Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-287/1987 od 15. veljače 1990.

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-287/1987 od 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukidaju se odredbe članova 14. i 15. člana 16. stava 3. alineje 4. Društvenog dogovora o uvjetima i mjerilima za financiranje izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik općine Split", br 8/81).

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku općine Split"

Obrazloženje

Prema odredbama Društvenog dogovora izgradnju komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu financiraju općina, komunalna organizacija i investitori drugih objekata za koje se uređuje građevinsko zemljište. Općina sudjeluje u financiranju izgradnje komunalnih objekata i uređaja zajedničke potrošnje (član 11 ), komunalna organizacija snosi troškove izgradnje osnovnih kapaciteta i magistralnih vodova individualne komunalne potrošnje i do 50% troškova izgradnje objekata individualne komunalne potrošnje u naselju (član 16. stavovi 1. i 2), a investitori drugih objekata snose najmanje 50% troškova izgradnje objekata i uređaja individualne komunalne potrošnje na području na kojem će se graditi njihov objekt (član 12) te 20% troškova izgradnje komunalnih objekata i uređaja za zajedničke akcije na nivou općine (član 15). Dio sredstava za te namjene može se osigurati i udruživanjem dijela sredstava društvene reprodukcije, uvođenjem samodoprinosa i iz dijela sredstava koja se po posebnom zakonu izdvajaju za izgradnju objekata stambene infrastrukture.

Međutim, ako se na navedeni način ne osiguraju sredstva za izgradnju komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu, tada investitori drugih objekata u cijelosti snose troškove izgradnje komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje (član 14) i za izgradnju osnovnih kapaciteta i magistralnih vodova individualne komunalne potrošnje te za izgradnju objekata individualne potrošnje u naselju (član 16. stav 3. alineja 4). Na taj se način primjenom odredaba člana 14. i člana 16. stava 3. alineje 4. Društvenog dogovora omogućuje, a u praksi i provodi, da se gotovo cijeli teret financiranja izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu prevaljuje na investitore drugih objekata dok je ućešće općine i komunalne oiganizacije samo simbolično.

Ustavni sud Hrvatske, rješenjem broj U/I-287/1987 od 16. studenoga 1989. godine, pokrenuo je postupak za ocjenu zakonitosti odredaba članova 14. i 15. i člana 16. stava 3. alineje 4. Društvenog dogovora i utvrdio da su te odredbe suprotne odredbama člana 34. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Narodne novine". br. 15/79).

Prema odredbi stava 2. člana 34. Zakona o financiranju izgradnje komunalnih objekata i uređaja na građevinskom zemljištu obavezno sudjeluju općina, komunalna organizacija i investitori drugih objekata. Prema odredbi stava 3. tog člana investitori drugih objekata sudjeluju u financiranju izgradnje samo onih kumunalnih objekata i uređaja koji su planom uređenja prostora predviđeni za područje u kojem će se graditi i objekt investitora.

Suprotne su navedenoj odredbi stava 2. člana 34. Zakona odredbe člana 14. i člana 16. stava 3. alineje 4. Društvenog dogovora koje omugučuju da se teret financiranja izgradnje komunalnih ubjekata i uređaja gotovo u cijelosti prevali na investitore drugih ubjekata, a da se od svoje zakonske obaveze oslobode općina i komunalna organizacija.

Odredba člana 15. Društvenog dogovora suprotna je odredbi člana 34. stava 3. Zakona. Obavezuje investitore drugih objekata da sudjeluju u financiranju izgradnje svih komunalnih objekata i uređaja za zajedničke akcije na nivou općine, dok oni imaju zakonsku obavezu da sudjeluju u financiranju samo onih komunalnih objekata i uređaja koji su planom uređenja prostora predviđeni za područje u kojem će se graditi njihov objekt.

To su razlozi zbog kojih je odlučeno kao u izreci.

Broj: U/1-287/ 1987

Zagreb, 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.