Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 37. stava 1. točke i Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), a u skladu s odredbom člana 12. stava 1. točke 4. Samoupravnog Sporazuma o osnovama plana Samoupravne interesne zajednicc mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske za razdoblje od 1986. do 1990. godine i o osnovama dogradnje sistema ("Narodne novine", br. 17/86), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19. ožujka 1990., donosi

ODLUKU

o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje tokom 1990. godine iznosi manje od 373,50 dinara mjesečno, isplaćivat će se umjesto pripadajuće mirovine zajamčena najniža svota od 373,50 dinara mjesečno.

2. Porodična mirovina isplaćivat će se u odgovarajućem postotku od iznosa utvrđenog točkom 1. ove odluke ovisno o broju kori-snika porodične mirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarenih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a određenih u razmjernom dijelu isplaćivat će se razmjerni dio iznosa utvrđenog primjenom točke 1. ili 2. ove odluke.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju privremene zajamčene svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1 siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90.)

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj: 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19.ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v. r.