Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1990. godini

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1990. godini

OSNOVNA PRIVREDNA KOMORA SISAK

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore ("Narodne novine", br. 42/86) i člana 119. Statuta Osnovne privredne komore Sisak, Skupština Osnovne privredne komore Sisak na sjednici 7. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak u 1990. godini

Član 1.

Doprinos Osnovnoj privrednoj komori Sisak uplaćuju organizacije i zajednice s područja privrede prema točki 1. stavu 1. Odluke o utvrđivanju privrednih i izvanprivrednih djelatnosti ("Službeni list SFRJ", br. 14/77 i 18/80).

Član 2.

Organizacijama i zajednicama iz člana 1. ove odluke smatraju se:

-poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu,

- složeni ublici udruživanja, odnosno organiziranja poduzeća,

- banke i druge financijske organizacije,

- zajednice osiguranja, rizika i reosiguranja,

- druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost.

Član 3.

Obveznici doprinosa iz člana 2. ove odluke plaćaju doprinos Osnovnoj privrednoj komori Sisak po stopi od 0,15 posto na osnovicu.

Osnovica za obračun i naplatu doprinosa je ostvareni dohodak iz periodičnih obračuna odnosno završnog računa, bez umanjenja osnovice, oslobođenja i olakšica.

Član 4.

Doprinos kojeg temeljem ove odluke plaćaju poljoprivredne zadruge i drugi oblici udruživanja poljoprivrednika ustupa se Zadružnom savezu regije Sisak koji će ga neposredno obračunavati i naplaćivati.

Član 5.

Stopa za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika je 0,6% na poreznu osnovicu u 1990. godini.

Obračun i naplatu doprinosa iz stava 1. ovoga člana vrše općinske uprave društvenih prihoda. Taj dio doprinosa ustupa se općinskim udruženjima samostalnih privrednika.

Članski doprinos obračunava se i naplaćuje na bazi akontacije poreza i doprinosa za 1990. godinu.

Član 6.

Doprinos iz člana 3. ove odluke obračunavaju i plaćaju korisnici društvenih sredstava kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva do 30. u mjesecu na žiro račun OPK Sisak broj 34100-637-406 kao mjesečnu akontaciju. Ako obveznik doprinosa ne izda u propisanom roku nalog za izvršenje ovog doprinosa, SDK izdat će nalog za naplatu doprinosa prema članu 21. Zakona o SDK u SRH ("Narodne novine", br. 11/88).

Član 7.

Doprinos se obračunava i uplaćuje mjesečno kao akontacija, a korigira se po periodičnim obračunima, odnosno konačni obračun vrši se po završnom računu.

Mjesečna akontacija doprinosa se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX mj. prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice iz završnog računa za 1989. god.,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III tekuće godine.

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX tekuće godine.

Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija podijeli s prosječno mjesečno isplaćenim čistim osobnim dohocima u razdoblju za koje je sačinjen periodični obračun.

Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obavezi iz periodičnog obračuna, odnosno završnog računa za pojedino razdoblje podnosi službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu, odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

Član 8.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Osnovne privredne komore Sisak da prati ostvarenje ove odluke i po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njeno provođenje.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1 siječnja 1990.

Broj:01-61/5-1990

Sisak. 7. ožujka 1990.

Predsjedavajući Skupštine

Adam Miljević, dipl. inž., v. r.