Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE

Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske, na temelju člana 64. Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br.18/85 i 1/89), na 22. sjednici 14. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske

Član 1.

Predsjednik, članovi predsjedništva i sekretar Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske (u daljnjem tekstu Izbrani sud) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Izbranog suda izvan pojedinih arbitražnih postupaka.

Naknadu troškova iz stava 1. ovog člana određuje predsjednik Izbranog suda prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova arbitrima i drugim sudionicima u postupku pred Izbranim sudom.

Član 2.

Predsjedniku i sekretaru Izbranog suda pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova suda izvan pojedinih arbitražnih postupaka.

Nagradu predsjedniku i sekretaru Izbranog suda iz stava 1. ovog člana utvrđuje predsjedništvo Izbranog suda, na temelju izvještaja o radu predsjednika i sekretara Izbranog suda, koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.

Član 3.

Arbitrima, posrednicima, savjetodavcu i zapisničaru u postupku pred Izbranim sudom pripada naknada troškova i nagrada za rad.

Član 4.

Naknada troškova arbitrima, posrednicima, savjetodavcima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i naknadu za izgubljeni osobni dohodak.

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana pripada onim osobama koje imaju prebivalište izvan sjedišta Izbranog suda

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana pripada arbitrima, posrednicima, savjetodavcu, zapisničaru i sekretaru Izbranog suda kad se raspravno ročište ili neka druga procesna radnja održava izvan sjedišta Izbranog suda.

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana određuje se za arbitre, posrednika, savjetodavce i sekretara Izbranog suda uz odgovarajuću primjenu odredaba o naknadi putnih troškova za službena putovanja članova organa Privredne komore Hrvatske, a zapisničaru uz odgovarajuću primjenu odredaba o tim troškovima za ostale radnike Privredne komore Hrvatske.

Član 5.

Naknada za izgubljeni osobni dohodak određuje se uz odgovarajuću primjenu općih propisa o naknadi osobnih dohodaka radnicima koji su odsustvovali s rada zbog vršenja javnih funkcija.

Član 6.

Za proučavanje spisa pripada nagrada arbitru pojedincu, arbitru predsjedniku arbitražnog vijeća, članu arbitražnog vijeća i savjetodavcu u iznosu od 30,00 do najviše 300,00 dinara.

U osobito složenim slučajevima nagrada iz stava 1. ovog člana može se povisiti najviše za 100%.

Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavu 1. i 2. ovog člana određuje, na prijedlog sekretara, predsjednik Izbranog suda, vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Član 7.

Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici arbitražnog vijeća pripada nagrada.

1) arbitru predsjedniku arbitražnog vijeća i arbitru pojedincu u iznosu od 75,00 dinara.

2) članu arbitražnog vijeća, sekretaru i savjetodavcu u iznosu od 45,00 dinara.

Odredbe stava 1. ovog člana odnose se na odgovarajući način i na nagrade za sudjelovanje na ročištima u postupku mirenja.

Član 8.

Visinu nagrade zapisničaru za sudjelovanje i rad na raspravnim ročištima i ročištima mirenja te za prepisivanje odluka Izbranog suda utvrđuje sekretar Izbranog suda vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.

Član 9.

Za izradu obrazložene arbitražne odluke ili zaključka arbitru, predsjedniku arbitražnog vijeća, arbitru pojedincu odnosno drugoj stručnoj osobi kojoj arbitri povjere izradu nacrta odluke pripada nagrada u iznosu od 30,00 do najviše 450,00 dinara.

U osobito složenim slučajevima nagrada iz stava 1. ovog člana može se povisiti najviše za 100%.

Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavu 1. i 2. ovog člana utvrđuje, na prijedlog sekretara, predsjednik Izbranog suda, vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Član 10.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje sekretar lzbranog suda, a za isplatu naknada i nagrada sekretaru, predsjednik Izbranog suda.

Član 11.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine" br. 1/89).

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Nar-odnim novinama"

Broj: I-55-277/ 11-1990

Zagreb, 14 ožujka 1990.

Predsjednik

Jozo Petović, dipl. ek., v. r.