Zakon o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste

NN 13/1990 (30.3.1990.), Zakon o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste

Proglašava se Zakon o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 22. ožujka 1990, na sjednici Vijeća općina 22. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 22. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/19

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 23. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti organa društveno-političkih zajednica i radnika tih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja se osiguravaju i koriste za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti tih organa, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Član 2.

Sredstva u društvenom vlasništvu koja služe za izvršavanje zadataka i poslova organa društveno-političkih zajednica (u daljem tekstu: sredstva u društvenom vlasništvu) čine nekretnine i pokretne stvari.

Član 3.

Organi društveno-političkih zajednica u smislu ovoga zakona su: skupština, izvršni organ skupštine, organi uprave i upravne organizacije (u daljem tekstu: organi društveno-političke zajednice).

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske. Prosvjetni savjet Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske, pravosudne organe, društvene pravobranioce samoupravljanja, organe za vođenje prekršajnog pustupka, štabove teritorijalne obrane, štabove civilne zaštite i organe zajednice općina.

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na stručne i zajedničke službe organa iz stava 1. i 2. ovoga člana.

Član 4.

Organizacije, stručne i zajedničke službe iz člana 3. ovoga zakona, koje imaju svojstvo društvene pravne osobe i u svom radu kuriste ili upravljaju sredstvima za posebne namjene ili udruženim sredstvima u društvenom vlasništvu u interesu više organa društveno-političke zajednice odnosnu društveno-političke zajednice u cjelini, zaključuju pravne poslove i obavljaju druge radnje u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun i za te obveze odgovaraju tim sredstvima.

Zakonom, propisom donesenim na osnovi zakona ili aktom u osnivanju organizacije, stručne ili zajedničke službe sa svojstvom društvene pravne osobe određuju se sredstva u društvenom vlasništvu kojim one upravljaju, njihova namjena, pnstupak i način korištenja u smislu stava 1. ovoga člana.

Član 5.

Izvršni organ skupštine društveno-političke zajednice, neposredno ili putem organa uprave kojeg odredi, prati i analizira korištenje sredstava u društvenom vlasništvu te predlaže i poduzima mjere radi racionalnog i svrsishodnog korištenja tih sredstava.

Rukovodilac organa društveno-političke zajednice dužan je poduzimati utvrđene mjere kojima se osigurava racinalno i svr-sishodno korištenje sredstava u društvenom vlasništvu.

Član 6.

Sredstva zajedničke potrošnje te prava i obaveze radne zajednice organa koji je prestao s radom prelaze na društveno-političku zajednicu.

U slučaju iz stava 1. ovoga člana za obaveze radne zajednice organa koji je prestao s radom odgovara društveno-politička zajednica do iznosa sredstava za zajedničku potrošnju primljenih od radne zajednice organa koji je prestao s radom.

II. NEKRETNINE

Član 7.

Skupština društveno-političke zajednice odlučuje o pribavljanju i raspolaganju nekretninama u društvenom vlasništvu.

O načinu korištenja nekretnina iz stava 1. odlučuje izvršno vijeće skupštine društveno-političke zajednice.

Izvršno vijeće Sabora odlučuje o raspolaganju i načinu korištenja nekretnina u društvenom vlasništvu, kojima je nosilac prava korištenja Socijalistička Republika Hrvatska, osim nekretninama kojima neposredno raspolaže Sabor ili Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske.

Organ društveno-političke zajednice koji u izvršavanju svoje funkcije koristi nekretnine koje su mu dane prilikom osnivanja ili su naknadno pribavljene sredstvima osiguranim u budžetet, prihodima koje organ ostvaruje svojom djelatnošću i na drugi način, upravlja tim nekretninama i može ih koristiti samo za svoju djelatnost.

Pravo raspolaganja nekretninama iz stava 4 ovoga člana ima društveno-politička zajednica, bez obzira da li organ ima pravnu osobnost ili ne.

Član 8.

U javne knjige u koje se kao nosilac prava korištenja nekretninama upisuje društveno-politička zajednica, upisuje se i korisnik nekretnina kao organ upravljanja tim nekretninama.

Kad je nekretnina pribavljena sredstvima dviju ili više i društveno-političkih zajednica, sporazumno se utvrđuje koja se od tih zajednica odnosno u kojem se omjeru pojedina od tih zajednica upisuje u javnu knjigu kao nosilac prava korištenja na nekretnini.

