Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske, na temelju odredbe člane 61. stava 1. Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/85 i 1/89), na 22. sjednici 14. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izbrani sud).

Član 2.

Stranke koje sudjeluju u postupku pred Izbranim sudom dužne su Izbranom sudu nadoknaditi troškove postupka.

Prilikom podnošenja tužbe odnosno protutužbe tužitelj je dužan radi podmirenja troškova postupka uplatiti u korist Izbranog suda iznos utvrđen tarifom, koja je sastavni dio ove odluke.

Ako ovom odlukom nije što drugo određeno, iznosom uplaćenim prema odredbama stava 1. i 2. ovoga člana podmiruju se svi troškovi Izbranog suda u određenoj pravnoj stvari.

Član 3.

Osim naknade iz člana 2. stava 2. ove odluke stranke su dužne posebno nadoknaditi Izbranom sudu troškove prouzročene:

1. izvođenjem dokaza,

2. vođenjem stenografskih bilježaka o izvođenju dokaza,

3. održavanjem ročišta izvan sjedišta Izbranog suda,

4. dolaskom i boravkom arbitara koji nemaju prebivalište u mjestu u kojem se postupak provodi.

Član 4.

Troškove za izvođenje dokaza dužna je Izbranom sudu nadoknaditi ona stranka koja predloži izvođenje dokaza.

Kad izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti, Izbrani sud će odrediti da iznos potreban za podmirenje troškova podmire obje stranke u jednakim dijelovima. Ako Izbrani sud odredi izvođenje dokaza po službenoj dužnosti, može odrediti da troškove podmiri samo jedna stranka.

Troškove prouzročene vođenjem stenografskih bilježaka o izvođenju dokaza dužna je podmiriti ona stranka koja predloži vođenje stenografskog zapisnika.

Član 5.

Stranka koja je izabrala arbitra koji nema prebivalište u sjedištu Izbranog suda dužna je Izbranom sudu nadoknaditi iznos potreban za putne troškove, dnevnice i izgubljeni osobni dohodak tog arbitra. Stranka na čiji se prijedlog raspravno ročište održava izvan sjedišta Izbranog suda dužna je nadoknaditi troškove prouzročene održavanjem toga ročišta.

Član 6.

Naknada troškova iz člana 2. stava 2. ove odluke plaća se prilikom podnošenja tužbe ili protutužbe.

Stranke koje su dužne nadoknaditi posebne troškove iz člana 3. ove odluke dužne su na poziv sekretara Izbranog suda položiti u korist Izbranog suda predujam za podmirenje tih troškova.

O dužnosti polaganja i o visini predujma radi podmirenja troškova iz člana 3. točke 1. i 3. ove odluke, odlučuje nakon saslušanja sekretara Izbranog suda, arbitar pojedinac odnosno arbitražno vijeće pred kojim se postupak provodi.

O dužnosti polaganja i o visini predujma za podmirenje troškova iz člana 3. točke 2. i 4. ove odluke odlučuje sekretar Izbranog suda.

Iznosi naknade troškova i predujmova za podmirenje troškova plaćaju se u gotovom novcu u korist Izbranog suda na blagajni Privredne komore Hrvatske ili preko žiro-računa.

Član 7.

Osoba koja predloži posredovanje Izbranog suda radi provođenja postupka mirenja dužna je prilikom podnošenja prijedloga platiti u korist Izbranog suda radi podmirenja troškova mirenja iznos utvrđen tarifom, koja je sastavni dio ove odluke.

U postupku posredovanja radi mirenja odgovarajuće će se primjenjivati odredbe članova 2. do 7. ove odluke.

Na prijedlog sekretara Izbranog suda, predsjednik Izbranog suda može odlučiti da se predlagaču posredovanja radi mirenja, imajući u vidu tok i rezultate postupka mirenja, vrati dio iznosa uplaćenog prema odredbi stava 1. ovoga člana, odgovarajuće primjenjujući odredbe tar. br. 2. i 3. tarife, koja je sastavni dio ove odluke, ali ne više od uplaćenog iznosa.

II. TARIFA

Član 8.

Tar. br. 1.

Za provođenje postupka mirenja i arbitražnog postupka pred Izbranim sudom prema odredbama člana 2. stava 2. i člana 7. stava 1. ove odluke plaća se :

1) u stvarima u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 1500,00 dinara - 300,00 dinara

2) u stvarima u kojima vrijednost predmeta spora prelazi iznos od 1500,00 dinara - 300,00 + 1% od cjelokupne vrijednosti predmetnog spora, ali najviše 15.000,00 dinara.

Tar. br. 2.

Ako u arbitražnom postupku bude izdan platni nalog protiv kojega ne bude podnesen prigovor, tužitelju će se vratiti 50% od uplaćenog iznosa.

Ako tuženi u pismenom odgovoru na tužbu prizna u cijelosti tužbeni zahtjev tako da se može doznijeti odluka na temelju priznanja, tužitelju će se vratiti 50% od uplaćenog iznosa.

Zaključak o vraćanju iznosa iz prethodnih stavova donosi sekretar Izbranog suda.

Tar. br. 3.

Ako tužitelj povuče tužbu odnosno protutužbu može mu se, imajući u vidu tok postupka koji je prethodio povlačenju tužbe, vratiti dio uplaćenog iznosa, ali ne više od:

1) 80% u slučaju povlačenja tužbe prije održavanja prvog raspravnog ročišta,

2) 40% u slučaju povlačenja tužbe u toku prvog raspravnog ročišta.

Zaključak o vraćanju iznosa iz stava 1. ovoga člana donosi na prijedlog sekretara, predsjednik Izbranog suda.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br 1/89).

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj:I-55-277/ 12-1990

Zagreb, 14. ožujka 1990.

Predsjednik

Jozo Petović, dipl. ek., v. r.