Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-168/1987 od 15. veljače 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-168/1987 od 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se član 68. Samoupravnog sporazuma o stjecanju dohotka, osnovama i mjerilima za raspoređivanje dohotka i čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju u Radnoj organizaciji "Medicinski centar" Pula, od 27. studenoga 1985, 31. srpnja 1986, 30. lipnja 1987. i 28. rujna 1989. godine.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u Radnoj organizaciji "Medicinski centar" Pula na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje

Članovima 67. i 68. Samoupravnog spurazuma uređen je način određivanja visine osobnog dohotka radnika invalida rada kojima je rasporedom na druge odgovarajuće poslove i radne zadatke umanjen osobni dohodak. Ti radnici, prema članu 67. Samoupravnog sporazuma, imaju pravo na osobni dohodak poslova i radnih zadataka koje su obavljali u vrijeme nastanka invalidnosti. Iznimno od toga, prema članu 68. Samoupravnog sporazuma, osobni dohodak radnika invalida rada koji su u vrijeme nastanka invalidnosti obavljali poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornustima određuje se prema poslovima i radnim zadacima koje su obavljali neposredno prije izbora na poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Ustavni sud Hrvatske je rješenjem od 21. prosinca 1989. godine, na inicijativu Silvane Sinkhauz, pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 68. Samoupravnog sporazuma i nakon provedenog postupka utvrdio da taj član nije suglasan Ustavu i da je suprotan zakonu.

Prema odredbama člana 20. Ustava SR Hrvatske, samoupravno je pravo radnika da kod raspodjele osobnih dohodaka prema radu i rezultatima rada primjenjuju i načelo solidarnosti. Primjenom toga načela Samoupravnim sporazumom bilo je moguće radnicima invalidima rada utvrditi pravo na određivanje osobnog dohotka prema poslovima i radnim zadacima koje su obavljali u vrijeme nastanka invalidnosti. Medutim, primjenjujući to načelo, nije bilo moguće odstupiti od ustavnoga i zakonskog načela o ravnopravnosti radnika u udruženom radu. Po ocjeni Suda odredbom člana 68. Samoupravnog sporazuma radnici invalidi rada koji su u vrijeme nastanka invalidnosti obavljali poslove i radne zadatke s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima dovedeni su u neravnopravan položaj u odnosu na ostale radnike, invalide rada. Zbog toga član 68. Samoupravnog sporazuma nije u skladu s Ustavom i suprotan je zakonu.

To je razlog zbog kojeg je odlučeno kao u izreci.

Broj:U/1-168/1987

Zagreb, 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.