Član 9.

Službene zgrade i prostorije pribavljene za potrebe organa društveno-političke zajednice raspoređuje skupština društveno-političke zajednice ili organ koji ona ovlasti, a u skladu s programom pribavljanja i utvrđenim kriterijima.

Korisnike službenih prostorija danih na korištenje organu društveno-političke zajednice određuje rukovodilac tog organa.

Član 10.

Uvjete i način čuvanja, zaštite i održavanja službenih prostorija propisuje izvršni organ skupštine društveno-političke zajednice.

Član 11.

Skupština društveno-političke zajednice osigurava posebna sr-edstva za pribavljanje stanova za službene potrebe.

Član 12.

Uvjete i način korištenja stanova za službene potrebe rukovodećih radnika i radnika organa društveno-političkih zajednica propisuje skupština društveno-političke zajednice, u skladu sa zakonom.

Namjenska sredstva osigurana iz sredstava društveno-političkih zajednica za rješavanje stambenih potreba funkcionara nosilaca pravosudnih funkcija, rukovodećih radnika, ovlaštenih radnika i drugih radnika organa društveno-političkih zajednica raspoređuju se na način utvrđen odlukom skupštine društveno-političke zajednice istom odlukom odredit će se i nadležni organi, te način i postupak za davanje stanova i stambenih zgrada na korištenje, kao i za obavljanje drugih poslova u vezi zadovoljavanja stambenih potreba navedenih osoba.

Skupština društveno-političke zajednice može ovlastiti organe iz stava 2. ovoga člana za pribavljanje stambenih zgrada i stanova kao i na iste prenijeti ovlaštenja davaoca stana na korištenje.

Član 13.

Garaže i garažni prostor pribavljeni sredstvima društveno-političke zajednice smatraju se poslovnim prostorom.

Član 14.

Skupština društveno-političke zajednice ili organ koji ona odredi, određuje objekte za reprezentaciju, utvrđuje program izgradnje i adaptacije tih objekata.

Skupština ili organ koji ona odredi utvrđuje uvjete i način korištenja objekata reprezentacije.

Sredstva za reprezentaciju u smislu ovoga zakona su nekretnine i pokretne stvari namijenjene za potrebe reprezentacije organa društveno-političke zajednice (zgrade, zemljišta, sredstva prijevoza i dr.).

Član 15.

Skupština društveno-političke zajednice ili organ koji ona odredi, po pribavljenom mišljenju radnika radne zajednice organa, utvrđuje sredstva društvenog standarda, uvjete i način korištenja tih sredstava kao, i službu za obavIjanje poslova u vezi s održavanjem i zaštitom tih sredstava.

Sredstva društvenog standarda, u smislu ovoga zakona, su: restorani, kuhinje, odmarališta, sportski i drugi objekti pribavljeni sredstvima budžeta koji služe za ishranu, odmor i rekreaciju radnika i funkcionara u organima društveno-političkih zajednica.

Član 16.

Organi društveno-političke zajednice mogu međusobno udruživati sredstva društvenog standarda radi njihovog društveno i ekonomski svrsishodnog korištenja. Ova sredstva organi mogu udruživati sa sredstvima društvenog standarda drugih društvenih pravnih osoba.

III. POKRETNE STVARI

Član 17.

Pokretnim stvarima koje služe korištenju službenih zgrada i prostorija, službenih stanova, reprezentativnih objekata i objekata društvenog standarda, upravljaju i raspolažu organi koji su ovlašteni raspolagati tim nekretninama.

Član 18.

Sredstva prijevoza pribavljaju se u skladu s programom odnosno odlukom koju donosi skupština društveno-političke zajednice.

Programom odnosno odlukom iz stava 1. utvrđuju se vrsta i broj te uvjeti zamjene sredstava prijevoza.

Sredstva prijevoza, u smislu ovoga zakona, su: putnički i teretni automobili, autobusi, zrakoplovi, plovni objekti i druga sredstva koja služe za potrebe prijevoza u organima društveno-političkih zajednica radi izvršenja poslova i zadataka tih organa.

Član 19.

Uvjete i način korištenja sredstava prijevoza, propisuie skupština društveno-političke zajednice ili organ koji ona ovlasti.

