Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

NN 12/1990 (27.3.1990.), Uputa o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA U SR HRVATSKOJ

Na temelju člana 22. Zakona o fondovima zajedničkih rezervi ("Narodne novine", br. 9/78, 12/78, 13/78, 57/85 i 8/88), generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj, u suglasnosti s republičkim sekretarom za financije, donosi

UPUTU

o obračunu i udruživanju dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi po godišnjem obračunu

Obveznici udruživanja

1. Poduzeća u društvenom vlasništvu i poduzeća u mješovitom vlasništvu odnosno osnovne organizacije udruženog rada i radne organizacije koje u svom sastavu nemaju osnovne organizacije udruženog rada (u daljem tekstu: obveznici) udružuju dio sredstava rezervi u skladu sa Zakonom o sredstvima rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 62/77, 41 /83, 10/84, 71 /84 i 83/89) i Zakonom o fondovima zajedničkih rezervi, u fondove zajedničkih rezervi u općini, zajednici općina i Republici.

Sastavljanje obračuna na obrascu OZR

2. Utvrđivanje obveze udruživanja dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi u općini, zajednici općina i Republici vrši se na obrascu OZR koji je sastavni dio ovih uputa

Redni broj 1.A.

3. Osnovicu za udruživanje sredstava rezervi u fond zajedničkih rezervi u Republici čine sredstva rezervi formirana u skladu sa članom 7. stavom 1. i 2. Zakona o sredstvima rezervi, odnosno sredstva rezervi izdvojena po godišnjem računu za 1989. godinu za privredne djelatnosti po stopi od 4,5%, a za društvene djelatnosti po stopi od 2,5% od ostvarenog dohotka.

Redni broj 2.A.

4. Od tako utvrđene osnovice iz točke 3. Uputa, obveznici po godišnjem obračunu za 1989. godinu udružuju, u skladu sa članom 15. stavom 2. Zakona o sredstvima rezervi, 40 posto sredstava u Fond zajedničkih rezervi u Republici za pokriće gubitaka u privredi.

Redni broj 3.A.

5. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos kojeg je obveznik udruživanja dao temeljem Odluke nadležnog organa upravljanja, a u skladu sa preuzetom ugovornom obvezom u pokriću gubitka, drugoj pravnoj osobi koja obavlja privrednu djelatnost do dana sastavljanja ovog obrasca.

Redni broj 4.A.

6. Iznos na ovom rednom broju dobije se kad se od rednog broja 2.A. oduzme redni broj 3.A.

Redni broj 1.B.

7. Na ovom rednom broju upisuje se stanje konta 920- zakonske rezerve sa stanjem na dan sastavljanja godišnjeg obračuna.

Redni broj 2.B.

8. Na ovaj redni broj stavlja se iznos sa rednog broja 2. A. ovog obrasca.

Redni broj 3.B.

9. Ovaj redni broj dobije se kad se iznos sa rednog broja 1.B. umanji za iznos na rednom broju 2.B. i predstavlja polaznu osnovicu za udruživanje u smislu čl. 5. st. 1. republičkog zakona.

Redni broj 4.B.

10. Ovaj redni broj predstavlja prosječni jednomjesečni osobni dohodak za razdoblje za koje se sastavlja obračun.

Izračunava se tako da se zbroje iznosi sa AOP 354, 365, 366 i 367 obrasca. Raspored rezultata i dobiveni iznos podijeli brojem mjeseci poslovanja.

Redni broj 5.B.

11. Ovaj redni broj je razlika iznosa sa rednog broja 3.B. i 4 B. ovog obrasca i čini gornju granicu do koje se sredstva rezervi mogu prema članu 15. st. 1. saveznog zakona udruživati.

Redni broj 6.B.

12. Ovaj redni broj popunjava se sa 50% iznosa koji je iskazan na rednom broju 3.B. obrasca.

Redni broj 7.B.

13. Na ovaj redni broj unosi se iznos koji je do 1989. godine udružen u fondove zajedničkih rezervi na nivou OURa ili SOUR-a odnosno povezanih poduzeća, a uzima se sa analitičkog konta sintetike 040 - Ulaganja u povezana poduzeća na kojem su ovi iznosi knjiženi.

Redni broj 8.B.

14. Ovaj redni broj je razlika iznosa iskazanog na rednom broju 6.B. i 7.B. i predstavlja jedan od mogućih iznosa za udruživanje.

Redni broj 9.B.

15. Ovaj redni broj predstavlja iznos kao na rednom broju 3.A. no međutim on se ne popunjava na obrascu koji se radi po godišnjem obračunu za 1989. godinu sa stanjem 31. XII 1989. godine.

Redni broj 10. B.

16. Ovaj redni broj predstavlja osnovicu za udruživanje po čl. 5 st. 2. republičkog zakona, a dobije se kao razlika rednog broja 3.B. i rednog broja 9.B. obrasca.

Redni broj 11. B.

17. Na redni broj 11.B. unose se stope po čl. 6. republičkog zakona i to za rezpublički fond 10%, a za fond zajednica općina i općina stope ne mogu biti zajedno manje od 15% niti više od 30%. Ako su stope manje ili veće Služba ih neće primijeniti jer su donijete suprotno zakonu. Na novom rednom broju se utvrđuje i struktura ućešća pojedinih stopa u ukupnoj stopi za udruživanje.

Redni broj 12.B.

