Naredba o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Naredba o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 18. stava 6. Zakona o posebnojnovčanoj naknadi borcoma narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima ("Narodne novine", br. 52/78, 48/80, 20/86 i 27/88), Republički komitet za borčka i invalidska pitanja izdaje

NAREDBU

o usklađivanju svota posebne novčane naknade za 1990. godinu

I

Svote posebne novčane naknade određene prema članu 9, članu 11. i članu 28. stavu 1. Zakona o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima usklađuju se s porastom nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1989. godini (1.499.6%) i to tako, što se svote te naknade određene po rješenjima o priznanju prava na ovu naknadu donijetim do 30. lipnja 1989. povećavaju za 113,28%, a svote naknade određene rješenjima o priznanju prava na tu naknadu donijetim u vremenu od 1. srpnja do 31. prosinca 1989. povećavaju za 1.499,6%.

II

Kao osnovica za povećanje svote posebne novčane naknade za 113,28% prema točki I ove naredbe uzima se svota te naknade koja je korisniku određena od 1. listopada 1989. godine prema Naredbi o izmjeni Naredbe o povećanju svota posebne novčane naknade za 1989. godinu ("Narodne novine", br. 56/89).

III

Svote posebne novčane naknade usklađuju se od 1. siječnja 1990. i prema planiranom rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1990. godini i to tako, što se svote te naknade povećane prema točki I ove naredbe povećavaju od 1. siječnja 1990. još za 56%.

IV

S planiranim kretanjem nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1990. godini, usklađuju se i svote posebne novčane naknade korisnicima kojima je rješenje o priznanju prava na tu naknadu ili o utvrđivanju nove visine naknade donijeto odnosno bude donijeto u vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja 1990. i to tako, što se svote te naknade određene rješenjima donijetim u vremenu od 1. siječnja do 31. ožujka 1990. povećavaju od 1. travnja 1990. za 56%, a svote naknade određene rješenjima koja će biti donijeta u vremenu od 1. travnja do 30. lipnja 1990. također povećavaju za 56% od 1. srpnja 1990. godine.

V

Ova naredba stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/06

Urbroj : 522-01-90-1

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Andrija Bodrožić, v. r.