Organ koji je ovlašten propisivati uvjete i način korištenja sredstava prijevoza može ovlastiti rukovodioce odgovarajućih republičkih organa da propišu uvjete i način korištenja specijalnih vozila organa unutrašnjih poslova, štabova teritorijalne obrane, službe za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, istražne službe, lučke kapetanije i kapetanije pristaništa.

Organi društveno-političke zajednice dužni su voditi evidenciju korištenja sredstava prijevoza.

Izvršno vijeće Sabora propisuje način vođenja evidencije korištenja sredstava prijevoza.

Član 20.

Predmetima umjetničke i kulturne vrijednosti, u smislu ovoga zakona, smatraju se pored kulturnih dobara kojima je to svojstvo utvrđeno posebnim zakonom, i druga djela likovne i primijenjene umjetnosti.

Izvršni organ skupštine društveno-političke zajednice propisuje način korištenja i održavanja predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti i određuje organ koji vodi evidenciju tih predmeta.

Član 21.

Organ društveno-političke zajednice pribavlja predmete umjetničke i kulturne vrijednosti na prijedlog komisije koju osniva taj organ.

Član 22.

Darovi koje primi predstavnik organa društveno-političke zajednice (u daljem tekstu: primalac darova), sredstva su u društvenom vlasništvu i njima raspolaže društveno politička zajednica čiji je predstavnik dar primio.

Izuzetno, dar manje vrijednosti postaje vlasništvo primaoca.

Darivanje vrijednosti, u smislu ovoga zakona, je dar čija vr-ijednost ne prelazi iznos prosječnog osobnog dohotka radnika u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u času prijema dara.

Organ iz člana 20. ovoga zakona vodi evidenciju i određuje način čuvanja i korištenja darova koji su postali društveno vlasništvo.

Član 23.

Skupština društveno-političke zajednice osniva komisiju za procjenu vrijednosti darova.

Primalac dara dužan je primljeni dar prijaviti komisiji iz stava 1 ovoga člana najkasnije u roku 30 dana od dana primitka, radi procjene vrijednosti dara.

Ako primalac dara ne postupi u skladu s postupkom iz stava 2. ovoga člana, podliježe odgovornosti u skladu sa zakonom, a dar postaje društveno vlasništvo.

Dar koji je, s obzirom na procijenjenu vrijednost postao društveno vlasništvo, predaje se organu iz člana 20 ovoga zakona.

Član 24.

Darovi iz sredstava u društvenom vlasništvu čija je vrijednost veća od vrijednosti određene članom 22. stavom 3. ovoga zakona mogu se davati samo izuzetno.

Izvršni organ skupštine društveno-političke zajednice ili organ koji on odredi može odlučiti da se predstavnicima strane države, organa strane države, organizacije ili institucije strane države, u znak međunarodne suradnje ili solidarnosti, može dati dar iz stava 1. ovoga člana.

Član 25.

Odredbe ovoga zakona shodno se primjenjuju i na društvene i društveno-političke organizacije kojima su osigurana sredstva u budžetu društveno-političke zajednice.

IV. ZAŠTITA I EVIDENCIJA SREDSTAVA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU

Član 26.

Organi društveno-političke zajednice koji u ime i za račun društveno-političke zajednice zaključuju ugovore o raspolaganju nekretninama, uključujući i zakup nekretnina odnosno davanje nekretnina na privremeno korištenje, dužni su prije zaključivanja takvog ugovora pribaviti mišljenje nadležnog javnog pravobranilaštva.

Ugovori o raspolaganju pokretnim stvarima u društvenom vlasništvu i u drugim imovinskopravnim poslovima organa društveno-političke zajednice zaključuju se po pribavljenom mišljenju nadležnug javnog pravobranilaštva, u slučajevima koje propiše izvršno vijeće skupštine društveno-političke zajednice.

Javno pravobranilaštvo dužno je dati mišljenje u roku 30 dana od dana kada mu je ugovor dostaljen na uvid. Ukoliko u tom roku ne da mišljenje, smatra se da nema primjedbi na ugovor.

Član 27.

Pravna sredstva i stručna pravna mišljenja, radi zaštite prava i interesa u vezi sredstava koja koriste organi društveno-političke zajednice, poduzima i daje javno pravobranilaštvo.

