Zakon o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Zakon o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Proglašava se Zakon o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 22. ožujka 1990, na sjednici Vijeća upćina 22. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog Vijeća 22. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/I7

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 23. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o dopunskim sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

Član 1.

Pravo na dopunska sredstva u 1990. godini imaju općine koje izvornim prihodima ne mogu po kriterijima i uvjetima utvrđenim Zakonom o financiranju općih društvenih potreba ("Narodne novine", br. 53/84, 55/86, 52/87. 27/88 i 55/89) i ovim zakonom financirati neophodnu budžetsku potrošnju.

Član 2.

Kao osnova za utvrđivanje dopunskih sredstava općinama, u 1990. godini služe prihodi:

1. po stopi od 1% - dio ustupljenog posebnog republičkog poreza na promet proizvoda,

2. 37% od ukupno ostvarenog posebnog republičkog poreza na promet proizvoda iz tarifnog broja 2, 3, 4. i 5. Tarife posebnog republičkog poreza na promet profzvoda i usluga,

3. po uvjetnoj stopi od 1,5% - porez iz osobnog dohotka radnika,

4. po uvjetnoj stopi od 5% - porez iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti, i

5. ostali prihodi budžeta općina u visini ostvarenih.

Član 3.

Dopunska sredstva općinama za 1990. godinu osiguravaju se u ovim iznosima:

Općini                     - u tisućama dinara
1. Beli Manastir                    1.075
2. Benkovac                       3.793
3. Čazma                        2.574
4. Daruvar                       1.914
5. Donji Lapac                     2.051
6. Donji Miholjac                    1.041
7. Drniš                        3.393
8. Duga Resa                      331
9. Dvor                     3.287
10. Đakovo                       2.213
11. Đurdevac                      2.265
12. Garešnica                      1.146
13. Glina                        1.696
14. Gračac                       2.547
15. Grubišno Polje                   2.962
16. Imotski                       5.074
17. Knin                        1.743
18. Kostajnica                     2.426
19. Križevci                      2.233
20. Lastovo                       243
21. Nova Gradiška                    221
22. Novska                       725
23. Obrovac                       765
24. Otočac                       2.338
25. Ozalj                        985
26. Sinj                        5.758
27. Slavonska Požega              2.360
28. Slunj                        2.452
29. Titova Korenica                   832
30. Valpovo                       726
31. Vinkovci                      543
32. Virovitica                     605
33. Vis                         669
34. Vojnić                       1.739
35. Vrginmost                      2.050
36. Vrgorac                       1.571
37. Zlatar-Bistrica                   722
38. Županja                       285
________________________________________________
Ukupno                     69.348
Član 4.

Općini koja za 1990. propiše nižu stopu poreza iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti od 5% smanjit će se po konačnom obračunu dopunska sredstva za iznos razlike između prihoda koji bi općina ostvarila po toj stopi i stopi koju je općina propisala. Općini koja u 1990. godini naplati dospjele obveze građana u postotku manjem od republičkog prosjeka, smanjit će se po konačnom obračunu dopunska sredstva za iznos razlike između naplaćenih prihoda za budžet općine i iznosa koji bi bio naplaćen da je postotak naplate ostvaren na razini republičkog prosjeka u odgovarajućem razdoblju.

Član 5.

Dopunska sredstva utvrđena članom 3, 3a, 3b. i 3c. Zakona o dopunskim sredstvima općinama za 1989. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1988. godinu ("Narodne novine", br 13/89. 29/89. 47/89 i 55/89), po konačnom obračunu za 1989. godinu

a) povećavaju se u ovim iznosima:

Općini                             - u tisućama dinara -

1. Donji Miholjac                            113
2. Dvor                             101
3. Đakovo                                464
4. Grubišno Polje                            54
5. Kardeljevo                              392
6. Kostajnica                              187
7. Križevci                               93
8. Nova Gradiška                            100
9. Novska                                310
10. Ogulin                               185
11. Sinj                                116
12. Slavonska Požega                          777
13. Slunj                                90
14. Vinkovci                              1.398
15. Vrbovsko                              145
16. Vrginmost                              53
17. Vrbovec                               111
18. Vukovar                               162
19. Zelina                               21
20. Županja                               342
___________________________________________________________
Ukupno                             5.214


b) smanjuju se u ovim iznosima:

Općini                             - u tisućama dinara
1. Đurdevac                               16
2. Novi Marof                              14
_________________________________________________________
Ukupno                             30


Član 6.

Dopunska sredstva iz člana 3. ovoga zakona doznačivit će Služba društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj općinama u jednakim mjesečnim iznosima.

Služba društvenog knjigovodstva u SR Hrvatskoj će u mjesecu travnju utvrditi razlike između iznosa koji čini četiri dvanaestine iznosa utvrđenog po članu 3. ovoga zakona i iznosa utvrđenih po članu 5. ovoga zakona i po članu 1. Zakona o dopunskim sredstvima općinama za prvo tromjesječje 1990. godine ("Narodne novime", br. 57/89).

Ako općina po stavu 2. ovoga člana ima pravo na veća dopunska sredstva od četiri dvanaestine iznosa utvrđenog po članu 3. ovoga zakona razlika će joj se doznačiti do konca travnja 1990. godine

Ako općina po stavu 2. ovoga člana ima pravo na manja dopunska sredstva od četiri dvanaestine iznosa iz člana 3. ovoga zakona, a razlika ne prelazi jednu dvanaestinu godišnjeg iznosa, za iznos te razlike umanjit će se dopunska sredstva za mjesec travanj 1990.

Ako općina po stavu 2. ovoga člana ima pravo na manja dopunska sredstva za više od jedne dvanaestine iznosa utvrđenog u članu 3. ovoga zakona, ili gubi pravo na dopunska sredstva, za iznos razlike će Služba društvenog knjigovodstva umanjiti dopunska sredstva, odnosno udio Upćine u ustupljenom republičkom porezu na promet proizvoda u devet jednakih mjesečnih iznosa.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. travnja 1990.

Broj: 402-01/90-01/02

Zagreb, 22. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTlČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.