Obavijest broj I Republičkog odbora za nadzor izbora

NN 13/1990 (30.3.1990.), Obavijest broj I Republičkog odbora za nadzor izbora

REPUBLIČKI ODBOR ZA NADZOR IZBORA

OBAVIJEST BROJ 1

Republičkog odbora za nadzor izbora

Polazeći od nadležnosti utvrđene Ustavom i odredbama člana 22. st. 1. i člana 23. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) i Deklaracije Republičkog odbora za nadzor izbora o načelima ponašanja sudionika u izborima, Republički odbor za nadzor izbora, u izvršenju svog zakonskog mandata smatra potrebnim upozoriti na slijedeće:

1. Odredbom člana 11. st. 4. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika propisano je da ni jedna politička organizacija ne može imati više od jedne trećine članova ni više od jedne trećine zamjenika izborne komisije i biračkog odbora.

U primjeni tog propisa izražava se i shvaćanje prema kome se pojam "jedna trećina" računa na osnovi ukupnog broja članova i zamjenika članova izborne komisije, dakle, kada je riječ o svim izbornim komisijama (osim Republičke izborne komisije u punom sastavu - član 18. st. 4. ZOI), osnovica računanja "jedne trećine" je - prema tom shvaćanju - ukupni broj članova i zamjenika, dakle ukupno deset članova i zamjenika. To bi dopuštalo da bilo u broju članova, bilo u broju zamjenika izborne komisije, neka od političkih organizacija ima dva predstavnika.

To shvaćanje suprotno je odredbi člana 11. st. 4. cit. Zakona. Prema stavu Republičkog odbora za nadzor izbora pojam "jedna trećina" ne računa se u odnosu na ukupan broj članova i zamjenika izborne komisije odnosno biračkog odbora, već posebno u odnosu na broj članova, a posebno u odnosu na broj zamjenika.

Republički odbor za nadzor izbora stoga poziva skupštine društveno-političkih zajednica da utvrde da li su odluke o imenovanju članova i zamjenika izbornih komisija koje su donijele u skladu s odredbom člana 11 st. 4 cit. Zakona, te da ih, ako su suprotne zakonu, izmijene imenujući izborne komisije tako da budu imenovane u sastavu propisanom članom 11. st. 4. Zakona o izborima, kao i da odluke o tim izmjenama objave u službenom glasilu odgovarajuće društveno-političke zajednice.

One skupštine društveno-političkih zajednica koje nisu imenovale izbornu komisiju Republički odbor upozorava na zakonom propisanu dužnost da komisije imenuju u sastavu u kome ni jedna politička organizacija nema ni među članovima, a ni među zamjenicima više od jedne trećine članova.

Republički odbor za nadzor izbora poziva skupštine društveno-političkih zajednica koje nisu donijele odluke o imenovanju izbornih komisija ili koje mijenjaju sastav tih komisija da u pripremama nacrta odluka omoguće sudjelovanje političkim i drugim organizacijama i da u sastavu izbornih komisija članovi i zamjenici budu predstavnici politički različitih stranaka.

2. U primjeni člana 32. st. 2. i 3. cit. Zakona izraženo je shvaćanje da se uz ime i prezime svakog kandidata uneseno na listu kandidata izborne jedinice navodi naziv samo jedne političke ili druge organizacije koja je prema članu 25. istog Zakona pokrenula postupak prikupljanja potpisa na osnovi kojih je utvrđen kao kandidat

To shvaćanje nema uporišta u zakonu. Prema stavu Republičkog odbora za nadzor izbora, odredba stava 2. člana 32, prema kojoj se uz ime i prezime svakog kandidata obavezno navodi i naziv političke ili druge organizacije koja je prema članu 25. cit. Zakona pokrenula postupak prikupljanja potpisa na osnovi kojih je utvrđen kandidat koji se unosi na listu kandidata izborne jedinice, obavezuje izbornu komisiju na navođenje naziva svake odnosno svih političkih ili drugih organizacija koje prema članu 25. cit. Zakona pokrenu postupak prikupljanja potpisa.

Odredba st. 3. člana 32. cit. Zakona zapreka je da se uz obavezno navođenje "nezavisni kandidat" navedu i nazivi političkih ili drugih organizacija iz stava 2. istog člana.

3. Republička izborna komisija obaviještena je da neke stranke koriste u predizbornoj kampanji obrazovne ustanove tako da školska djeca raznose pozive odnosno obavještenja o skupovima tih stranaka koji se održavaju u njihovoj predizbornoj kampanji.

Republički odbor upozorava da takvi postupci ugrožavaju korektnost predizborne kampanje i poziva političke i druge organizacije, kandidate, državne organe, a i obrazovne ustanove da se suzdrže takvih postupaka i ponašanja.

4. Odbor je informiran da pojedinci odnosno organi u nekim mjesnim zajednicama ne dopuštaju pojedinim strankama uopće ili ne pod istim uvjetima korištenje domova odnosno drugih prostora u mjesnim zajednicama za predizbornu kampanju.

Svi oni domovi i javni prostori koji su građeni ili uređeni sredstvima samodoprinosa odnosno drugim sredstvima ili radom građana, čiji izvor nije isključivo u članarini odnosno drugim sredstvima neke političke organizacije nosioca prava raspolaganja odnosno prava vlasništva doma ili prostora, već im je izvor u budžetu ili sredstvima građana, bez obzira na njihovu stranačku odnosno drugu pripadnost, moraju, prema stavu Republičkog odbora, biti u vođenju predizborne kampanje dostupni pod jednakim uvjetima svim političkim i drugim organizacijama. Uskrata korištenja takvih prostorija ili prostora dovodi u pitanje jednakost prava sudionika u predizbornoj kampanji; takav postupak ometa korektnost predizborne kampanje, jednakost prava svih kandidata u njoj i ravnopravnost sudjelovanja u svim fazama predizbornog procesa.

Stoga su sve mjesne zajednice i druge organizacije, osim onih čije prostorije ili prostori spadaju u imovinu neke političke organizacije ili stranke, dužne omogućiti pod jednakim uvjetima korištenje prostorija ili prostora za vođenje svih zakonom dopuštenih oblika predizborne kampanje (plakati, skupovi itd.). Zabraniti se mogu samo ona ponašanja i postupci u kojima bilo koji sudionik poziva na nasilje, širi nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju ili potiče neravnopravnost spolova odnosno ona koja su suprotna pravilima ponašanja objavljenim u Deklaraciji Republičkog odbora za nadzor izbora o načelima ponašanja sudionika u izborima.

5. U pogledu naziva stranaka, Republički odbor zauzima stav da, nazivi ili amblemi koji nedvojbeno ne ukazuju na različitost identiteta političkih stranaka i organizacija, nisu korektni. Pravo prvenstva imaju oni nazivi ili amblemi koji su prvi javno objavljeni kao nazivi ili amblemi stranke ili organizacije.

Klasa: 013-03/90-01/10

Urbroj: 6504-90-1/36

Zagreb, 20. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora

Jadranko Crnić, v. r.