Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 12/1990 (27.3.1990.), Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona u primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/88, 41/88, 43/88, 48/88, 53/88, 6/89, 12/89, 19/89, 24/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89, 54/89, 56/89 i 8/90) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1. Redn broj
2. Općina
3. Općinski porez
4. Doprinos za odgoj i osnovno obrazovanje
5. Doprinos za društvenu brigu odjeci predškolskog uzrasta
6. Doprinos za socijalnu zaštitu
7. Doprinos za kulturu
8. Doprinos zafizičku kulturu
9. Zbrojna stopa (3 do 8)
10. Zbrojna stopa u koju je ukljućen doprinos Republićkom SIZ-u kulture, Republićkom SIZ-u odu goja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranjezaštite socijlno ugroženog stanovništva (kol. 9+0,35+0,60+0,40)

1    2        3    4    5    6    7    8    9    10
______________________________________________________________________
2    Benkovac    2,75  5,00  0,45  0,75  05   0,88  10,08  11,33
11   Ćakovec 1,45  5,05  0,68  0,57  0,47  0,20  8,42  9,67
17   D. Miholjac   3,20  6,00  0,60  0,75  0,30  0,40  1125  12,50
19   Dubrovnik    1,45  5,23  0,80  0,80  1,05  0,36  9,69  10,94
22   Dvor      3,110  5,10  0,70  1,00  0,22  0,48  10,50  11,75
32   Ivanec     1,90  5,30  0,45  0,80  0,39  0,32  9,16  10,41
43   Krapina 2,00  5,40  0,50  0,70  0,36  0,50  9,46  10,71
44   Križevci    3,20  6,50  0,65  1,50  0,48  0,45  12,78  14,03
45   Krk       2,00  3,80  1,20  1,00  0,20  0,25  8,65  9,90
47   Labin      2,47  4,10  1,10  0,83  0,23  0,40  9,13  10,38
53   N. Gradiška   3,32  5,50  0,80  1,40  0,80  0,40  12,22  13,47
61   Osijek     3,00  4,70  1,00  1,20  1,50  0,53  11,93  13,18
66   Pazin      3,20  5,30  0,70  1,06  1,30  0,40  11,96  13,21
67   Petrinja    2,70  6,00  1,15  1,20  0,54  1,20  12,79  14,04
72   Rab       1,42  4,10  0,40  0,35  0,40  0,40  7,07  8,32
87   Varažain    1,50  5,20  1,00  0,80  1,28  0,85  11,63  12,88
88   Vinkovci    3,10  7,20  0,60  0,75  0,35  0,35  12,35  13,60Napomena: Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa 410-03/90-01 /01

Urbroj 513-07-07/90-108

Zagreb. 9. užujka 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.