Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka

NN 12/1990 (27.3.1990.), Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka

REPUBLIČKI ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE

Na temelju člana 11. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka ("Narodne novine". br. 29/89) generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje donosi

UPUTSTVO

o izmjenama i dopunama Uputstva za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka

1. U Uputstvu za primjenu odredbi Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka ("Narodne novine", br. 34/89) u točki 1. u stavu 2. dodaje se nova podtočka koja glasi:

"f) Bjanko akceptni nalozi s očitovanjem svih organizacija udruženog rada koje učestvuju u financiranju investicijskog programa kao instrumenti osiguranja povrata sredstava predviđenog članom 10. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka".

2. U točki 4. u slavu 1. u podtočki f) riječi "postotku i" brišu se.

3. U točki 5. stav 1. mijenja se i glasi:

"Služba društvenog knjigovodstva primjenjuje odluku Izvršnog Vijeća Sabora na način da su organizacije udruženog rada sudionice u financiranju investicijskog programa oslobođene mjesečnih akontacija iz člana 3. Zakona o oslobađanju organizacija udruženog rada od dijela obveza iz dohotka za razdoblje dok se ne postignu efekti oslobađanja utvrđeni u apsolutnom iznosu prema odluci Izvršnog vijeća Sabora".

4. U točki 5. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Organizacija udruženog rada koja koristi oslobađanje od dijela obveza iz dohotka dužna je kod predaje periodičnog obračuna dostaviti Službi društvenog knjigovodstva izvještaj o visini iskorištenog oslobađanja za svako pojedino izdvajanje iz dohotka".

5. Ovo uputstvo stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-02/90-01/05

Broj: 551 -01-90-1

Zagreb, 28. veljače 1990.

Generalni direktor

dr. Željko Rohatinski, v. r.