Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

NN 13/1990 (30.3.1990.), Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca

REPUBLIČKI KOMITET ZA POMORSTVO, SAOBRAĆAJ I VEZE

Na temelju člana 14. stava 1. točke b) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) i člana 67. stava 1. točke 9. Zakona o sigurnosti plovidbe na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 40/78, 28/83 i 24/87), Republički komitet za pomorstvo, saobraćaj i veze, na sjednici održanoj 9. veljače 1990. godine donio je

NAREDBU

o visini naknade za baždarenje čamaca

I

Za baždarenje čamaca radi utvrđivanja njihove zapremnine plaća se naknada, i to za:

1. čamac bez palube

- do 5 m dužine 40 dinara

- od 5 do 7 m dužine 50 dinara

- preko 7 m dužine 100 dinara

2. čamac s kabinom i dijelom palube, s kabinom i sa cijelom palubom ili sa cijelom palubom bez kabine

- do 5 m dužine 50 dinara

- od 5 do 7 m dužine 60 dinara

- od 7 do 9 m dužine 100 dinara

- od 9 do 12 m dužine 150 dinara

- preko 12 m dužine 200 dinara

II

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca("Narodne novine", br 53/88).

III

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-01/89-01/06

Urbroj: 530-03-89-14

Zagreb, 19. veljače 1990.

Zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze

mr Mijo Petek, v. r.