Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-292/1989 od 8. veljače 1990.

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-292/1989 od 8. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 8. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se prijedlog Osnovnog suda udruženog rada u Splitu, Područni odjel Zadar za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o osnovama, mjerilima i kriterijima za osobne izdatke na teret drugih troškova poslovanja Radne organizacije "Dalmatinski rudnici boksita" Obrovac, od 7. srpnja 1989. godine.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i Radnoj organizaciji "Dalmatinski rudnici boksita" na način na koji se objavljuju samoupravni akti.

Obrazloženje

Pravilnik naveden u izreci ove odluke donio je Radnički savjet Radne organizacije "Dalmatinski rudnici boksita" Obrovac.

Osnovni sud udruženog rada u Splitu, Područni odjel Zadar podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika . Smatra se da taj pravilnik nije mogao donijeti Radnički savjet već da su ga morali donijeti radnici referendumom, u smislu člana 438. Zakona o udruženom radu, koji je važio u vrijeme donošenja Pravilnika.

Ustavni sud Hrvatske utvrdio je da prijedlog nije osnovan.

Prema članu 438. Zakona o udruženom radu - prečišćeni tekst ("Službeni list SFRJ", br. 11/88), na koji se poziva podnosilac prijedloga, radnici referendumom odlučuju o osnovama i mjerilima za raspodjelu sredstava za osobne dohodke i za zajedničku potrošnju radnika.

Osobni izdaci koji se uređuju osporenim pravilnikom ne spadaju ni u osobne dohotke ni u zajedničku potrošnju radnika pa način donošenja Pravilnika nije u suprotnosti sa članom 438. Zakona o udruženom radu.

Sud takođe ocjenjuje da nije bilo ni druge ustavne i zakonske zapreke da Radnički savjet donese osporeni Pravilnik.

To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj: U/I-292/1989.

Zagreb, 8. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v.r.