Odluka o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XXI točke 1. alineje 5. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 433. stava 3. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89 i 3/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o umanjenju amortizacije za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu

I

Amortizacija sredstava za novu zgradu Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu umanjuje se srazmjerno dijelu kojim Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu gradi iz nepovratnih sredstava koja se za njezinu izgradnju osiguravaju na temelju Samoupravnog sporazuma o osiguranju sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 11/87) i Zakona o obvezi udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije radi sudjelovanja u financiranju izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/87).

II

Ovu će odluku provesti Služba društvenog knjigovodstva u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.

III

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 612-04/89-01 /06

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.