Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83, i 47/86) i člana 37. stava 1. točke 1. i 7. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19. ožujka 1990. donosi

ODLUKU

o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

1. Osiguranici individualni poljoprivrednici plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.

2. Osiguranici individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici domaćinstva (član 11. stav 1. točka 1. Zakona), razvrstavaju se u Osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:

1.               do   348,00 d    kat. prihoda  - 1.117,90
2. preko    348,00     do   696,00 d    kat. prihoda  - 1.431,00
3. preko    696,00     do   1043.00 d    kat. prihoda  - 1.699,20
4. preko    1043,00 do   1393,00 d    kat. prihoda  - 2.012,20
5. preko    1393,00 do   1811,00 d    kat. prihoda  - 2.280.60
6. preko    1811,00 do   2507,00 d    kat. prihoda  - 2.683,00
7. preko    2507,00 do   3482,00 d    kat. prihoda  - 3.085,40
8. preko    3482,00 do   5084,00 d    kat. prihoda  - 3.487,90
9. preko    5084,00             kat. prihoda  - 3.935.10


3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (član 11. stav 1. točka 1. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (član 11. stav 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u iznosu od 5.578,00 dinara.

Prosječni katastarski prihod iz stava 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članu 86. stavu 1. točke 5. Zakona.

4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 5.578,00 dinara osnovica osiguranja od 3.935,10 dinara koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članu 86. stavu 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji su osigurani kao članovi domaćinstva (član 11. stav 1. točka 4. do 6. Zakona), utvrđuje se osnovica osiguranja od 1067,20 dinara, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članu 86. stavu 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

6. Osim osnovica osiguranja utvrđenih u točki 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još sljedeće više osnovice osiguranja:

4.471,70 dinara,

5.366,10 dinara,

6.458,50 dinara.

Najviša osnovica osiguranja u 1990 g. utvrđuje se u svoti od 11.628,30 dinara.

7. Osiguranik individualni poljoprivrednik i član domaćinstva koji je osiguran kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, kao i u najvišu iz točke 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema točki 2. 4. ili 5. ove odluke.

8. Razvrstavanje u višu ili najvišu osnovicu osiguranja provodi se na temelju rješenja tajnika Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadržava podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Tajnik može ovlastiti direktore područnih služba Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, da donesu rješenja o razvrstavanju u višu ili najvišu osnovicu osiguranja.

9. Zahtjev za izbor više ili najviše osnovice osiguranja u 199. godini može se podnijeti do 31. prosinca 1990.

10. Osiguranicima individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 01. siječnja 1980. lili kojim kasnijim datumom, uprave društvenih prihoda razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u 1990. godini za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika individualnog poljoprivrednika.

11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj: 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v.r.