Zakon o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 21. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 7. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/22

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 23. ožujka 1990.

PredsjednikPredsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu

Član 1.

U Zakonu o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu ("Narodne novine", br. 54/74 i 29/78) u članu 2. stavovi 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Na praksu u svojstvu pripravnika ne može biti primljena osoba pravomoćno osuđena za krivično djelo protiv osnova socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja i sigurnosti SFRJ, za krivično djelo protiv službene dužnosti, samoupravnih i javnih ovlaštenja, za krivično djelo izvršeno iz koristoljublja ili za drugo krivično djelo izvršeno iz nečasnih pobuda.

Zabrana iz stava 2. ovoga člana traje pet godina poslije izdržane, oproštene ili zastarjele kazne."

Član 2.

Član 3. mijenja se i glasi:

"Slobodna radna mjesta pripravnika popunjavaju se natječajem kojega objavljuje republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog rukovodioca pravosudnog organa.

Rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa raspoređuje na rad pripravnike u pravosudne organe na prijedlog natječajne komisije, a po prethodno pribavljenom mišljenju rukovodioca pravosudnog organa.

Pripravnik koji je raspoređen na rad u određeni pravosudni organ u smislu stava 2. ovoga člana zasniva radni odnos u tom pravosudnom organu danom stupanja na rad.

Natječajnu komisiju imenuje i razrješava rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa."

Član 3.

U članu 10. stav 3. mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja kojim se odbija molba za prijem na praksu ili se određuje praksa u vremenu kraćem od vremena potrebnog za stjecanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita može se podnijeti žalba republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku 15 dana od dana primitka rješenja."

Član 4.

U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana može se podnijeti žalba republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku 15 dana od dana primitka rješenja."

Član 5.

U članu 16. u stavu 1. iza riječi "ispit" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi "a za predmete Ustavni sistem i Organizacija pravosuđa i u drugim odgovarajućim organima".

Član 6.

U članu 22. stav 5. mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja ispitne komisije iz stava 2. i 4. ovoga člana kandidat može podnijeti žalbu republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku I5 od dana primitka rješenja."

Član 7.

U članu 15. u stavu 1. i 2, u članu 16. u stavu 2, u članu 22. u stavu 5. i u članu 25. riječi "Republički sekretarijat za pravosuđe i opću upravu" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa" u različitim padežima.

U članu 16. u stavu 1, u članu 17. u stavu 1, u članu 23. u stavu 2. i u članu 27. u stavu 1. i 2. riječi "republički sekretar za pravosuđe i opću upravu" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "rukovodilac republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa."

Član 8.

Ako je prije stupanja na snagu ovoga zakona objavljen natječaj za popunjavanje slobodnog radnog mjesta pripravnika, daljnji postupak provest će se prema dosadašnjim propisima.

Član 9.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 112-06/88-01 /05

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

PredsjednikVijeća općina

mr. Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.