obuhvaćaju i naknadu plaćenu prijašnjem vlasniku odnosno korisniku za zemljište i objekte na njemu, troškove gradnje zamjenskih stanova i zamjenskoga poslovnog prostora, troškove održavanja zamjenskih stanova i poslovnog prostora, te troškove preseljenja.

Odredbama točke I. i III. Zaključka navedenog u izreci utvrđeni su za 1989. godinu prosječni troškovi pripreme građevinskog zemljišta koje se daje na korištenje za stambenu izgradnju u iznosu od 950.000 dinara po 1 m2 bruto razvijene površine izgrađenog objekta. Taj iznos dužan je platiti korisnik građevinskog zemljišta u roku od 15 dana po zaključenju ugovora s općinom.

Ljubas Mate iz Zagreba dao je ovom Sudu inicijativu za ocjenu zakonitosti odredaba točke I. i III. Zaključka, navodeći da svi korisnici građevinskog zemljišta plaćaju na ime pripreme građevinskog zemljišta jednak iznos, bez obzira na način stjecanja građevinskog zemljišta (natječaj, pravni posao, zakon, neposredna pogodba u slučaju kad se dodjeljuje dio susjedne parcele radi formiranja građevinske parcele u skladu s PUP-om i dr.).

Sud je prihvatio tu inicijativu i ujedno, po vlastitoj inicijativi, pokrenuo postupak i za ocjenu zakonitosti odredaba člana 9. stava 2. točke 1. i 7. Odluke. Naime, u tim odredbama određeni su troškovi pripreme zemljišta koje u provođenju Odluke prihvaćaju odnosno sadržavaju i odredbe točke I. i III. Zaključka.

Nakon provedenog postupka Ustavni sud Hrvatske odlučio je kao u izreci iz slijedećih razloga:

Prema odredbama člana 27. stava 1. i 2. Zakona o građevinskom zemljištu ("Narodne novine", br. 48/88 - prečišćeni tekst), razlikuju se dvije naknade koje plaća novi korisnik građevinskog zemljišta: naknada koja se plaća prijašnjem vlasniku odnosno korisniku zemljišta za zemljište i objekte na njemu i naknada troškova pripreme zemljišta za izgradnju. Što se smatra pripremom zemljišta za izgradnju određeno je članom 62. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 54/80. 16/86). Uz navedene naknade, prema članu 28. Zakona o građevinskom zemljištu, plaća se još i naknada troškova izgradnje stanova namijenjenih za preseljenje vlasnika odnosno nosilaca stanarskog prava (zamjenski stanovi) ako se građevinsko zemljište daje na korištenje radi izgradnje saobraćajnih ili drugih objekata infrastrukture, energetskih objekata ili za izgradnju poslovnih objekata.

Osporene odredbe Odluke i Zaključka - uključujući u "troškove pripreme građevinskog zemljišta" i naknadu prijašnjem vlasniku odnosno korisniku zemljišta za zemljište i objekte na njemu, kao i troškove gradnje spomenutih zamjenskih stanova - ne vode računa o tome da su u odredbama člana 27. stavova 1. i 2. i člana 28. Zakona o građevinskom zemljištu radi o različitim naknadama koje se plaćaju ovisno o ispunjenju uvjeta iz tih odr-edaba. Naime, dok naknadu troškova pripreme zemljišta za izgradnju plaćaju svi korisnici građevinskog zemljišta koji pristupaju izgradnji objekata, naknada za zemljište prijašnjem vlasniku odnosno korisniku zemljišta plaća se u slučajevima kada se građevinsko zemljište daje na korištenje novom korisniku radi izgradnje, a naknada za zamjenske stanove plaća se samo u slučajevima usmjerene stambene izgradnje, izgradnje objekata društvenog standarda te objekata infrastrukture.

Osporene odredbe Odluke i Zaključka, sadržavajući dnosno podrazumijevajući pod "troškovima pripreme građevinskog zemljišta" i naknade koje se ne odnose na troškove pripreme građevinskog zemljišta, tj. obavezujući na plaćanje tih naknada korisnike koji to po zakonu nisu dužni, suprotne su odredbama člana 27. al 1. i 2. i člana 28. Zakona o građevinskom zemljištu, te članu 62. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora.

Broj: U/I-130/ 1989

Zagreb, 22. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.