18. Na ovom rednom broju utvrđuje se mogući iznos za udruživanje primjenom ukupne stope sa rednog broja 11.B. na iznos na rednom broju 10.B.

Redni broj 13.B.

19. Na ovom rednom broju se konačno utvrđuju iznosi udruživanja u fondove (republike,zajednice općina i općina) i to primjenom stopa iz strukture ućešća pojedinačnih stopa u ukupnoj stopi na najmanji iznos koji je iskazan na rednim brojevima 5.B. ili 8.B. ili 12B.

Udruživanje - uplata dospjelih obveza

20. Obveznik udruživanja dužan je namiriti svoju obvezu prema fondovima zajedničkih rezervi društveno-političkih zajednica mjesec dana poslije predaje godišnjeg obračuna Službi.

Ako obveznik udruživanja sredstava rezervi ne uplati sredstva do ovog roka, Služba društvenog knjigovodstva će prenijeti dužne svote s računa obveznika u korist fondova zajedničkih rezervi idućeg dana nakon dospijeća uplate.

Sredstva zajedničkih rezervi usmjeravaju se na ove račune:

842-58 Sredstva OOUR-a izdvojena iz sredstava rezervi u fond zajedničkih rezervi Republike.

842-6319 Sredstva OOUR-a izdvojena iz sredstava rezervi u fond zajedničkih rezervi zajednice općina i

842-6324 Sredstva OOUR-a izdvojena iz sredstava rezervi u fond zajedničkih rezervi općine.

21. Uz naloge za uplatu dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi DPZ-a, obveznici dostavljaju Službi jedan primjerak obračuna na Obrascu OZR.

22. Na dan stupanja na snagu ovih uputa prestaju važiti Upute za obračun i udruživanje dijela sredstava rezervi u samoupravne fondove zajedničkih rezervi u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine", br. 6/85).

23. Ove upute stupaju na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 402-09/90-01/01

Urbroj : 321-04/8-90-2

Zagreb, 8. ožujka 1990.

Generalni direktor

mr. Bogomil Cota, v. r.


Obrazac OZR

Naziv poduzeća - organizacije
_____________________________

Sjedište poduzeća - organizacije
_____________________________OBRAČUN
udruživanja dijela sredstava rezervi u fondove zajedničkih rezervi u općini, zajednici općina i Republici


_____________________________________________________-u 000 dinara
Redni broj           Elementi        Iznos
_____________________________________________________
    1                2                3
---------------------------------------------------------------------------------
A. Primjena stava 2. čl. 15. Saveznog zakona

Sredstva rezervi izdvojena po godišnjem obračunu za 1989. godinu, prema čl.7. Zakona o sredstvima rezervi
_____________________________
(dio AOP 363 - Rasporeda rezultata)

2. Sredstva rezervi koja se udružuju
po stavu 2. čl. 15. Saveznog zakona
u Fond zajedničkih rezervi u Republici _________
(40% od iznosa s red. broja 1.)

3. Sredstva rezervi data za pokriće
gubitka drugim pravnim osobama     _________
iz privrede do izrade ovog obrasca

4. Konačna obveza za udruživanje
po Saveznom Zakonu za 1989. godi-        _________
nu (red. br 2. minus red. br 3.)


1            2            3


B) Primjena republičkog Zakona

1. Stanje konta 920 - Zakonske
rezerve na dan sastavljanja           _________
godišnjeg obračuna

2. Iznos sredstava rezervi
udružen po st. 2. čl. 15. Saveznog       _________
zakona (iznos s red. br. 2.A. ovog
obrasca)

3. Osnovica za udruživanje
po čl. 5. Republičkog zakona          _________
(red. br. 1.B. - 2.B.)

4. Prosječni jednomjesečni
osobni dohodak za razdoblje
za koje se sastavlja obračun
(AOP 354 + 365 + 366 + 367           _________
Rasporeda rezultata podi-
jeljeno s brojem mjeseci
poslovanja)

5. Dio sredstava rezervi iznad
prosječnog jednomjesečnog            _________
osobnog dohotka (red. br. 3.B.
- 4.B.)

6. 50% iznosa s rednog broja 3.B.        _________

7. Uložena sredstva rezervi u
povezana poduzeća (dio konta      _________
040 -Ulaganja u povezana
poduzeća

8. Razlika (red. br. 6.B. - 7.B.)        _________

9. Sredstva rezervi data za
pokriće gubitka drugim         _________
pravnim osobama
privrednih djelatnosti

10. Razlika (red. br. 3.B. - 9.B.)       _________


11. Stope za udruživanje:        učešće stope

a) republičkom fondu  __________%       ____________%
b) fondu zajednice
općina         __________%       ____________%
c) fondu općine __________%       ____________%
__________________________________________________
ukupno (a + b + c)   __________%       ____________%

12. Mogući iznos za udruživanje
(Ukupna stopa sa 11.B. x red.          ____________
br. 10.B.)

13. Iznos za udruživanje u fondove

(Stope iz strukture učešća stope primjenjuju se na najmanji iznos koji je iskazan na red. broju 5.B., ili 8.B. ili 12.B.)
a) republičkom fondu              _____________
b) fondu zajednice općina            _____________
c) fondu općine             _____________
_________________________________________________
Ukupno (a+b+c)             --------------------
_________________________________________________


U ______________1990. godine

Osoba odgovorna za               Rukovodilac poduzeća
sastavljanje obrasca              -organizacije


M.P.