Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987 od 27. prosinca 1990.

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987 od 27. prosinca 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske je na sjednici 27. prosinca 1989. godine, donio ovu

ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredbe članova 18. stava 4. i 19. Zakona o mjesnim zajednicama ("Narodne novine", br.19/83) nisu u skladu s Ustavom.

2. Ova odluka dostavlja se Saboru SR Hrvatske, u smislu člana 418. Ustava SR Hrvatske.

Obrazloženje:

Odredbom stava 4. člana 18. propisano je da se statutom općine pobliže određuju kriteriji za utvrđivanje područja za koje se osniva mjesna zajednica. Članom 19. uređuju se odnosi vezani uz davanje inicijative za osnivanje mjesne zajednice ili za izdvajanje pojedinog naselja ili dijela naselja radi osnivanja nove mjesne zajednice ili pripajanja drugoj mjesnoj zajednici. Određen je krug podnosilaca inicijative i postupovne radnje koje je općinska skupština dužna poduzeti prije donošenja rješenja kojim se osniva ili prestaje postojati mjesna zajednica.

Ustavni sud Hrvatske je po vlastitoj inicijativi pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti citiranih odredaba, pri čemu je polazio od odredbe člana 157. Ustava SR Hrvatske.

Odredba stava 6. člana 157. Ustava SR Hrvatske određuje da se zakonom mogu utvrditi načela postupka osnivanja mjesnih zajednica, a odredba stava 5. istog člana Ustava dopušta statutu općine da utvrdi samo način i postupak osnivanja mjesnih zajednica.

Prema ocjeni ovog Suda odredbama citiranim u dispozitivu zakonodavac je - dajući statutu općine ovlaštenje da utvrdi kriterije za utvrđivanje područja za koje se osniva mjesna zajednica i regulirajući detalje postupka vezane uz osnivanje i prestanak mjesnih zajednica -- prekoračio svoje ustavno ovlaštenje.

Naime, prema stanovištu ovog Suda, osnovno je i neotuđivo ustavno pravo radnih ljudi i građana da se samoupravno organiziraju u mjesnu zajednicu. Ovo pravo, koje proizlazi iz člana 157. stava 1. Ustava SR Hrvatske i koje osigurava samoupravno organiziranje radnih ljudi i građana radi ostvarivanja određenih zajedničkih interesa i potreba u mjesnu zajednicu, ne može se drugačije urediti zakonom.

Stoga odredba člana 18. stava 4. Zakona o mjesnim zajednicama koja omogućuje propisivanje dodatnih uvjeta, nije u skladu s odredbom člana 157. stava 1. Zakona u mjesnim zajednicama.

Regulirajući u članu 19. Zakona o mjesnim zajednicama pobliže postupak osnivanja mjesnih zajednica zakonodavac je prekoračio svoje ustavno ovlaštenje iz člana 157. stava 6. Ustava SR Hrvatske. Ta ga ustavna odredba uvlašćuje samo na utvrđenje načela postupka, a ne i na pobliže uređenje tog postupka.

Stoga odredba člana 19. Zakona o mjesnim zajednicama nije u skladu s odredbom člana 157. stava 6. Ustava SR Hrvatske.

Zbog navedenih razloga, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj: U/I-394/ 1987

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.