Organi iz člana 3. i 4. ovoga zakona dužni su javnom pravobranilaštvu davati potrebne podatke i objašnjenja u vezi poslova i zadataka iz stava 1. ovoga člana.

Član 28.

Nadležno javno pravobranilaštvo dužno je, protiv subjekata koji neovlašteno koriste nekretnine društveno-političke zajednice pokrenuti postupak pred sudom ili drugim nadležnim organom radi predaje tih nekretnina društveno-političkoj zajednici.

Član 29.

Potpis rukovodioca organa društveno-političke zajednice odnosno ovlaštenog funkcionara na ugovoru kojim se raspolaže sredstvima u društvenom vlasništvu ne mora biti ovjeren od strane organa nadležnog za ovjeru potpisa, ako je potpis ovjeren žigom organa čiji je rukovodilac odnosno funkcionar potpisao ugovor.

Član 30.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona obavlja republička upravna inspekcija.

Član 31.

Evidenciju nekretnina u društvenom vlasništvu vode organi društveno-političke zajednice koji te nekretnine koriste.

Evidenciju nekretnina, pored organa iz stava 1. ovoga člana vode:

1. republički organ uprave nadležan za geodetske poslove - za nekretnine koje koriste republički organi,

2. organ uprave određen statutom odnosno odlukom skupštine društveno-političke zajednice za nekretnine koje koriste općinski odnosno gradski organi.

Član 32.

Evidencija iz člana 31. ovoga zakona sadrži tehničke podatke, vrijednost, namjenu i korisnika nekretnine.

Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske može donijeti uputstvo o tehničkim podacima koji se unose u evidenciju, načinu prikupljanja, obrade i korištenja podataka.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Organi društveno-političke zajednice koji koriste nekretnine u društvenom vlasništvu dužni su u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona pribaviti potrebnu dokumentaciju o tim nekretninama, ako pravo korištenja društveno-političke zajednice na tim nekretninama nije upisano u javnu knjigu u koju se upisuju prava na nekretninama. Pod ovom dokumentacijom podrazumijevaju se isprave kojima se dokazuje pravo korištenja društveno-političke zajednice.

Ako organ društveno-političke zajednice koji koristi nekretnine raspolaže ispravama iz stava 1. ovoga člana, dužan ih je odmah dostaviti nadležnom javnom pravobranilaštvu radi podnošenja prijedloga nadležnom organu za upis prava korištenja društveno-političke zajednice na tim nekretninama.

Član 34.

Na poslovnim zgradama i poslovnim prostorijama u društvenom vlasništvu, koje koriste organi određene društveno-političke zajednice duže od pet godina do stupanja na snagu ovoga zakona, upisat će se u sve javne knjige i druge evidencije društveno-politička zajednica kao nosilac prava korištenja i organ koji taj prostor koristi, pod uvjetom da ga nije koristio na temelju ugovora o zakupu.

Član 35.

Organi društveno-političke zajednice koji koriste nekretnine u društvenom vlasništvu dužni su u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona sačiniti popis nekretnina na kojima je upisano pravo korištenja društveno-političke zajednice te kopiju evidencije s dokumentacijom dostaviti organu određenom za vođenje evidencije.

Član 36.

Organi društveno-političke zajednice za čije su potrebe pribavljene stambene zgrade; stanovi odnosno garaže na kojima društveno-politička zajednica nije upisana kao nosilac prava korištenja u javnim knjigama u kojima se upisuju prava na nekretninama, dužni su u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona pribaviti isprave potrebne za taj upis i dokumentaciju dostaviti nadležnom javnom pravobranilaštvu radi podnošenja prijedloga za upis prava korištenja kao i organu određenom za vođenje evidencije.

Odredba stava 1. ovoga člana primjenjuje se i na radne zajednice organa društveno-političke zajednice.

Član 37.

Propise iz člana 10, 12. i 19. ovoga zakona nadležni organ dužan je donijeti u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 38.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o korištenju putničkih automobila u društvenom vlasništvu i o načinu rapolaganja društvenim sredstvima za korištenje putničkih automobila ("Narodne novine", br. 28/64) i odredba člana 3. stava 2. Zakona o Izvršnom vijeću Sabora ("Narodne novine", br. 18/76 i 50/79).

Član 39.

Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na Savjet Republike.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 022-01/89-01/01

Zagreb, 22. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.